ข้อมูลการทำหนังสือเดินทางไทย

* ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ ลายนิ้วมือ 10 นิ้วและถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

* ไม่ต้องนัดหมาย สามารถเข้ามาทำได้เลย และควรเช็คตารางวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย

* แผนกหนังสือเดินทางเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงเช้าตั้งแต่ 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 น.

* ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 5-6 สัปดาห์

การขอหนังสือเดินทาง (E-Passport)

  • หนังสือเดินทาง (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้าและม่านตา หรือลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหนังสือเดินทาง
  • E-Passport มีอายุ 5 ปี และไม่สามารถต่ออายุในเล่มเดิมได้ ดังนั้นเมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องขอทำเล่มใหม่ และสามารถมาดำเนินการขอทำใหม่เล่มได้ก่อนที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุ 1 ปี
  • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางจะต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประชาชน ดังนั้นหากผู้ร้องต้องการให้ ชื่อ-นามสกุล เป็นไปตามที่ต้องการภายหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องทำเรื่องมอบอำนาจส่งกลับไปให้ที่เมืองไทยดำเนินการแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ (เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทย ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  • ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 5-6 สัปดาห์
1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
Form1.pdf
Adobe Acrobat document [333.7 KB]

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com