จองคิวงานกงสุล

(Consular Services Appointments)

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ให้บริการการทำหนังสือเดินทางไทย

บัตรประจำตัวประชาชนไทย การออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว งานนิติกรณ์รับรองเอกสาร งานดูแลคุ้มครองคนไทย รวมทั้งการให้คำปรึกษาในเรื่องมาตราการการเดินทางกลับเมืองไทย การลงทะเบียน

และการกักตัว สำหรับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ 10 รัฐ ได้แก่ New York, Connecticut, Maine,  Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio,

Pennsylvania, Rhode Island, Vermont

คลิก...ที่แถบสีในงานบริการที่ต้องการจองคิว

จองคิวงานทำบัตรประชาชน

จองคิวงานทำหนังสือเดินทาง

 จองคิวงานด้านนิติกรณ์ เช่น มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ยินยอม ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกและไม่พลาดข้อมูลข่าวสาร เมื่อท่านได้จองคิวเข้ารับบริการแล้ว กรุณาตรวจสอบ e-mail และ หมายเลขโทรศัพท์ อยู่เสมอ เพราะในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน เช่น สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความจำเป็นต้องปิดทำการเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 หรือมีเหตุที่ต้องยกเลิกคิวการจอง เจ้าหน้าที่จะติดต่อแจ้งให้ท่านทราบทาง e-mail หรือเบอร์โทรศัทพ์ที่ท่านได้แจ้งไว้

 + งานบัตรประชาชน วันและเวลาการให้บริการ 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดสถานกงสุลใหญ่ฯ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.

หมายเหตุ :

1. ผู้ร้องไม่สามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่สถานกงสุลไทยในต่างประเทศได้ จะต้องดำเนินการที่ที่ว่าการอำเภอ/สำนักงานเขต/เทศบาล ที่ประเทศไทยเท่านั้น

 

2. ส่วนกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุไปนานมาก (ประมาณ 40 ปีขึ้นไป) หรือบัตรฯ ใบล่าสุดเป็นบัตรฯ รุ่นเก่า ขอให้ดำเนินการติดต่อสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะลงทะเบียนจองคิวฯ เพราะถ้าเจ้าหน้าที่ไม่สามารถค้นหาข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนของท่านได้จากระบบฯ ท่านจะต้องนำเอกสารต่างๆ เช่น บัตรประจำตัวประชาชนใบเก่า หนังสือเดินทาง สำเนาทะเบียนบ้าน รวมถึง บุคคลอ้างอิงสัญชาติไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางไทยมาเพื่อเป็นพยานบุคคล ซึ่งผู้ร้องสามารถติดต่อสอบถามกับเจ้าหน้าที่ได้ที่ e-mail : info@thaicgny.com (เนื่องจากต้องถ่ายภาพบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอยู่ส่งให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบสถานะข้อมูลในระบบ)

 + งานหนังสือเดินทาง วันและเวลาการให้บริการ 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันจันทร์ - วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดราชการตามที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ)

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น.

ดูรายละเอียด งานหนังสือเดินทาง

**โปรดทราบ** 

1. ท่านที่ประสงค์ทำหนังสือเดินทางไทย จะต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนที่มีอายุการใช้งานเท่านั้น (หากบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุท่านไม่สามารถทำหนังสือเดินทางได้)

 

2. กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุหรือสูญหาย กรุณาดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ล่วงหน้า อย่างไรก็ดี หากประสงค์ที่จะทำบัตรประจำตัวประชาชนและทำหนังสือเดินทางในวันเดียวกัน ขอให้ทำการจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนในวันและช่วงเวลาเดียวกันกับการจองคิวทำหนังสือเดินทางด้วย โดยต้องทำบัตรประจำตัวประชาชาชนก่อน

 

3. เด็กที่มีอายุมากกว่า 7 ปี แต่ไม่ถึง 20 ปี และเคยมีหนังสือเดินทางไทยแล้ว หากต้องการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เอกสารที่ใช้ประกอบมีดังนี้

      3.1 กรณีเด็กมีบัตรประจำตัวประชาชนแล้ว

       1. บัตรประจำตัวประชาชน

       2. หนังสือเดินทางเล่มเดิม

       3. สูติบัตรไทย

       4. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นต่างชาติต้องใช้หนังสือเดินทางเท่านั้น)

       5. บิดามารดาต้องมาลงนามยินยอมทั้งสองคน (หากไม่สามารถมาด้วยตนเองต้องมีหนังสือยินยอม)

       6. ทะเบียนสมรส (กรณีบิดามารดาหย่า ต้องแสดงเอกสารความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร)

 

     3.2 กรณีเด็กยังไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน

       1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม

       2. สูติบัตรไทย

       3. สำเนาทะเบียนบ้าน

       4. หนังสือรับรองการศึกษาจากโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

       5. หนังสือเดินทางหรือบัตรประจำตัวประชาชนของบิดาและมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นต่างชาติต้องใช้หนังสือเดินทางเท่านั้น)

       6. บิดามารดาต้องมาลงนามยินยอมทั้งสองคน (หากไม่สามารถมาด้วยตนเองต้องมีหนังสือยินยอม)

       7. ทะเบียนสมรส (กรณีบิดามารดาหย่า ต้องแสดงเอกสารความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร)

 + งานนิติกรณ์ วันและเวลาที่เปิดให้บริการ 

 

  • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
  • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ มาทำในวันพุธ และจะรวบงาน ในวันพฤหัส วันศุกร์ มาทำในวันศุกร์)
  • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  13.00-15.30 น. (สามารถใช้บริการส่งกลับทางไปรษณีย์ แบบ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน) สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ดูรายละเอียด งานด้านนิติกรณ์

งานรับรองเอกสาร มอบอำนาจ รับรองการแปล ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ

 + งานทะเบียนราษฎรและงานทะเบียนครอบครัว (จองคิวรับบริการกับเจ้าหน้าที่โดยตรง)

     สูติบัตร (แจ้งเกิด) มรณบัตร (แจ้งตาย) จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า

 

เปิดเฉพาะ วันอังคาร และ วันพฤหัสบดี (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดกับเจ้าหน้าที่โดยตรงแล้วเท่านั้น)

  • กรุณาส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : yong@thaicgny.com
  • เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจเอกสารครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว จึงนัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎร กับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel. 212-754-1770 ext. 301
  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์

ดูรายละเอียด  งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว

ออกสูติบัตร (แจ้งเกิด) ออกมรณบัตร (แจ้งตาย) ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า ฯลฯ

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions