Consular Services / งานบริการกงสุล

+ งานทะเบียนราษฏร์ (แจ้งเกิด เสียชีวิต สมรส หย่า บุตรบุญธรรม )

+ งานนิติกรณ์ (การรับรองเอกสารและลายมือชื่อ การมอบอำนาจ ขอผ่อนผันทหาร)

+ งานดูแลคุ้มครองคนไทย (ที่พักอาศัยไฟไหม้ โดนปล้นหรือถูกทำร้ายร่างกาย ประสบอุบัติเหตุ ถูกจับ ฯลฯ ในเขตอาณา 10 รัฐ ของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ / if you have any comments to enhance the service of the Royal Thai consulate-General, please click here

!! คำเตือน !!

สำหรับผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี กรุณาลงทะเบียนจองคิว (Appointment) งานด้านกงสุลทุกประเภท (ยกเว้นงานตรวจลงตรา Thai VISA , LEGALIZATION งานทะเบียนราษฏร์ (ติดต่อจองคิวกับเจ้าหน้าที่โดยตรง) และงานดูแลคุ้มครองคนไทย) ก่อนเดินทางเข้ามารับบริการที่สถานกงสุล!!! ได้ที่ Menu ด้านบน !!!

Q&A /คลายข้อสงสัยที่คนส่วนใหญ่อยากรู้

ปรับปรุงข้อมูลครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2564

หนังสือเดินทาง

Q : ปัจจุบันสามารถทำหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี ได้หรือไม่?
A : ปัจจุบันสามารถทำหนังสือเดินทาง 10 ปี สำหรับบุคคลที่อายุเกินกว่า 20 ปี หรือ เป็นผู้บรรลุนิติภาวะตามกฏหมายแล้ว

 

 

Q : เด็กที่เกิดในต่างประเทศ มาดำเนินการแจ้งเกิดทำสูติบัตรแล้ว แต่ยังไม่ได้เลขบัตรประชาชน 13 หลัก ได้ดำเนินการขอหนังสือเดินทางแล่มแรก แต่ยังไม่ได้นำชื่อเข้าทะเบียนบ้าน จะสามารถขอหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ได้อีกหรือไม่?
A : ไม่สามารถทำได้เพราะจะต้องนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เสร็จสิ้นได้เลขประจำตัว 13 หลักก่อน จึงจะขอหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ได้

 


Q : ทำไมหนังสือเดินทางถึงต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ สแกนม่านตาและถ่ายรูปใหม่ทุกครั้ง?
A : เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องและสร้างความยากลำบากให้กับผู้ที่ต้องการจะปลอมแปลงหนังสือเดินทาง

 

 

Q : การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ในกรณีที่เล่มเดิมหมดอายุจะต้องเสียค่าปรับหรือไม่? 

A : ไม่มีการเรียกเก็บค่าปรับในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งกรณีหมดอายุหรือสูญหาย เรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น)

 


Q : การชำระค่าบริการทำหนังสือเดินทางสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง?
A : ต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น (ในอนาคตอันใกล้กำลังมีแผนที่จะเพิ่มความสะดวกด้วยการชำระได้ด้วยบัตรเครดิต)

 


Q : กรณีไม่สะดวกเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเอง สามารถยื่นเอกสารประกอบทางไปรษณีย์เพื่อทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ได้หรือไม่?
A : ไม่สามารถทำได้ เนื่องจากผู้ร้องจำเป็นต้องเดินทางมาด้วยตนเอง ต้องทำการบันทึกลายนิ้วมือทั้งสิบนิ้ว ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ทุกครั้งที่มีการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

 

Q : กรณีที่เตรียมเอกสารมาไม่ครบจะสามารถทำหนังสือเดินทางได้หรือไม่?
A : ไม่สามารถทำได้เพราะเนื่องจากปัจจุบันการดำเนินการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะต้องควบคู่ไปกับการสแกนเอกสารที่มีความสำคัญ เช่น บัตรประชาชนตัวจริงหรือหนังสือเดินทางเล่มเดิม รวมถึงกรณีของผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ซึ่งต้องใช้เอกสารมากขึ้น ดังนั้นจึงควรเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนก่อนเดินทางมารับบริการ

 

Q : การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ แต่หนังสือเดินทางเล่มเดิมหมดอายุไปแล้ว จะต้องเสียค่าปรับหรือไม่?  
A : ไม่เสียค่าปรับ การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ทั้งกรณีหมดอายุไปนานแล้วหรือสูญหาย จะเรียกเก็บเฉพาะค่าธรรมเนียม (เงินสดเท่านั้น)

บัตรประจำตัวประชาชน

Q : หากมีความประสงค์จะทำบัตรประจำตัวประชาชน ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กสามารถเข้ามารับบริการช่วงเวลาใดได้บ้าง?
A : สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดให้บริการทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทาง ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งสามารถตรวจสอบวันหยุดราชการได้ที่ http://www.thaicgny.com) ช่วงเช้าตั้งแต่เวลา 10.00 น. – 12.00 น. และช่วงบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 15.30 น.

 

 

Q : การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เนื่องจากบัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ จะต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือไม่?
A : กรณีบัตรประจำตัวประชาชนเดิมหมดอายุ ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมในการทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่

 


Q : การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่จะใช้ระยะเวลานานเท่าไร?
A : สามารถรับบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ได้ภายในวันเดียวกัน หากเอกสารถูกต้องและครบถ้วน


Q : การชำระค่าบริการทำบัตรประจำตัวประชาชนสามารถทำได้โดยวิธีใดบ้าง?
A : ต้องชำระด้วยเงินสดเท่านั้น

 

Q : การทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่เนื่องจากเปลี่ยนมาใช้นามสกุลของคู่สมรส สามารถดำเนินการที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้หรือไม่?
A : การเปลี่ยนแปลงฐานข้อมูลประจำตัวประชาชนหรือทะเบียนราษฎร์ จะต้องยื่นเรื่องที่สำนักงานเขตหรืออำเภอที่ ประเทศไทยก่อน โดยหากผู้ร้องไม่สามารถไปดำเนินการด้วยตนเอง ให้ติดต่อสถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้แทนไปยื่นคำร้องขอเปลี่ยนนามสกุลที่สำนักงานเขตหรืออำเภอในประเทศไทย เมื่อเปลี่ยนนามสกุลในระบบสำเร็จแล้วสถานกงสุลใหญ่ฯ จึงจะสามารถบัตรประจำตัวประชาชนที่ปรากฏนามสกุลของคู่สมรสให้ได้

 

งานทะเบียนราษฏร์และสัญชาติไทย 

(การแจ้งเกิด แจ้งการเสียชีวิต จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า)

Q : การแจ้งเกิดมีระยะเวลากำหนดไว้หรือไม่ และจะต้องมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วยตนเองหรือไม่?
A : ไม่มีกำหนดระยะเวลาสำหรับผูู้ที่เกิดในต่างประเทศ ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องขอแจ้งเกิดได้เมื่อสะดวก โดยอาจมาแจ้งด้วยตนเองหรือให้ผู้อื่นแจ้งแทน และไม่จำเป็นต้องนำบุตรไปด้วย ทั้งนี้ในกรณีที่ประสงค์จะแจ้งเกิดที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ผู้แจ้งจะต้องเดินทางมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ และเมื่อเอกสารเสร็จสมบูรณ์ผู้แจ้งจะต้องเดินทางมารับด้วยตนเองเพื่อเซ็นชื่ออีกครั้งในใบสูติบัตรตัวจริง

 


Q : กรณีชายไทยแต่งงานกับชายอเมริกัน ชายไทยจะขอเปลี่ยนไปใช้นามสกุลของคู่สมรสชาวอเมริกันได้หรือไม่?
A : เนื่องจากประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองการแต่งงานระหว่างบุคคลเพศเดียวกัน (รวมถึงกรณีผู้หญิงแต่งงานกับผู้หญิง) ผู้ร้องจึงไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนามสกุลตามคู่สมรสชาวอเมริกันในฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ไทยได้

 

 

Q : บุตรกำเนิดจากมารดาต่างชาติกับบิดาสัญชาติไทย บุตรสามารถมีสัญชาติไทยได้หรือไม่?
A : หากบิดาและมารดาจดทะเบียนสมรส บุตรย่อมมีสิทธิได้สัญชาติไทย แต่ถ้า
หากบิดาสัญชาติไทยและมารดาต่างชาติมิได้จดทะเบียนสมรสก่อนมีบุตร จะต้องยื่นผลการตรวจสอบพันธุกรรม (DNA) เพื่อยืนยันว่าเป็นบุตรที่เกิดจากบิดาสัญชาติไทย 
(คลิกที่นี่เพื่อรายละเอียดเพิ่มเติม)

 


Q : กรณีขอสัญชาติไทยให้บุตรชายและบุตรสาวต้องทำอย่างไรบ้าง?
A : 1. ต้องแจ้งเกิดเพื่อขอสูติบัตรไทยกับสถานกงสุลใหญ่ฯในเขตอาณาที่เด็กเกิด 
(คลิ๊กอ่าน...วิธีการแจ้งเกิด)
 ในปัจจุบันเด็กที่แจ้งเกิดได้รับสูติบัตรไทยเรียบร้อยก็จะได้เลขประจำตัว 13 หลัก ได้สัญชาติไทยโดยสมบูรณ์

 

Q : ผู้ชายที่ผ่านการผ่าตัดแปลงเพศและมีหนังสือเดินทางอเมริกันโดยมีคำนำหน้านางสาวหรือนาง สามารถเปลี่ยนคำนำหน้าเป็นนางสาวหรือนางในหนังสือเดินทางไทยได้หรือไม่?
A : ไม่สามารถเปลี่ยนคำนำหน้านามได้เพราะ ประเทศไทยยังไม่มีกฎหมายรับรองบุคคลสถานภาพบุคคลผ่านการผ่าตัดเปลี่ยนแปลงเพศ

 

งานนิติกรณ์ รับรองเอกสาร และคุ้มครองดูแลคนไทย

Q : การทำหนังสือมอบอำนาจ/รับรองลายมือชื่อ ต้องจองคิวนัดหมายวัน/เวลาก่อนหรือไม่?

A : ผู้ร้องต้องลงทะเบียนนัดหมายวันและเวลาที่ประสงค์จะเข้ามาทำหนังสือมอบอำนาจ/รับรองลายมือชื่อโดยลงทะเบียนได้ ที่นี่

 

Q : การทำหนังสือมอบอำนาจ/รับรองลายมือชื่อ สามารถส่งคำร้องทางไปรษณีย์ได้หรือไม่?
A : ไม่สามารถทำได้ ผู้ร้องต้องเดินทางมายื่นคำร้องและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เท่านั้น

 

Q : ทางสถานกงสุลใหญ่ฯ รับแปลเอกสารหรือไม่?
A : สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีบริการแปลเอกสาร แต่ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษเฉพาะเอกสารราชการไทย


Q : ในการขอรับรองเอกสารราชการไทย ใช้สำเนาเอกสารแทนเอกสารต้นฉบับได้หรือไม่?
A : เอกสารราชการที่นำมารับรองคำแปลจะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น หากมีเฉพาะสำเนา ต้องเป็นสำเนาที่ได้รับรองความถูกต้องจากหน่วยงานราชการไทย เช่น สำนักงานเขต/อำเภอแล้วเท่านั้น

 

Q : ถ้าไม่ว่างมารับเอกสารด้วยตนเอง ให้คนอื่นมารับเอกสารแทนได้หรือไม่?

A : สามารถให้คนอื่นมารับเอกสารแทนได้ โดยขอให้ผู้ที่มารับเอกสารแทนแสดงใบนัดรับต่อเจ้าหน้าที่

 

Q : ดิฉันจดทะเบียนสมรสตามกฏหมายท้องถิ่นของสหรัฐฯ และประสงค์ที่จะขอเปลี่ยนนามสกุลตามสามี มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร?
A : นำทะเบียนสมรสตามกฏหมายสหรัฐฯ ที่จดในรัฐซึ่งอยู่ในเขตกงสุลของสถานกงสุลใหญ่ฯ ไปผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ แล้วนำมารับรองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ หลังจากนั้น นำทะเบียนสมรสที่ผ่านการรับรองแล้วไปแปลเป็นภาษาไทย นำทะเบียนสมรสต้นฉบับพร้อมคำแปลภาษาไทยไปขอรับการรับรองที่กองสัญชาติและนิติกรณ์ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ และนำเอกสารไปขอแก้ไขข้อมูลในทะเบียนราษฏร์ที่ประเทศไทย (ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ)

 

Q : ใช้สำเนาหนังสือรับรองจากทางมหาวิทยาลัยเพื่อยื่นคำร้องขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารได้หรือไม่?
A : ไม่สามารถทำได้ หนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้องเป็นต้นฉบับเท่านั้น

 

Q : สามารถชำระค่าธรรมเนียมด้วยบัตรเครดิตหรือเช็คส่วนตัวได้หรือไม่?
A : ยังทำไม่ได้ในปัจจุบัน

(1) กรณีมาด้วยตนเอง ชำระค่าธรรมเนียมด้วยเงินสด

(2) กรณีส่งคำร้องทางไปรษณีย์ ให้ชำระค่าธรรมเนียมด้วย Money Order โดยสั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, New York"

 

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions