การจดทะเบียนหย่า

+ หลักเกณฑ์

  • ผู้ร้องขอจดทะเบียนหย่าทั้งสองฝ่ายจะต้องเดินทางมาจดทะเบียนหย่าต่อเจ้าหน้าที่ด้วยตนเอง
  • ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับการจดทะเบียนหย่ากับเจ้าหน้าที่เท่านั้น

+ หลักฐานเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

  1. ใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนสมรสฉบับจริงของทั้ง 2 ฝ่าย 
  2. บัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางของทั้งสองฝ่ายพร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด 
  3. ใบเปลี่ยนชื่อและ / หรือนามสกุล (ในกรณีมีการเปลี่ยนแปลง) พร้อมสำเนาอย่างละ 1 ชุด
  4. แบบฟอร์มคำร้องในการขอจดทะเบียนหย่า (คำร้องนิติกรณ์, คำร้องขอจดทะเบียนหย่า, แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า)
  5. คู่หย่าจะต้องนำพยานบุคคลจำนวน 2 ราย (เป็นคนไทยและต้องนำบัตรประจำตัวประชาชนไทยมาเป็นหลักฐานด้วย) เพื่อเซ็นชื่อเป็นพยานในวันหย่า
  6. ไม่มีค่าธรรมเนียม
  7. เมื่อเอกสารทุกอย่างครบถ้วน กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปเอกสารทุกอย่างส่งให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : yong@thaicgny.com

  8. เมื่อเจ้าหน้าที่แจ้งต่อท่านว่าเอกสารถูกต้องครบถ้วนแล้ว จึงลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการจดทะเบียนหย่ากับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel.212-754-1770 ext. 306

 หมายเหตุ : ภายหลังการจดทะเบียนหย่า ฝ่ายหญิงที่ต้องการเปลี่ยนคำนำหน้า-นามสกุล จะต้องยื่นเรื่องขอเปลี่ยนกับสำนักงานเขตหรือที่ว่าการอำเภอที่เมืองไทย โดยสามารถเดินทางไปเปลี่ยนด้วยตนเอง หรือทำหนังสือมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยไปดำเนินการเปลี่ยนให้ (ในกรณีที่ไม่สามารถเดินทางกลับเมืองไทยได้) เมื่อการเปลี่ยนเสร็จสมบูรณ์ให้นำหลักฐานการเปลี่ยนจากสำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ มาดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ และทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้

ผู้ร้องต้องลงทะเบียนจองคิว

กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น

ผู้ที่ต้องการจองคิวเพื่อขอจดทะเบียนหย่า  

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการงานทะเบียนราษฎร์ (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า ฯลฯ) โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ตรวจก่อนที่จะทำการจองคิวที่ e-mail : yong@thaicgny.com 

 

เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องและสามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารตัวจริงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็สามารถโทรนัดวันโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจองคิวยื่นเรื่องได้เฉพาะใน วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น (เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานด้านนิติกรณ์ในวันพุธและวันศุกร์)

 

นัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฏร์กับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel. 212-754-1770 ext. 306

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
คำร้องขอจดทะเบียนหย่า
คำร้องขอจดทะเบียนหย่า.jpg
JPG image [572.2 KB]
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า
แบบฟอร์มหนังสือสัญญาหย่า.jpg
JPG image [559.9 KB]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร์

Tel. 212-754-1770 ext. 306  หรือ e-mail : yong@thaicgny.com

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions