ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

  1. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ ลายนิ้วมือ 10 นิ้วและถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

  2. ไม่ต้องนัดหมาย สามารถเข้ามาทำได้เลย และควรเช็คตารางวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย
  3. แผนกหนังสือเดินทางเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงเช้าตั้งแต่ 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 น.
  4. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3-4 สัปดาห์

หนังสือเดินทางไทยหมดอายุ

หนังสือเดินทางหมดอายุ หลักฐานที่จะต้องนำมายื่น ได้แก่

  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาบัตรประชาชนไทย ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
  • หนังสือเดินทางปัจจุบัน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ 1 ชุด (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้อง pp.jpg
JPG image [592.1 KB]
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้อง pp.pdf
Adobe Acrobat document [362.4 KB]

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียม $35.- (กรุณาชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสดเท่านั้นและเตรียมเงินสดให้พอดีเพื่อสะดวกกับการให้บริการของเจ้าหน้าที่)

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

mail.jpg
JPG image [154.8 KB]

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

  • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
  • กรณีที่ต้องการให้บุคคลอื่นมารับแทน ผู้ร้องต้องเซ็นมอบอำนาจในใบรับที่เจ้าหน้าที่มอบให้ และให้บุคคลนั้นนำใบรับมารับแทนพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com