ความคืบหน้าการร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่ 28 ธันวาคม 2558

 

.

Opinion Survey on the Constitution Referendum

Opinion Survey on the Constitution Referendum (29/04/2016)
roadmap 29 Apr.jpg
JPG image [1.4 MB]

.

กรอบการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)

คลิีก...อ่านรายละเอียดเรื่องกรอบการทำงานของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (17/02/2016)
roadmap.jpg
JPG image [517.4 KB]

.

ข้อมูลเรื่องการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.

                 เมื่อวันที่ 6 ก.ย. 2558 ได้มีการประชุมสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) เพื่อลงมติให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และสภาปฏิรูปแห่งชาติ ได้มีมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญฉบับดังกล่าว กระทรวงการต่างประเทศ จึงขอส่งข้อมูลพัฒนาการทางการเมือง (ภาษาอังกฤษ) และข้อมูลภูมิหลัง (ภาษาไทย) เกี่ยวกับการร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้

ข้อมูลเรื่องการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญของ สปช.
ข้อมูลเรื่องการลงมติไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ[...]
JPG image [2.4 MB]

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด

ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com