ตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิวทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

กรุณาคลิ๊ก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว จำนวน 1,534 ราย ณ วันที่ 18 ก.ย. 2563

ผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาเข้าไปจองคิวอีกครั้งได้ที่

ลงทะเบียนจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ

ตรวจสอบรายชื่อจองคิว นสด.
check name 3 (version 1).pdf
Adobe Acrobat document [574.6 KB]

รายชื่อผู้ที่ได้รับคิวทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 

วันอังคารที่ 22 กันยายน 2563

(ลำดับที่ 206-225)

206 คุณเอมอร ฉายอรุณ
207 คุณอัจฉราพร ตาลคำมูล
208 คุณบัณฑูตย์ บุตรบำรุง
209 คุณณัฐธิดา จันทร์หอม
210 คุณจารักษ์ มูสิกะ
211 คุณนรีรัตน์ รัตนชัย
212 คุณพลอย จินดา โบแดน
213 คุณชลธิชา อินทมาศ
214 คุณธุรีรัตน์ บาระมี
215 คุณศิริรัตน์ พงศ์กิจวรสิน
216 คุณปวีณา วิรัชนาพร
217 คุณขวัญณภัทร พิมพ์อินทร์
218 คุณกนกพร รักษาสุวรรณ์
219 คุณจินดาพร เกิดทองทวี
220 คุณมนัสชนก ช่อลี
221 คุณชนะ สังฆะกาโล
222 คุณนาตาลี สังฆะกาโล
223 คุณพรญาณี เมฆลอย
224 คุณชนิตา ทับทอง
225 คุณสุทธญาณ์ ชลัษเฐียร

วันพุธที่ 23 กันยายน 2563

(ลำดับที่ 226-245)

226 คุณสิทธิพันธ์ ประภาศรีอนันท์
227 คุณณัฐกานต์ พันธุ์ประเสริฐ
228 คุณสิพิม ทองทรัพย์
229 คุณมาริสา นนท์นาภา
230 คุณSangkard Samsen
231 คุณนารีรัตน์ เดี่ยวรัตนกุล
232 คุณธงชัย มานะสุรางกูล
233 คุณเจตปรียา สวนมาลี
234 คุณลักษณา วรวัฒนนุทัย
235 คุณจารุชา จิรดาเจริญ
236 คุณชลิดา มหาสวัสดิ์ บอร์เนต์
237 คุณวิภา โกดถา
238 คุณปฐมพร บุญทา
239 คุณธันยธร อาทรสมบัติ
240 คุณวิมลรัตน์ สดศรี
241 คุณพรรษา ถาวรศักดิ์
242 คุณณารีรัตน์ โชติหิรัญนรากรณ์
243 คุณฟ้าตา ศรีเปี้ย
244 คุณกนกวรรณ ปานเพ็ชร์
245 คุณนรีรัตน์ รัตนชัย

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563

(ลำดับที่ 246-265)

246 คุณพัชรีวรรณ แก้วพิชัย
247 คุณวิเชษฐ์ เจนใจ
248 คุณสุชัญสินี แสงอาจ
249 คุณดรุณี ซาคาคิบาระ
250 คุณณัฏฐ์ชวัล ดิษฐศิลป์
251 คุณศิริชัย สิริศาสตร์กุล
252 คุณสริยา โพธิ์ศรี
253 คุณชรินทร์ พาโดโน
254 คุณสมศักดิ์ สุขหิรัญ
255 คุณศศิธร หิรัญรัฐ
256 คุณณัฐกรณ์ ศิวะพรชัย
257 คุณสายจิตร์ ศิวะพรชัย
258 คุณวธู ศิวะพรชัย
259 คุณวรปรัญช์ น้อยวิมล
260 คุณอังคณากายพันธุ์
261 คุณNapat Phichaphop
262 คุณนงลักษณ์ ชนะมี
263 คุณบุญประสิทธิ์ คุณารักษ์
264 อรัญญา อมฤตนันทน์
265 เนาวรัตน์ บุดดี

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน 2563

(ลำดับที่ 266-285)

266 สโรชา ธีรสวัสดิ์
267 ณัฐวรรณ วรรณรัตน์
268 โอม สวนศิลป์พงศ์
269 จารุน้นท์ จารุเธียร
270 เพชรรัตน์ มีนะกนิษฐ
271 ประภัสสร วงศ์แก่นจันทร์
272 อนุชา วงศ์แก่นจันทร์
273 กฤต โกศลตระกูล
274 ดรุณี เตียสวัสดิ์
275 อาจารี ผจญอริพ่าย
276 ชาญกิจ สุขสงวน
277 น.ส. วีระวรรณ ปานคง
278 นางเพ็ญประภา ยิ้มละมัย
279 ด.ญ.ชุติกาญจน์. ระเบียบ
280 ด.ญ. ภัทรวีร์ ระเบียบ
281 สุภาพร วงศ์สวัสดิ์
282 ภาวิตา wita.piang@gmail.com
283 กิตติมศักดิ์ เห็งทอง
284 ชาณิช ห้อธิวงศ์
285 นิภาพร พลพันธุ์

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน 2563

(ลำดับที่ .....-.....)

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com