กรณีหนังสือเดินทางไทยสูญหาย

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ในกรณีเล่มเดิมสูญหาย

 1. ท่านจะต้องไปแจ้งความต่อตำรวจท้องที่ก่อน เพื่อใช้ใบแจ้งความเป็นหลักฐาประกอบ
 2. การทำหนังสือเดินทาง จะต้องเดินทางมาทำด้วยตนเองเท่านั้น กรณีบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครอง (ทั้งบิดาและมารดา) จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 3. สำหรับคนไทยที่มาท่องเที่ยวในสหรัฐอเมริกาและทำหนังสือเดินทางหาย จะไม่สามารถขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้ กรุณาติดต่อสถานกงสุล
 4. การผลิตหนังสือเดินทาง ใช้เวลาทำการประมาณ 4-8 สัปดาห์ 
 5. ค่าธรรมเนียม $35.00 (เงินสด)

 

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

 1. คำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จำนวน 1 ชุด
 2. บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด
 3. บันทึกประกอบคำร้องขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่แทนเล่มเดิมที่สูญหาย จำนวน 1 ชุด               

 

หลักฐานประกอบ

       นอกเหนือจากเอกสารที่ใช้ประกอบการทำหนังสือเดินทางตามปกติ          แล้ว จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้แก่ หลักฐานใบแจ้งความ

 

หมายเหตุ

 • การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อนที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์
 • การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่หรือ E-passport ไม่สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้

 

เจ้าหน้าที่แผนกหนังสือเดินทาง

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : ต่อ 301

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com