ดาว์นโหลดรูปภาพ การรับของพระราชทานจิตอาสา

เฉพาะกิจฯ ที่วัดนวมินทรราชูทิศ นครบอสตัน

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา

ชุดที่ 1 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 92 /75 / 76 / 77/ 78/ 79 / 80 / 81 / 82

ชุดที่ 2 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 83 / 84 / 85 / 86 / 87 / 88 / 89 / 90

ชุดที่ 3 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 93 / 94 / 95 / 96 / 97 / 98 / 99 

ชุดที่ 4 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 100 / 101 / 102 / 103 / 104 / 105 / 106

ชุดที่ 5 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 107 / 108 / 109 / 110 / 111 / 112 / 113 / 114

ชุดที่ 6 ผู้สมัครจิตอาสา หมายเลข 115 / 116 / 117 / 118 / 119 / 120 / 121 / 122 / 123 / 124 / 125 / 148 / 149 / 165 / 167 / 168

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด

ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com