งานกงสุลสัญจรฯ

ณ วัดนวมินทรราชูทิศฯ

เมืองเรย์นแฮม รัฐแมสซาชูเซตส์

ในวันพุธที่ 25 ถึงวันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

กำหนดการให้บริการงานกงสุลสัญจรฯ

+ วันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565

เวลา 15.00 - 18.00 น. : ให้บริการงานหนังสือเดินทาง

เวลา 18.00 น. : ปิดให้บริการ

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565

เวลา 9.00 - 12.00 น. : ให้บริการงานหนังสือเดินทาง

เวลา 12.00 -13.00 น. : พักเที่ยง

เวลา 13.00 - 17.00 น. : ให้บริการงานหนังสือเดินทาง

เวลา 17.00 น. : ปิดให้บริการ

วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2565

เวลา 9.00 - 12.00 น. : ให้บริการงานหนังสือเดินทาง

เวลา 12.00 - 13.00 น. : พักเที่ยง

เวลา 13.00 - 14.00 น. :  ให้บริการงานหนังสือเดินทาง

เวลา 14.00 น. : ปิดให้บริการ

***หมายเหตุ***

1. โปรดจองคิวตามจำนวนของผู้ที่ประสงค์จะรับบริการทั้งหมด เช่น ใน 1 ครอบครัว มีผู้ต้องการทำหนังสือเดินทาง 3 ท่าน โปรดจอง 3 คิว

2. ขอความกรุณาอย่าจองคิวซ้ำหรือจองหลายวัน/หลายช่วงเวลาพร้อมกัน เพื่อเปิดโอกาสให้ท่านอื่น ๆ สามารถจองคิวได้ด้วย

3. โปรดใช้ชื่อ-นามสกุลตามที่ปรากฏบนหนังสือเดินทางในการจองคิว

ประเภทงานที่ให้บริการได้แก่

 

         1. งานหนังสือเดินทางไทย (ไม่รวมหนังสือ/เอกสารเดินทางฉุกเฉิน)

         2. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตราการการเดินทางกลับประเทศไทย การลงทะเบียน Thailand Pass และงานด้านกงสุล

เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการทำหนังสือเดินทางไทยมีดังนี้

 

เด็กอายุต่ำกว่า 7 ปี

- สูติบัตร

- ทะเบียนบ้าน (กรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2)

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2)

- ทะเบียนสมรสของบิดามารดา (กรณีบิดามารดาหย่า ต้องแสดงเอกสารความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร)

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา (กรณีบิดา/มารดาเป็นคนต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)

- บิดามารดาต้องมาลงนามยินยอมทั้งสองคน (หากไม่สามารถมาด้วยตนเองต้องมีหนังสือยินยอม)

- หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

เด็กอายุ 7 ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ปี

- สูติบัตร

- บัตรประจำตัวประชาชน (ถ้าทำหนังสือเดินทางเล่มแรกไม่ต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนก็ได้ สามารถใช้สูติบัตรแทน อย่างไรก็ดี หากทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้าน)

- ทะเบียนบ้าน (กรณีที่ทำหนังสือเดินทางเล่มที่ 2)

- หนังสือรับรองจากสถานศึกษาหรือบัตรนักเรียน/นักศึกษา (กรณีที่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนและเคยทำหนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว )

- ทะเบียนสมรสของบิดามารดา (กรณีบิดามารดาหย่า ต้องแสดงเอกสารความเกี่ยวพันและอำนาจปกครองบุตร)

- บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดามารดา (กรณีบิดา/มารดาเป็นคนต่างชาติให้ใช้หนังสือเดินทาง)

- บิดามารดาต้องมาลงนามยินยอมทั้งสองคน (หากไม่สามารถมาด้วยตนเองต้องมีหนังสือยินยอม)

- หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากมี)

บุคคลทั่วไปอายุ 20 ปีขึ้นไป

- หนังสือเดินทางเล่มเดิม (หากไม่มีต้องใช้ใบแจ้งความ)

- บัตรประชาชนที่มีอายุ

พระสงฆ์

- หนังสือเดินทางเล่มเดิม

- ใบสุทธิพระภิกษุสามเณร

- ใบ ศ.ต.ภ.

- มติมหาเถรสมาคม (กรณีหนังสือเดินทางราชการ)

- จดหมายรับรองจากเจ้าอาวาสที่พำนักอยู่ในปัจจุบัน

**หมายเหตุ**

- กรณีบัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ สูญหาย หรือชำรุด กรุณานำสำเนาทะเบียนบ้านและเอกสารอื่นเพื่อยืนยันตัวบุคคลของท่าน อาทิ ID/Driver License รัฐที่ท่านพำนักอยู่ หรือ บัตรนักเรียน/นักศึกษา มาประกอบการทำหนังสือเดินทาง

- กรณีที่หนังสือเดินทางเล่มเดิมสูญหายต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจท้องถิ่น

- ห้ามใส่คอนแทคเลนส์ที่มีลวดลายหรือสีทุกชนิดเนื่องจากจะมีปัญหาในขั้นตอนสแกนม่านตา ยกเว้น คอนแทคเลนส์แบบใส

ค่าธรรมเนียม

  • - หนังสือเดินทางอายุ 5 ปี ค่าธรรมเนียม 37 ดอลลาร์สหรัฐ
  • - หนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ค่าธรรมเนียม 55 ดอลลาร์สหรัฐ

1. ติดแสตมป์มูลค่า $26.95 (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) 

2. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้ส่ง

Royal Thai Consulate-General NY

351 East 52nd Street

New York, NY 10022

 

3. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้รับ

กรอกชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

 

*กรณีครอบครัวเดียวกันและทำหนังสือเดินทางพร้อมกัน ขอความร่วมมือเตรียมซองมา 1 คนต่อ 1 ซอง

 

 

ขณะนี้...คิวรับบริการเต็มจำนวนแล้ว

(สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความต้องการให้ประชาชนในเขตกงสุลได้รับความสะดวกสบาย

ในการทำหนังสือเดินทางเป็นอันดับแรก ส่วนงานบริการในด้านอื่นๆ นั้น 

สถานกงสุลใหญ่ฯ จะดำเนินการพิจารณาจัดมาให้บริการกับทุกท่านในโอกาสต่อไป)

***ขอความกรุณาผู้ที่จะเดินทางมารับบริการงานกงสุลสัญจรฯ ให้ความเคารพสถานที่จัดงาน

โดยการแต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อสายเดี่ยว เสื้อกล้าม กระโปรงสั้น กางเกงขาสั้น

หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานกงสุลสัญจรฯ สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

ได้ที่ Tel.212-754-1770 ext. 304, 311

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions