THAI CONSULATE ACTIVITIES 2018

ภาพกิจกรรมปี 2561

เมื่อวันที่ 13 พ.ค.2561 

กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และ กงสุลยุวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ ได้นำทีมกงสุลสัญจรฯ ไปให้บริการที่ร้านแม่โขง รัฐเมน โดยครั้งนี้ กสญ. ได้มอบใบประกาศเกรียติคุณให้กับเจ้าของร้าน คุณปีเตอร์และคุณหน่อง รวมถึงพนักงานจากทางร้านทุกๆ ท่าน ที่ได้อำนวยความสะดวกให้กับทีมกงสลุสัญจรฯ และประชาชนคนไทยที่เดินทางมาติดต่อใช้บริการงานกงสุลสัญจรฯ เรื่อยมา

เมื่อวันที่ 8 พ.ค.2561 

กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และรอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ ได้ให้การต้อนรับ คุณอุษณีย์ 
แสงสิงแก้ว รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่(DD) บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) 

คุณชาญศิลป์ ตรีนุชกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) คุณวิมล ชาตะมีนา รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง และคุณกฎชยุตม์ บริบูรณ์จตุพร รองผู้ว่าการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ซึ่งเดินทางไปราชการที่นครนิวยอร์ก และเข้าเยี่ยมสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อรับฟังบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นในเรื่องต่างๆ ที่เป็นประโยชน์

ภาพงานกงสุลสัญจรฯ ที่เมืองบอสตัน มลรัฐแมสซาชูเซตส์ เมื่อวันเสาร์ที่ 5 พ.ค. 2561 ที่วัดบอสตันพุทธวราราม และ วันอาทิตย์ที่ 6 พ.ค. 2561 ที่วัดนวมินทราชูทิศ นครบอสตัน ที่ผ่านมา

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2561

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ร่วมกับสถานกงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครนิวยอร์ก ได้แก่ ไทย อินโดนิเซีย มาเลเซีย ฟิลิปินส์ สิงค์โปร์ เวียดนาม ลาว และเมียนมา จัดงานเทศกาลภาพยนตร์สั้นอาเซียน (ASEAN Short Film Festival) เพื่อส่งเสริม เผยแพร่ศักยภาพด้านการผลิตภาพยนตร์สั้นของประเทศอาเซียน รวมทั้งแลกเปลี่ยน และเผยแพร่วัฒนธรรมของอาเซียนผ่านภาพยนตร์สั้น ณ McNally Amphitheatre, Fordham University โดยภาพยนตร์ไทยที่ส่งเข้าร่วมเทศกาลเป็น animation เรื่อง Nine ซึ่งได้รับรางวัล 11 รางวัลจากการประกวดภาพยนตร์สั้นในหลายประเทศจากหลายสถาบัน หลังจากการฉายภาพยนตร์มีการอภิปราย (talk back) โดยผู้เชี่ยวชาญด้านภาพยนตร์ เกี่ยวกับอุตสาหกรรมภาพยนตร์ประเทศอาเซียนและมุมมองของภาพยนตร์สั้นแต่ละเรื่องด้วย

งาน SONGKRAN THAI NEW YEAR FESTIVAL 2018

(วันเสาร์ที่ 21 และ 28 เมษายน 2561)

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้มอบเงินให้แก่ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก (Elmhust) เพื่อเป็นการสนับสนุนภารกิจของวัดฯ ในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและดำเนินกิจกรรมส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก โดยพระครูวิทูรธรรมประกาศ ประธานสงฆ์ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เป็นผู้รับมอบจาก กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ซึ่งได้ถือโอกาสพบปะพี่น้องชาวไทยและชาวต่างชาติที่มาร่วมทำบุญที่วัดฯ ในวันดังกล่าวจำนวนมากพร้อมแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญต่างๆ ของทางราชการให้ทราบด้วย

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 2561 
ยุทธนา ลิ้มเลิศวาที ได้ประสานงานเชิญ กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และ รอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ นำผู้แทนชุมชนไทย เข้าพบ Mr. Michael DenDekker Mr. Ron Kim สมาชิกสภาผู้แทนราษฏรรัฐนิวยอร์ก (Members of the New York State Assembly) และ Mr. Francisco Moya สมาชิกสภาเทศบาลเขตควีนส์ ณ อาคารรัฐสภานิวยอร์ค เมือง Albany เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนไทยในนิวยอร์ก กับสมาชิกรัฐสภาฯ ของเขตที่มีชุมชนไทยอยู่หนาแน่น ในโอกาสครบรอบความสัมพันธ์ไทย-สหรัฐฯ 200 ปี ในปี พ.ศ. 2561 นอกจากนั้น กสญ. นิพนธ์ฯ และคณะได้พบทำความรู้จักกับ Mr. Carl Heastie ประธานรัฐสภานิวยอร์ก และ Mr. Joseph Morelle ผู้นำเสียงข้างมากในรัฐสภาฯ ด้วย ซึ่งผู้แทนชุมชนไทยได้ถือโอกาสขออนุญาตรดน้ำอวยพรสมาชิกรัฐสภาดังกล่าว เพื่อเป็นการเผยแพร่ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ หรือปีใหม่ไทย ที่จะมีขึ้นในเดือนเมษายน ศกนี้

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2561 

พลเอกอันนตพร  กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และคณะ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก NYC Department for the Aging โดย Ms. Caryn Resnick, Deputy Commissioner External Affairs และ Ms. Fran Winter, Deputy Commissioner Programs เป็นผู้บรรยายสรุป และคณะได้เยี่ยมชม City Hall Senior Center ด้วย จากนั้น คณะได้พบกับกลุ่มผู้แทนหญิงไทย และผู้แทนสมาคม/ องค์กรต่างๆ ในนครนิวยอร์ก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลในการให้ความช่วยเหลือหญิงไทย และคนไทยในนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงที่ประสบปัญหา ตลอดจนแนวนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาสตรีและสวัสดิการคนไทย ที่ร้านอาหาร Thai Jasmine Restaurant

กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ร่วมงานเลี้ยงรับรอง กงสุลใหญ่ประเทศต่างๆในนครนิวยอร์ก จัดโดย Ms. Penny Abeywardena (ซ้ายมือ) ตำแหน่ง Commissioner, New York City Mayor’s Office of International Affairs และ Ms. Gale Brewer (ขวามือ) ประธานเขตแมนฮัตตัน (Manhattan Borough President) เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2561 ณ New York Public Library

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561 
คริสตจักรชาวไทยนิวยอร์ก (โบสถ์ Yonkers) ได้จัดพิธีนมัสการพระเจ้าในโอกาสครบรอบ 27 ปีแห่งการก่อตั้งคริสตจักรฯ โดยศาสนาจารย์ สมบุญ เทศน์สาลี และอาจารย์จอมสุรางค์ เทศน์สาลี เป็นผู้นำในพิธีฯ ซึ่งมีคริสตชนชาวไทยและอเมริกัน ตลอดจนชาวไทยพุทธเข้าร่วมประมาณ 200 คน รวมทั้งนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก พร้อมภริยา และแขกพิเศษจาก Reformed Church of America นำโดย Reverend Don Hoover บรรยากาศเป็นไปอย่างอบอุ่นเต็มไปด้วยมิตรไมตรี โดยญาติโยมจากวัดพุทธไทยถาวรวนาราม (วัดไทย Elmhurst ) ได้มอบอาหารผ่าน กสญ.นิพนธ์ฯ เพื่อนนำมาสนับสนุนการจัดเลี้ยงอาหารหลังพิธีดังกล่าวด้วย ซึ่ง กสญ. นิพนธ์ฯ ได้กล่าวในระหว่างพิธี ว่าเป็นการแสดงออกถึงน้ำใจของคนไทยที่มีความรักใคร่สมัครสมานสามัคคีไม่ว่าจะนับถือศาสนาใดก็ตามรวมทั้งได้กล่าวชื่นชมคริสตจักรชาวไทยแห่งนี้ที่ได้ปฏิบัติศาสนกิจอย่างดีตลอดระยะเวลา 27 ปีที่ผ่านมา รวมทั้งให้การสนับสนุนภารกิจของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก โดยเฉพาะในด้านการให้ความช่วยเหลือคนไทยผู้ตกทุกข์ได้ยาก

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2561

วัดพุทธไทยถาวรวนาราม (วัดไทย Elmhurst) ได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันมาฆบูชา โดย กสญ.นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และภรรยา ตลอดจน พ.อ. จุมภฎ นุรักษ์เขต ที่ปรึกษาทางทหารประจำคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ และภริยา เข้าร่วมด้วย ทั้งนี้วัดวชิรธรรมปทีป (Long Island) ร่วมกับสมาคมพยาบาลฯ ได้จัดงานวันมาฆบูชาเช่นเดียวกันโดย รอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ เป็นผู้แทน สกญ. เข้าร่วม

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

Mrs. Theresa Dizon - De Vega กงสุลใหญ่ฟิลิปปินส์ประจำนครนิวยอร์ก เข้าพบ กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส เพื่ออำลาในโอกาสจะพ้นหน้าที่กงสุลใหญ่ฯ และเดินทางกลับฟิลิปปินส์เพื่อรับตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศฟิลิปปินส์

นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าพบเอกอัครราชทูต A. Sabarullah Khan รองผู้แทนถาวรศรีลังกาประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก (รับผิดชอบงานกงสุล) เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นเกี่ยวกับงานด้านกงสุลและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ไทยและศรีลังกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 2561 นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ในฐานะประธานกรรมการบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ (ธพส.) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารและกรรมการ ธพส. เยี่ยม สกญ. ณ นครนิวยอร์ก เพื่อรับฟัง/แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับสภาวะเศรษฐกิจ การค้า และการลงทุนในสหรัฐฯ ตลอดจนรับฟังบรรยายสรุปภารกิจของ สกญ. ณ นครนิวยอร์กโดย กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส รอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ และ กิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย พร้อมกงสุลยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ และสมชาย สุขสวัสดิ์อำนวย ให้การต้อนรับและร่วมให้ข้อมูลและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็น

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 คริสตจักรชุมชนไทยเพรสไบทีเรียน (Forest Hills) นครนิวยอร์ก ได้จัดงานฉลองครบ 16 ปีแห่งการก่อตั้งคริสตจักรฯ ซึ่งกสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส และภรรยา ได้เข้าร่วมด้วย โดยมีศาสนจารย์ สมบุญ เทศน์สาลี และ อจ. จอมสุรางค์ เทศน์สาลี ให้การต้อนรับ

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้จัดการบรรยายเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการกฎหมายคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ ในปัจจุบันให้แก่ชุมชนไทยในนครนิวยอร์ก ที่วัดพุทธไทยถาวรฯ ย่าน Elmhurst โดยเชิญทีมทนายความประกอบด้วย คุณจันทิมา (จอย) โชคลอยแก้ว และ คุณนิษานาท (มีมี่) สุภาพ โรลลิ่ง ซึ่งได้รายงานประเด็นความเคลื่อนไหวสำคัญต่างๆ และนาย Murad Khan Ahmed ทนายความด้านตรวจคนเข้าเมืองร่วมให้ความรู้ข้อกฎหมาย โดยสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดเจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านงานกงสุลแก่ผู้เข้าร่วมฟังในโอกาสดังกล่าวด้วย

ทีมประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก นำโดย กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมรอง กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ นพดล ทองมี ผอ. สำนักงานส่งเสริมการค้าฯ และ กิตติพัฒน์ เจียมศรีพงษ์ หัวหน้าสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย ให้การต้อนรับ พ.ต.อ. กู้เกียรติ เจริญบุญ อัยการประจำสำนักงานอัยการสูงสุดและผู้แทนกรมสอบสวนคดีพิเศษ กระทรวงยุติธรรม ซึ่งเดินทางมาราชการที่นครนิวยอร์ก เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 2561

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ.ณ นครนิวยอร์ก พร้อมด้วยนางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้เข้าร่วมกิจกรรมการสร้างเครือข่ายระหว่างนักศึกษาไทยในนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียง กับผู้บริหารธนาคารไทยพาณิชย์ฯ นำโดยนายวรวัจน์ สุวคนธ์ ตำแหน่ง First Executive Vice President และนางพิมลรัตน์ รีพัฒนาวิจิตรกุล ตำแหน่ง First Senior Vice President ซึ่งเดินทางจากประเทศไทย มาให้คำแนะนำแนวอาชีพนักการธนาคารยุคใหม่ แก่นักศึกษาไทยในสหรัฐฯ ณ โรงแรม Double Tree ในแมนฮัตตัน เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2561

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 2561 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ข้าราชการ และผู้แทนชุมชนไทย มอบเงินที่ได้รับบริจาคจากชุมชนไทยในนครนครนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงให้ครอบครัวคนไทยที่ประสบภัยจากไฟไหม้บ้านในย่านเอ็มเฮิร์ทส์ นครนิวยอร์ก เป็นเงินจำนวน 5000 ดอลลาร์สหรัฐ

กงสุลใหญ่ประเทศสมาชิกอาเซียนประจำนครนิวยอร์ก ประกอบด้วย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และสิงคโปร์ รับประทานอาหารร่วมกันเพื่อกระชับความสัมพันธ์ เมื่อวันที่19 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2561 นาย Daniel Dromm สมาชิกสภาเทศบาลนครนิวยอร์ก ได้ไปเยี่ยมสอบถามสภาพความเป็นอยู่ของกลุ่มคนไทยที่ประสบอัคคีภัยที่ย่าน Elmhurst ซึ่งพำนักชั่วคราวอยู่ที่วัดพุทธไทยถาวรวนาราม โดยนาย Dromm ได้ให้เสนอให้ความช่วยเหลือผ่านช่องทางของทางการท้องถิ่นในเขตที่นาย Dromm ดูแล เป็นเงินค่าเช่าบ้าน 1 เดือน ให้แก่ผู้ประสบภัยทุกครอบครัว โดยจะประสานองค์กรท้องถิ่นจัดหาเฟอร์นิเจอร์เครื่องเรือนที่จำเป็นให้แก่ทุกครอบครัวด้วย

นอกจากนั้น สำนักงานของนาย Dromm กำลังประสานกับหน่วยงานด้านกฎหมายเพื่อหาทางช่วยให้กลุ่มคนไทยผู้ประสบภัยได้รับการชดเชยทรัพย์สินที่เสียหายจากเพลิงไหม้ด้วย

ในโอกาสนี้ รองกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก และหัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปร่วมหารือกับ นาย Dromm เพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้สามารถดำรงชีพตามปกติได้โดยเร็วโดยมีนางบุญญาพร ดำรักษ์และ นายยุทธนา ลิ่มเลิศวาที สมาชิกชุมชนไทยร่วมหารือด้วย

เมื่อวันที่ 16 ม.ค. 2561 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ได้พบกับ Mr. Sandeep Chakravorty กสญ.อินเดียประจำนครนิวยอร์ก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข้อคิดเห็นในด้านต่างๆ รวมทั้งแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสถานกงสุลใหญ่ไทยและอินเดียในนครนิวยอร์ก

เมื่อคืนวันที่ 15 ม.ค. 2561 ได้เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านหลังหนึ่งบริเวณหลังร้านซุปเปอร์มาร์เก็ตท็อปไลน์ ซอย Petite Ave. ย่าน Elmhurst รัฐนิวยอร์ก โดยบ้านดังกล่าวมีคนไทยอาศัยอยู่ 12 คน (2 ครอบครัว มีเด็กเล็กและผู้สูงอายุด้วย) ไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปเยี่ยม/สอบถามเพื่อให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น และได้มอบเงินจำนวน 300 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อใช้จ่ายฉุกเฉินและได้ประสานกับวัดพุทธไทยถาวรวนารามนิวยอร์ก ซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับบ้านที่เกิดเหตุเพื่อขอให้วัดฯ เตรียมที่พักชั่วคราวให้ในบ้านพักรับรองของวัดฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ พร้อมอำนวยความสะดวกด้านการออกเอกสารสำคัญ เช่น หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนที่ถูกทำลายหรือสูญหายในเพลิงไหม้ 
ทั้งนี้หน่วยงานท้องถิ่นและชุมชนไทยในย่าน Elmhurst ก็ได้ให้ความช่วยเหลือเช่นเดียวกัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม 2561 ศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก ภายใต้การนำของคุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ และคุณไพโรจน์ ปักษาษิณประธานและรองประธานศูนย์ฯ ได้จัด “พิธีไหว้ครู” เพื่อให้เยาวชนไทยที่ได้รับการเรียนการสอนวิชาภาษาไทย นาฏศิลป์และดนตรีไทย ฯลฯ จากศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์กได้แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อคณาจารย์ ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามของไทยที่ศูนย์ฯ ถือปฏิบัติตลอดระยะเวลา 31 ปีแห่งการก่อตั้ง โดยมีเยาวชนไทย ซึ่งเกิดและเติบโตในนครนิวยอร์ก และเมืองใกล้เคียง ตลอดจนพ่อแม่ผู้ปกครองเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ร่วมทั้งนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กสญ. ณ นครนิวยอร์ก และนางวัฒนา เพ็ชรพรประภาส ภริยาก็ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วยซึ่งจัดที่ Woodside Community School PS 339 นครนิวยอร์ก ซึ่งเป็นสถานที่จัดการเรียนการสอนของศูนย์ฯ ในทุกวันอาทิตย์

ดร. วีรชัย พลาศรัย ออท. ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร Ms.Ana Lucy Cabral Petersen กงสุลใหญ่บราซิลประจำนครนิวยอร์ก เพื่อแสดงความยินดีในโอกาสที่กำลังจะไปรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตบราซิล ประจำประเทศไทย โดยนายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เข้าร่วมด้วยที่ร้านอาหารไทย The Nuaa ในแมนฮัตตัน เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561

เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาสและครอบครัว ร่วมงานทำบุญในวันขึ้นปีใหม่ ณ วัดวชิรธรรมปทีป ลองไอส์แลนด์ นิวยอร์ก

เจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นำโดย กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส ร่วมพิธีสวดมนต์ข้ามปี ณ วัดพุทธไทยถาวรวนาราม เมื่อคืนวันที่ 31 ธ.ค. 2560 ต่อเนื่องเช้าวันที่ 1 ม.ค. 2561

เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. 2560 กสญ. นิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส พร้อมด้วย รอง. กสญ. สุวนิจ สมบัติพิบูลย์ และนางยุพวรรณ เปรมจิตต์ ทานิงุจิ หัวหน้าฝ่ายกงสุล ได้ไปร่วมงานฉลองครบรอบ 31 ปีศูนย์วัฒนธรรมไทยแห่งรัฐนิวยอร์ก และงานส่งท้ายปีเก่าฉลองปีใหม่โดยคุณสุจิตรา ปาลีวงศ์ และคุณไพโรจน์ ปักษาษิณ ประธานและรองประธานศูนย์วัฒนธรรมไทยฯ ให้การต้อนรับ

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com