หนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี

การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี Temporary Passport

 

               หนังสือเดินทางชั่วคราว อายุ 1 ปี  จะออกให้ในกรณีที่เร่งด่วนเท่านั้น และมีความจำเป็นเร่งด่วน จะต้องเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทาง    E-Passport ได้ อย่างไรก็ดีต้องมีการตรวจสอบ Blacklist กับทางประเทศไทยก่อนทุกครั้ง หนังสือเดินทางชั่วคราวมีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine Readable Bar Code ซึ่งหากนำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ   

 

1. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

 •  ใบแจ้งความ
 •  สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 •  รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป
 •  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวนชุด
 •  บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด
 •  บันทึกประกอบคำร้องกรณีหนังสือเดินทางสูญหาย จำนวน 1 ชุด
 •  ค่าธรรมเนียม $10.00 (เงินสด)

 

2. หลักฐานประกอบ ในกรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ

 •  สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม/ สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 •  รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป
 •  แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว จำนวน 1 ชุด
 •  บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด
 •   ค่าธรรมเนียม $10.00 (เงินสด) 

เจ้าหน้าที่แผนกหนังสือเดินทาง

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : ต่อ 301

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุด

ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

สามารถส่งคำถามหรือ

ข้อคิดเห็นแนะนำได้ที่

E-mail : info@thaicgny.com

หรือ

facebook : Royal Thai Consulate NY

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com