สถานะหนังสือเดินทาง

(Passport Status)

 

 

  • สถานะ "เล่มมาแล้ว/Ready" กรุณานำใบเสร็จมาติดต่อรับเล่มที่สถานกงสุลใหญ่
    ณ นครนิวยอร์ก หากให้ผู้อื่นมารับแทน กรุณาลงลายมือชื่อมอบอำนาจในใบเสร็จ
    และให้ผู้นั้นถือใบเสร็จมายื่น (Status "Ready", you may bring your receipt to pick up the passport at the Royal Thai Consulate-General New York. In the case that someone else will pick it up on your behalf, please fill out the information on the receipt and have that person bring your receipt to pick up the passport. You are welcome to walk in for picking up.)

  • สถานะ "ส่งออกแล้ว/Mailed" ท่านสามารถนำ tracking number ของท่านไปตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.usps.com (​Status "Mailed", please track your package on www.usps.com)

 

หมายเหตุ

 

ระยะเวลาการรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ขึ้นอยู่กับช่องทางการรับเล่ม

  • รับเล่มด้วยตนเอง รอประมาณ 4 สัปดาห์
  • รับเล่มทางไปรษณีย์ รอประมาณ 5 สัปดาห์

 

Processing time for a new passport is approximately 4 weeks for those who will come in to pick it up in person, and 5 weeks for those who wish to receive a new one via mail. 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 212-754-1770 ext. 304, 308 และ 311  (เวลา 14.00 น. - 16.00 น.)

หรือ info@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions