Consular Services / งานบริการกงสุล

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ให้บริการการทำหนังสือเดินทางไทย 

บัตรประจำตัวประชาชนไทย การออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย

งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว งานนิติกรณ์รับรองเอกสาร งานดูแลคุ้มครองคนไทย รวมทั้งการให้คำปรึกษาในเรื่องมาตราการการเดินทางกลับเมืองไทย การลงทะเบียน

และการกักตัว สำหรับคนไทยที่อยู่ในพื้นที่ 10 รัฐ ได้แก่ New York, Connecticut, 

Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio,

Pennsylvania, Rhode Island, Vermont

มาตราการเดินทางกลับประเทศไทยในช่วง โควิด-19 การลงทะเบียนและการกักตัว

งานดูแลและคุ้มครองคนไทย (บ้านไฟไหม้ ประสบอุบัติเหตุ ถูกจับ ตกเครื่อง มีเรื่องถูกทำร้าย ฯลฯ)

THAI E-VISA 

Please register your visa application online.

 

LEGALIZATION

งานบริการทำบัตรประชาชนใหม่

งานบริการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือ เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

งานบริการด้านทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เช่น สูติบัตร มรณบัตร สมรส หย่า

งานบริการด้านนิติกรณ์ เช่น รับรองเอกสาร ทำใบยินยอม มอบอำนาจ รับรองการแปล ฯลฯ

ข้อแนะนำในการรับบริการงานกงสุล

- งานบริการกงสุลทุกประเภท (ยกเว้นงานตรวจลงตรา Thai Visa, Legalization และงานคุ้มครองคนไทย) ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 60 ปี กรุณาลงทะเบียนจองคิว (Appointment) 

- สำหรับงานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว เช่น งานสูติบัตร มรณบัตร สมรส หย่า ต้องติดต่อจองคิวกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่หมายเลข Tel. 212-754-1770 ext 306

หากท่านมีข้อเสนอแนะเพื่อปรับปรุงการบริการของสถานกงสุลใหญ่ฯ / if you have any comments to enhance the service of the Royal Thai consulate-General, please click here

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

 ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand... คลิกที่นี่

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions