ประชาชนทั่วไปที่หนังสือเดินทางไทยหมดอายุ

หนังสือเดินทางหมดอายุ หลักฐานที่จะต้องนำมายื่น ได้แก่

  • บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาบัตรประชาชนไทย ซึ่งมีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก
  • หนังสือเดินทางปัจจุบัน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
  • แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ 1 ชุด (Download Form PDF)
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
Form1.pdf
Adobe Acrobat document [333.7 KB]

ค่าธรรมเนียมและค่าส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

  • ค่าธรรมเนียม $35.- (ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น)
  • กรณีที่มีความประสงค์ให้ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ (Express Mail) ต้องชำระค่าไปรษณีย์ $25.- (ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น)
  • หนังสือเดินทางที่ส่งกลับทางไปรษณีย์ ถ้าเกิดการสูญหาย สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น
  • ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 5-6 สัปดาห์

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

Mailing Address (ถ้าตัองการให้ส่ง Mail กลับ กรุณากรอกที่อยู่ส่งกลับ ก่อนที่ท่านจะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่ สถานกงสุลหรือกงสุลสัญจร)

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

  • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
  • กรณีที่ต้องการให้บุคคลอื่นมารับแทน ผู้ร้องต้องเซ็นมอบอำนาจในใบรับที่เจ้าหน้าที่มอบให้ และให้บุคคลนั้นนำใบรับมารับแทนพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น
  • กรณีที่มีความประสงค์ให้ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ดำเนินการจัดส่งเล่มหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ (Express Mail) ต้องชำระค่าไปรษณีย์ $25.- (ชำระด้วยเงินสดเท่านั้น)

กรณีที่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์ หรือ ผู้ร้องเป็นผู้ที่ลามาศึกษาต่อ หรือ ผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

ผู้ยื่นคำร้องฯ ที่เป็นผู้เยาว์ (มีอายุไม่ครบ 20 ปี บริบูรณ์)

                 - สูติบัตรไทยหรือบัตรประชาชน หรือ สำเนาบัตรประชาชน 1 ชุด
                 - บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดามารดาหรือหนังสือเดินทาง พร้อมด้วยสำเนาอย่างละ 1 ชุด
                 - ทะเบียนสมรสของบิดามารดา พร้อมด้วยสำเนา 1 ชุด
                 - บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

                   ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการเขต กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว

 

                                    ----------------------------------

 

ผู้ยื่นคำร้องเป็นผู้ที่ลามาศึกษาต่อ

                 - ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
                 - ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ

 

                                    ----------------------------------

 

ผู้ยื่นคำร้องเป็นพระภิกษุ

                 - สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง (ล่าสุด) ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
                 - ใบสุทธิ หรือ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชน

 

 

เจ้าหน้าที่แผนกหนังสือเดินทาง

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : ต่อ 301

Emegency Line for

Thai People only!

Tel. 646-842-0864

ประกาศวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com