สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

              สถานกงสุลใหญ่ฯ มีหน้าที่หลักในการให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย, ออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าเมืองไทย, ดำเนินงานด้านนิติกรณ์และเอกสารต่างๆ, ให้บริการทำบัตรประชาชน, ดูแลคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ และยังมีหน้าที่อื่นๆ อีกเช่น การสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ หรือการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของไทย การขยายและส่งเสริมสินค้า หัตถกรรม อุตสาหกรรมของไทย เผยแพร่เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของชาติ เช่น อาหารไทย รำไทย เพลงไทย ภาพยนตร์ไทย ศิลปะไทย รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเป็นผู้นำหรือหัวหน้าทีมในการประชุมหรือกำหนดนโยบายต่างๆ โดยมีสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (Thai Trade), สำนักงานที่ปรึกษาการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (BOI), สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เรียกว่า "ทีมไทยแลนด์" มีบทบาทคอยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาลประสบผลสำเร็จตรงตามเป้าหมาย

 

 

สถานที่ตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เลข 351 East 52nd Street New York, NY. 10022

โทร. 212-754-1770 (งานด้านกงสุล)

         212-754-2536 / 212-754-2538 (สำนักงาน)

แฟ็กซ์. 212-754-1907เว็บไซต์ www.thaicgny.com

อีเมล์ info@thaicgny.com

การให้บริการ

เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. และ 13.30-17.00 น. โดยแบ่งเวลาการบริการในแผนกต่างๆ ดั้งนี้

 

งานหนังสือเดินทาง

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

 

งานตรวจลงตรา

เปิดให้ยื่นเรื่องขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และ รับวีซ่าคืนตั้งแต่เวลา 13.30-16.00 น. (ในวันถัดไป)

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 303

 

งานสัญชาติและนิติกรณ์

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-16.00 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300

ปฏฺิทินวันหยุดประจำปี 2559

Ministry of Foreign Affairs of The Kingdom of Thailand

 

Royal Thai Consulate General

Office Hours

351East 52nd Street,

New York, NY 10022

Tel. (212) 754-1770 (Consular Section)

Tel.(212) 754-2536 /(212) 754-2538

 Fax: (212) 754-1907

 Email: info@thaicgny.comMonday - Friday (except official holidays)

From 9:00 am - 12:30 pm

and 1:30 pm - 5:00 pm

Service Hours

Visa : Tel.(212) 754-1770 Ext. 303

Submission Visa : 9:00 am-12:00 pm

Collection Visa : 1:30 pm-4:00 pm (next day)

 

Passport : Tel.(212) 754-1770 Ext. 301

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-3:30 pmLegalization : Tel.(212) 754-1770 Ext. 306

From 9:00 am-12:00 pm and 1:30 pm-4:00 pmThai I.D. card : Tel.(212) 754-1770 Ext. 300

From 9:00 am-12:00 am and 1:30 pm-3:30 pm

Official Holidays 2016

เว็บไซต์ที่น่าสนใจของหน่วยราชการไทยในนิวยอร์ก

สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก
Thai Trade Center, New York, U.S.A

 

สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก

Office of the Economic (BOI)

 

Think Asia, Invest Thailand

Office Headquarters

 

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ นครนิวยอร์ก

NEW YORK Tourism Authority of Thailand

 

สำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย นครนิวยอร์ค

 

Download "Street Food Bangkok"  App @ App Store and Play Store Fee!

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com