จองคิวงานกงสุล

(Consular Services Appointments)

                   สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก มีหน้าที่หลักในการให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย ตรวจลงตราหรือออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าเมืองไทย ดำเนินงานด้านนิติกรณ์และเอกสารต่างๆ ให้บริการทำบัตรประชาชน ดูแลคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, Maine และ New Hampshire ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกดำเนินคดีความหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเมืองไทยอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

                 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้พัฒนาระบบการจองคิวรูปแบบใหม่สำหรับผู้ที่ประสงค์จะทำหนังสือเดินทาง เพื่อให้พี่น้องคนไทยได้รับความสะดวกรวดเร็วและบริการที่ดีมากยิ่งขึ้น โดยสามารถเลือกวันและช่วงเวลาที่ต้องการเข้ามารับบริการได้ และระบบจะส่งอีเมลตอบรับยืนยันวันและช่วงเวลากลับไปยังผู้ที่จองคิว  นอกจากนี้ ยังมีบริการอีเมลพิเศษแจ้งเตือนเมื่อใกล้ถึงวันนัดหมายด้วย ทำให้ผู้จองคิวไม่ต้องติดตามการโพสต์แจ้งในแต่ละสัปดาห์อีก

 

                 ***ขอเรียนว่า ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป สถานกงสุลใหญ่ฯ จะเปิดให้บริการทำหนังสือเดินทางใหม่กับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าผ่านระบบมาแล้วเท่านั้น เพื่อความสะดวกรวดเร็วและการให้บริการที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19***

 

                การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ บัตรประชาชนจะต้องมีอายุอยู่เท่านั้น  หากบัตรประชาชนสูญหาย, ชำรุดหรือหมดอายุ ผู้ร้องจะต้องทำการจองคิวการทำบัตรประชาชนใบใหม่ในวันและช่วงเวลาที่ท่านจองคิวทำหนังสือเดินทาง

                    สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการผู้ที่จองคิวทั้งสองประเภทเท่านั้น!!!!

 

                 ทั้งนี้ สำหรับท่านที่มีอายุเกิน 60 ปีขึ้นไป สามารถเข้ามารับบริการได้โดยไม่ต้องจองคิวผ่านระบบล่วงหน้า

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร เมื่อท่านได้จองคิวเข้ารับบริการแล้ว กรุณาตรวจสอบ e-mail และ เบอร์โทรศัพท์ ที่ได้ให้ไว้กับทางสถานกงสุลใหญ๋ฯ อยู่เสมอ เพราะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความจำเป็นต้องปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิด หรือมีเหตุที่ต้องยกเลิกคิวการจอง เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail หรือ เบอร์โทรศัทพ์ที่ท่านได้แจ้งไว้

หมายเหตุ :

1. บัตรประชาชนใบแรก ผู้ร้องไม่สามารถขอทำบัตรประชาชนใบแรกที่สถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ จะต้องดำเนินการที่ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต/เทศบาล ที่ประเทศไทยเท่านั้น

 

2. ส่วนกรณีที่บัตรหมดอายุไปนานมาก (ประมาณ 40 ปีขึ้นไป) หรือบัตรใบล่าสุดเป็นบัตรรุ่นเก่า ขอให้ดำเนินการติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะลงทะเบียนจองคิวฯ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลบัตรประชาชนของท่านได้จากระบบฯ ท่านจะต้องนำเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประชาชนใบเก่าหรือหนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน รวมถึง บุคคลอ้างอิงสัญชาติไทยที่มีบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทยมาเพื่อเป็นพยานบุคคล  ซึ่งผู้ร้องสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ e-mail : info@thaicgny.com (เนื่องจากต้องถ่ายภาพบัตรประชาชนที่มีอยู่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลในระบบ)

 + เวลาการให้บริการ 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.00 น.

ดูรายละเอียด งานบัตรประชาชน

**โปรดทราบ** 

1. ท่านที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทางไทย จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุเท่านั้น (หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุท่านไม่สามารถทำหนังสือเดินทางได้)

 

2. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากประสงค์ที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนและทำหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน ขอให้ทำการจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันและช่วงเวลาเดียวกันกับการจองคิวทำหนังสือเดินทางด้วย

 

3. ผู้ที่มีอายุมากกว่า 7 ปี บริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยมาก่อนแต่ยังไม่เคยมีบัตรประชาชนไทย ท่านจะไม่สามารถขอหนังสือเดินทางไทยเล่มต่อไปได้จนกว่าจะติดต่อขอทำบัตรประชาชนไทยใบแรกที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทย

 + เวลาการให้บริการ 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.

ดูรายละเอียด งานหนังสือเดินทาง

 + เวลาการให้บริการ 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (ตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.

คลิก...จองคิวงานนิติกรณ์  

รับรองเอกสาร มอบอำนาจ รับรองการแปล ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

 + งานนิติกรณ์ วันและเวลาที่เปิดให้บริการ 

เปิดเฉพาะ วันพุธ และ วันศุกร์ (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

  • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
  • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน จ. อ. พ. มาทำในวันพุธ และจะรวบงานในวัน พฤ. ศ. มาทำในวันศุกร์)
  • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  13.00-15.30 น. (สามารถใช้บริการส่งกลับทางไปรษณีย์แบบ USPS Express Mail จำนวน $26.35.- หรือ ชำระค่าไปรษณีย์จำนวน $27.- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งกลับ กรณีสูญหายทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)

ดูรายละเอียด งานด้านนิติกรณ์(รับรองเอกสาร)

งานรับรองเอกสาร มอบอำนาจ รับรองการแปล ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

 + งานทะเบียนราษฏร์ (จองคิวรับบริการกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)

     สูติบัตร (แจ้งเกิด) มรณบัตร (แจ้งตาย) จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า

 

เปิดเฉพาะ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดกับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วเท่านั้น)

  • กรุณาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : yong@thaicgny.com
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงนัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฏร์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel. 212-754-1770 ext. 306

ดูรายละเอียด  งานทะเบียนราษฏร์

ออกสูติบัตร (แจ้งเกิด) ออกมรณบัตร (แจ้งตาย) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions