การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ

1. สถานที่รับแจ้งเกิด

สถานที่รับแจ้งเกิดจะต้องอยู่ในท้องที่ที่เด็กเกิดเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยเป็นนายทะเบียนราษฎร์ในต่างประเทศซึ่งมีเขตรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกัน

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเป็นนายทะเบียนราษฎร์ซึ่งมีอำนาจรับแจ้งเกิดเด็กในรัฐเขตอาณา 10 รัฐดังต่อไปนี้ โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก คอนเนคติคัต โรดไอร์แลนด์ แมสสาชูเซตส์ เวอร์มอนต์ เมน นิวแฮมพ์เชียร์                   

            สำหรับคนไทยที่อาศัยในต่างประเทศอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วคลอดบุตรก็สามารถแจ้งการเกิดบุตรที่สถานเอกอัครราชทูตฯ/สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เช่นเดียวกัน

2. ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิด

บิดาหรือมารดาของเด็ก กรณีบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาแจ้งเกิดได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ญาติหรือคนสนิทที่รับทราบการเกิดของเด็กมาแจ้งเกิดแทนได้

3. ระยะเวลาการแจ้งเกิด

สามารถแจ้งเกิดได้ตามความเหมาะสม โดยไม่มีความผิดตามกฎหมาย

4. การได้สัญชาติไทยของเด็ก

เด็กที่เกิดในต่างประเทศโดยที่มารดามีสัญชาติไทย ย่อมได้สัญชาติไทยตามมารดาไม่ว่าบิดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม และถ้ามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาเป็นคนต่างชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทยตามกฏหมายด้วย 

สำหรับเด็กที่เกิดจากมารดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งไม่จดทะเบียนสมรสกับบิดาที่มีสัญชาติไทย เด็กย่อมไม่ได้สัญชาติไทย แต่หากจดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทย

 

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จดทะเบียน

ไม่ได้สัญชาติไทย

โดยการเกิด

อื่นๆ

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

 

 

5. การใช้นามสกุลของเด็ก

    5.1 กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 

        - เด็กมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา

- เด็กสามารถใช้นามสกุลมารดา ทั้งนี้ บิดาและมารดาต้องให้ความยินยอมโดยทั้งสองฝ่ายต้องให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อบันทึกปากคำและเหตุผลไว้เป็นหลักฐานประกอบ

    5.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

         โดยที่กฎหมายกำหนดให้เด็กที่เกิดมาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว เด็กย่อมจึงมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา หากมารดาประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลที่มิใช่นามสกุลมารดา จำเป็นต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับผู้ที่ยินยอมให้ใช้นามสกุลต่อหน้านายทะเบียน กรณีดังกล่าว สถานกงสุลฯ สามารถออกสูติบัตรที่ระบุนามสกุลของมารดาเพียงเท่านั้น

6. ข้อควรพิจารณาเมื่อได้รับสูติบัตรแล้ว

            6.1 นำชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทย   บิดาหรือมารดานำสูติบัตรที่เจ้าหน้าที่กงสุลออกให้ไปติดต่อกับนายทะเบียนที่สำนักงานอำเภอ/เทศบาลที่บิดาหรือมารดาของเด็กที่จะแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน

            6.2 ทำหนังสือเดินทางไทย  นำสูติบัตรไปประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก่อนเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

 

********************

+ การขอสูติบัตรไทย

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. แบบฟอร์มนิติกรณ์ และแบบฟอร์มการแจ้งเกิด

2. ต้นฉบับสูติบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐ (ในกรณีที่ในใบเกิดไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทราบชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ของโรงพยาบาลส่งมาด้วย)

3. บัตรประชาชนไทย, สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำให้การของมารดาที่มีบุตรนอกสมรส)

5. รูปถ่ายเด็ก 2x2 นิ้ว 2 ใบ

6. เอกสารแสดงที่พักอาศัยในปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือ เมล์ต่างๆ ที่ส่งมาถึงที่บ้าน

7. ไม่มีค่าธรรมเนียม

+ การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

1. ส่งหลักฐานและเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (หลักฐานและเอกสารที่เป็นสำเนาภาษาไทยจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่)

2. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องส่งในแบบ Express mail ทั้งไปและกลับ (ในกรณีส่งกลับจะต้องสอดซองติดแสตมป์แบบ Express mail พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน)

3. ในกรณีที่เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเพื่อส่งเอกสารมาเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งกลับทางไปรษณีย์ เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบและจัดส่งมาใหม่อีกครั้ง ระยะเวลาในการออกใบสูติบัตรไม่เกิน 30 วัน

4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

เจ้าหน้าที่แผนกด้านนิติกรณ์

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : ต่อ 306

คลิ๊ก...เพื่อดาว์นโหลดคำร้อง

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอแจ้งเกิด
ขอจดทะเบียนเกิด.jpg
JPG image [938.4 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดา กรณีบุตรนอกสมรส (เด็กใช้นามสกุลของมารดา)
คำให้การของมารดา-กรณีบุตรนอกสมรส.pdf
Adobe Acrobat document [163.6 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดาและบิดา กรณีบุตรนอกสมรส (เด็กใช้นามสกุลบิดา)
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสใช[...]
Adobe Acrobat document [176.7 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตรฯ
MX-2616N_20180112_115228.pdf
Adobe Acrobat document [20.4 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีบุตรนอกสมรสไม่ประสงค์จะระบุชื่อบิดาในสุติบัตรไทย
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสไม[...]
Adobe Acrobat document [228.1 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีชื่อหรือนามสกุลของบิดา/มารดาในเอกสารไทยไม่ตรงกับสูติบัตรของทางการสหรัฐฯ
บันทึกสอบปากคำ-ไทยสหรัฐฯ-ไม่ตรง.pdf
Adobe Acrobat document [268.6 KB]

คลิ๊กชม...สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพรอันเป็นสิริมงคลสูงสุดในชีวิต เนื่องในเทศกาลตรุษจีน ปีจอ ๒๕๖๑ ให้ชาวไทย “ร่ำรวย และรุ่งเรือง” ตลอด

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com