งานกงสุลสัญจร

งานบริการกงสุลสัญจรในปี 2562

ยังไม่มีการสรุปว่าจะไปที่ใดบ้าง

กรุณาติดตามในหน้าเว็บไซต์นี้ ถ้ามีความคืบหน้า

เกี่ยวกับงานกงสุลสัญจร จะแจ้งให้ทราบทันที

ในการจัดกงสุลสัญจรที่ให้บริการในรัฐต่างๆ ได้แก่

1. การออกหนังสือเดินทาง โดยผู้ใช้บริการจะต้องเตรียมเอกสารต่างๆ ดังต่อไปนี้

 • บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม พร้อมสำเนา
 • ค่าธรรมเนียม 35.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)
 • สำหรับผู้ที่ต้องการให้สถานกงสุลใหญ่ฯ จัดส่งเดินหนังสือไปให้ที่บ้าน จะต้องเตรียมเงินสดค่าจัดส่งกลับจำนวน $25.- 
 • ผู้ยื่นคำร้องทุกท่านต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าโดยกรอกแบบฟอร์ม "ลงทะเบียนบริการงานกงสุลสัญจร" ด้านบนให้เรียบร้อย

 

2. บริการทำบัตรประชาชน

 • ผู้ที่ยื่นขอมีบัตรประชาชนในต่างประเทศจะต้องเป็นผู้ที่เคยมีบัตรประจำตัวประชาชนมาแล้ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่สามารถทำบัตรประชาชนสำหรับผู้ที่ยื่นคำร้องขอทำบัตรประชาชนใบแรกในต่างประเทศได้
 • เอกสารหลักฐานที่ต้องเตรียมมาได้แก่ 1) บัตรประชาชนใบเก่า (ที่ประสงค์จะเปลี่ยนใหม่ เนื่องจากหมดอายุหรือชำรุด)  2) กรณีบัตรสูญหาย จะต้องนำหนังสือเดินทางและ ID.ของทางอเมริกา ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

3. การรับรองเอกสาร / รับรองลายมือชื่อ / การออกสูติบัตรและมรณบัตร

 • ให้บริการรับรองคำแปลเอกสาร (ผู้รับรองต้องแปลเอกสารที่จะรับรองให้เรียบร้อย)
 • ให้บริการรับรองลายมือชื่อ / หนังสือมอบอำนาจ (ผู้ร้องจะต้องกรอกข้อความในหนังสือมอบอำนาจหรือเอกสารที่ประสงค์จะให้รับรองก่อน)
 • ให้บริการรับคำร้องขอให้ออกสูติบัตร / มรณบัตร
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับเรื่องทะเบียนราษฎร์/ทะเบียนครอบครัว และอื่นๆ
 • ค่าธรรเนียมฉบับละ 15.00 ดอลล่าร์สหรัฐ (เป็นเงินสดเท่านั้น)

 

3. การให้คำปรึกษาด้านกงสุลอื่นๆ

 

4. การรับลงทะเบียนแบบรายงานตัวคนไทยในต่างประเทศ

 

5. ผู้ประสงค์จะใช้บริการล่วงหน้า ทั้งนี้โปรดดูประกาศของทางสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

6.รายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือเดินทางและนิติกรณ์ ผู้ที่สนใจต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับงาน นิติกรณ์ หรือ งานหนังสือเดินทาง โปรดเข้าไปดูที่ข้อหัวดังกล่าวลงทะเบียนขอรับบริการงานกงสุลสัญจร

ณ เมือง.........น รัฐ....................

เปิดรับจองคิวให้บริการตั้งแต่

วันที่ ..................................... เท่านั้น

กรุณากรอกรายละเอียด

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

กรุณาอ่าน...วิธีการลงทะเบียน

ขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจร

ณ ...........................

วันที่ ...................... เวลา ................... น.

1. ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า 

 

2. กรอกรายละเอียดตามที่ปรากฏข้างล่างนี้ ให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

 

3. การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

 

4. กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วนเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้แจ้งคิวกลับทางอีเมล์ของท่านได้อย่างถูกต้อง

 

5. เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการจองแล้วจะทำการจัดลำดับคิวการให้บริการ และจะแจ้งลำดับของท่านทางอีเมล์ ประมาณ 5 วันทำการ

หมายเหตุ : การแจ้งหมายเลขบัตรประชาชนล่วงหน้าเพื่อตรวจสอบว่าระบบฐานข้อมูลทะเบียนราษฏร์ สามารถให้ท่านทำหนังสือเดินทางและบัตรประชาชนได้หรือไม่ หลังจากนั้นสถานกงสุลใหญ่ฯ จะแจ้งผลพร้อมคิวบริการให้ท่านทราบต่อไป

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2561

ประกาศวันหยุด 

สถานกงสุลใหญ่ฯ ปี 2562

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com