ตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิวทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

***กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิวภายหลังจากที่ลงทะเบียนจองคิวแล้ว ประมาณ 2 สัปดาห์

กรุณาคลิ๊ก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว

ปัจจุบันมี จำนวน 1,222 ราย ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563

ผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาเข้าไปจองคิวอีกครั้งได้ที่

ลงทะเบียนจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ

ตรวจสอบรายชื่อจองคิว นสด.
check name 3 (1000).pdf
Adobe Acrobat document [475.6 KB]

ตุลาคม/October

รายชื่อผู้ที่ได้รับคิวทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

วันที่ 26-30 ตุลาคม 2563

จำนวน 200 ราย ตั้งแต่ลำดับที่ 1231-1430

วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2563

(ลำดับที่ 1391-1430)

1391 ปภิญญา แก้วประเสริฐกุล
1392 นุสรา สุริโย
1393 ฟ้าตา ศรีเปี้ย
1394 พลอยพิณ เลิศจิตบรรจง
1395 สมบูรณ จันทรา
1396 พิจิตรา รินนาศักดิ์
1397 ศิริวรรณ ตางระแม 
1398 Pariyachat Myers
1399 ฐิติวัลคุ์ มีขำ
1400 เพชรบูรณ์  รินนาศักดิ์
1401 เบศ อัศวสถิตย์พร
1402 อานนท์ บุณยะวิโรจ
1403 Prapapun Chiamprasert
1404 Somchat Chiamprasert
1405 เศรษฐวิชญ์ ธนาธีรพงศ์
1406 Waranuch Yatsapan
1407 ธีรวัฒน์ อ่อนหวาน
1408 อมรรัตน์ อมรธรรม
1409 นายฉัตรชัย อมรสมเกียรติ
1410 วรรณภา ใจแสน
1411 ฉมาพรรณ ศรีมหาราชา
1412 จตุวัฒน์ สายะเวส
1413 พิมพ์ภัทรา นิลโหมด
1414 ฐาธิปัตย์ คลังแสง
1415 ธิติ กรีฑา
1416 ชนาวินธ์ แสงมิ
1417 นางสาวพัชรินทร์ นิลน้ำคำ
1418 นายอัครพงษ์ เรืองสิร์กุล
1419 พุฒินี ตีรณสาร
1420 จิรวดี ลือกระจ่างธรรม
1421 ดำรงค์เดช พนาเวชกิจกุล
1422 ทริน โอฬาริกเดช
1423 อิศเรศ ธีระสุขประสาน
1424 ดวงกมล สุรัตน์สมบัติ
1425 พิกุลแก้ว บุญเพ็ง
1426 กัญณ์จนพร ด้วงยศ
1427 กชกร ศิริกำเนิด
1428 ปุณยาพร อ้นขำ
1429 ณัฐธิดา ทะเลทอง
1430 ภูษณะ ทรงกลด

พฤศจิกายน/November 

รายชื่อผู้ที่ได้รับคิวทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

วันที่ 2-6 พฤศจิกายน 2563

จำนวน 250 ราย ตั้งแต่ลำดับที่ 1431-1630

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2563

(ลำดับที่ 1431-1470)

1431 สมศักดิ์ ลาภอร่าม
1432 ประณต คชกูล
1433 คัทลียา เมฆจรัสกุล
1434 พรพรรณ ศรีโสภา
1435 ณัชญ์ เฮงขันติชัย
1436 ลภัสส์การณ์ ธาดากิจธนโกศล
1437 นฺสฺ วัชราภรณ์ หอมหวล
1438 สถาปัตย์  ตันติสุวรรณนา
1439 แพรภัทร นุ้ยบุตร
1440 พิชาพัทธ์ บารมีกาญจนวัฒน์
1441 เรนุการ วรรณกุล
1442 นงนภัส วีรยางกูร
1443 กรรณิกา กล่อมเกลา
1444 เกษกนก  ชาติสวัสดิ์
1445 กมลฉัตร ชาติสวัสดิ์
1446 อาทิตยา วงษ์สมสกุล
1447 Tanyarat Wong
1448 นายอะหะมะ มาเน๊าะ
1449 นางสาวศิริณา   อินทกูล
1450 กัณทลัส ธนสารศิลป์
1451 อาจรุจี เกตุสร้อย
1452 พิมพิศา ปรีดาสวัสดิ์
1453 นายปฏิพัทธ์ เหลืองวิรุฬ์
1454 เด็กชายโธมัส ใบ ไรท์
1455 ศุภวัฒน์ คำโต
1456 นางสาว รังสิยา มณีกาญจน์
1457 วราภรณ์ ทัดเอี่ยม
1458 ปิ่นสุวรรณ เลิศฤทธิ์
1459 ฐิติวัลคุ์ มีขำ
1460 Bahadar S Srichawla
1461 สุเมธี ตั้งวันเจริญ
1462 ศุภกานต์ นิรุกติศาสตร์
1463 พีรพงษ์  งิตรงามปลั่ง
1464 ภาคภูมิ พาริยะชาติ
1465 ดิเรก สียางนอก
1466 นวภัทร ช้างพึ่ง
1467 นันทวัลย์ สิทธิโชค
1468 แคทลียา อรัญญาวิกุล
1469 โนวาลีน อรัญญาวิกุล
1470 น.ส กัญประภา สัตตวัฒนานนท์

วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563

(ลำดับที่ 1471-1510)

1471 น.ส แพทที อรัญญาวิกุล
1472 รุจ รังสิรัตนกุล
1473 Sathita Torung
1474 ชนสิษฎ์  พิพัฒน์ธนากุล
1475 มณฑา ม่วงเจริญ
1476 เด็นนิส โรบิน สมิท
1477 อัจฉรากิตติ์ ฉายาพันธุ์
1478 อังคณา อ่ำเสงี่ยม
1479 ธัญญารัตน์ สุริยฐานวงศ์
1480 นุสรา สุริโย
1481 สิริพักตร์ ชลายน
1482 เอมอร บุณยะวิโรจ
1483 ภูเบศร์ เลิศพลสถิต
1484 นางสาวสุภาพร วงศ์สวัสดิ์
1485 พัชรินทร์ บุญดา
1486 ษิอรา ภารสมบูรณ์
1487 รุ่งรัตน์ วุฒิวงศฺ์อังคณา
1488 ศิริน กรภัทรพิศาล
1489 รุ่งนภา เทศวิรัช
1490 กชนิภา  ศุภนิมิตรสกุล
1491 สุจิตรา แซ่ติ่ง
1492 นางสาวบุษรา อยู่ยั่งยืน
1493 ระวิพรรณ เหมเวช
1494 พลอยนพรัตน์ สุทธิสาคร
1495 มนัสวี อินทร์สว่าง
1496 กรกฤช ชมภูพงษ์
1497 วันวิสา นาควิโรจน์
1498 สุรัสวดี วังน้ำทิพย์
1499 เถาวัลย์ พันโนราช
1500 ลาวัลย์ วุ่นจินา
1501 ฐิตาการ ห่วงศรี
1502 กัณทลัส ธนสารศิลป์
1503 วาสนา เล้าประเสริฐ
1504 เจนนี่ จอร์เจส ยูเซฟ
1505 ดนยา วิบูลย์ชัย
1506 พรศิลป์ เรืองกิตติวิลาศ
1507 ธัญญะสุภางค์ จิรปรีชานนท์
1508 บุณยาพร พชรกรกุล
1509 รัชดา ธาตรีมนตรีชัย
1510 วิลาสินี เดชศิริพยัคฆ์

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน 2563

(ลำดับที่ 1511-1550)

1511 นลินรัตน์ เดชศิริพยัคฆ์
1512 หทัย เอมมี เส่ง
1513 ศรัณย์ ลิ่วเกษมศานต์
1514 เพ็ญจันทร์ วิลเลรแมร
1515 ศุภาวีร์ กาญจนคูหา
1516 สานิตรี อินพรหม
1517 ณิชาลฎา เทียนดี
1518 อินทิรา นนท์อามาตย์
1519 อรุณศรี ไชยชาติ
1520 พิมพ์ชนก อินทรฺ์เล็ก
1521 ปอลิน วิไลเรืองสุวรรณ
1522 ประเดิม เพ็งอุ่น
1523 นคร สกลศิลป์
1524 วาสนา สกลศิลป์
1525 เจนสันต์ เอลลิส
1526 นันทิพา พหลแพทย์
1527 ภาณุพงศ์ สิทธิชัย
1528 ปาวิสา พิบูลย์
1529 ฐิตารัตน์ นาคะเจริญสิทธิ
1530 ดานุพล นิจจำนงค์
1531 อริสา ทองตัน
1532 เพ็ญธิดา คูหาเสน่ห์
1533 พรนภา สมใจ
1534 Montha muangjaroen
1535 นางนวลจันทร์
1536 บรรเจิด
1537 อังคณา
1538 พิรัลพัชร
1539 อภิวันทน์
1540 อินทิรา
1541 วศินี
1542 เนตรณรินทร์
1543 ธันรดา
1544 ธันรดา
1545 สุกฤตา
1546 ดมิสา
1547 จาณภัทร
1548 สมิทธิ
1549 ชุติมา
1550 ธนพล

วันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563

(ลำดับที่ 1551-1590)

1551 อารีรัตน์
1552 สมลักษณ์
1553 สุวัลลีย์
1554 อาชวิน
1555 ดนภัทร
1556 สุจิตรา แซ่ติ่ง
1557 คุลิกา ทองตัน
1558 ปราชญ์ ชูโต
1559 ยงยุทธ เพียสุพรรณ์
1560 วิถา คำพุก
1561 พลอยนพรัตน์ สุทธิสาคร
1562 Sumontha Meesubanun
1563 พัชรนันท์ ศิริจิระพงศ์
1564 ธนิตา ประไพเพชร
1565 ไตรเทพ สิงห์โต
1566 วรวรรณ แววศรีผ่อง
1567 วิศรุต โชคเฉลิมวัฒน์
1568 ประพันธ์ เอมศิรานันท์
1569 สมิทธ จันทะคูณ
1570 อิทธิ ไกรสมสุข
1571 วิภา  คำพุก
1572 เศรษฐ์บุตร  พิพัฒน์ธนากุล
1573 ธนเสฏฐ์  พิพัฒน์ธนากุล
1574 เสาวลักษณ์  พิพัฒน์ธนากุล
1575 ชนสิษฎ์  พิพัฒน์ธนากุล
1576 สุมลมาส ภมรสุวรรณ
1577 วสันต์ จีนอาจ
1578 ชญาญ์พัฏฐ์ บัณทัตธนโชติ
1579 ยั่งยืน มึเมศกุล
1580 ณัฐพล เรืองคง
1581 ARUNRAT SUEBKA
1582 อรุณรัตน์ สืบค้า
1583 Chalit Mitrayon
1584 ศิริณา กายแก้ว
1585 ศุภกานต์ นิรุกติศาสตร์
1586 สุวิมล แจ้งจร
1587 อาคม ล.รัศมี
1588 ทักษพร เจริญไชย
1589 ภรณ์ทิพา ชุนหกิจ
1590 สุมนา เหมะรัต

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน 2563

(ลำดับที่ 1591-1630)

1591 อริศรา โรเซ็นดาห์ล
1592 Sumana Haemarat
1593 ทศนาถ ลีพึ่งธรรท
1594 ชนิตา ขาววัฒน์
1595 ศิริรัตน์ ประดิษฐ
1596 วีณา สัญจิตร์
1597 สุเวช ไกรสุทรังค์
1598 กมลชนก จันต๊ะคาด
1599 กัญญาพัชญ์ เลาหไพโรจน์
1600 อุไรวรรณ คนหาญ
1601 Poonyaporn Ontkhum
1602 ฉัตรสุดา รัตรสาร
1603 ศุภกานต์ นิรุกติศาสตร์
1604 ณัฐสิมา เอ็มเอ็ม
1605 อรรถพล โยธา
1606 ปรางทิพย์ เจริญพงศ์
1607 ศิริณา กายแก้ว
1608 จริยา บุนนาค
1609 ถมทอง รุ่งสว่าง
1610 ศุภกานต์ นิรุกติศาสตร์
1611 จักร จันทร์แสง
1612 อรรถพร หงษ์ทอง
1613 เบญจมินทร์ หันทอง
1614 อัญชลี ฉัตรชัยเรืองยศ
1615 กนกพรรณ แซ่โง้ว
1616 อรอุมา นุซ
1617 สุมนา เหมะรัต
1618 ริชาร์ด หิรัญกิจ
1619 นิพนธ์ ชลาลัยวัลย์
1620 วิภารัตน์ ชื่นวรรณูปถัมถ์
1621 สอน บุรีงาม
1622 นส ชลิกา สุฃสมทรง
1623 ชนาวินธ์ แสงมิ
1624 ปาริฉัตร  สุขสุภักดิ์
1625 ศิริพร   โทณะสุด
1626 ไทลิน จินดาลักษณ์ รูห์แลนด์
1627 ธัญกานต์ นนทราษฎร์
1628 อรรถพล โยธา
1629 จินตนา ศรีทอง
1630 กนกวรรณ บรุณพันธ์

How Thailand turned the tide on COVID-19

นิทรรศการออนไลน์ในโอกาสครบ 120 ปี 
วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

 

120 Years of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother”: An online exhibition for the 120th Anniversary of the birth of Her Royal Highness Princess Srinagarindra, the Princess Mother. In honor of this occasion, the Ministry of Foreign Affairs has organized an online exhibition in gratitude of the many activities of the Princess Mother that have continued to yield benefits for the Thai people to this day.

ทางเลือกการเดินทางเข้าไทยสำหรับคนไทยในสหรัฐฯ เที่ยวบินพิเศษ VS กึ่งพาณิชย์

Thailand VISA

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00am - 12.00pm และ 1.00pm - 5.00pm

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com