มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565
Travelling to Thailand from 1 October 2022 onwards

ข้อมูลภารกิจและงานบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ
Quick search for our information and services

 

สารจากกงสุลใหญ่
ณ นครนิวยอร์ก

ข้อมูลการเดินทางมา
สถานกงสุลใหญ่
ณ นครนิวยอร์ก

Smart & Smile

ให้ความรู้งานกงสุล

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

บริการทำบัตรประจำตัวประชาชน

บริการทำหนังสือเดินทางหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน

ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว 
(เช่น สูติบัตร มรณบัตร สมรส หย่า)

บริการด้านนิติกรณ์ 
(เช่น รับรองเอกสาร ทำใบยินยอม มอบอำนาจ รับรองการแปล ฯลฯ)

งานดูแลและคุ้มครองคนไทย
(เช่น บ้านไฟไหม้ ประสบอุบัติเหตุ ถูกจับ ตกเครื่อง ถูกทำร้าย ฯลฯ)

THAI E-VISA

Please register your visa application online.

 

LEGALIZATION

Experience Thailand: Plant-based Thai Food Series

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions