การขอสูติบัตรไทย (แจ้งเกิด)

การยื่นคำร้องขอสูติบัตรในปัจจุบัน

ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้อง

ขอสูติบัตรด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

และเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำสูติบัตรเสร็จแล้ว

ผู้ร้องก็จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในสูติบัตรอีกครั้ง

ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เช่นกัน

 

สำหรับเด็กที่เกิดอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่เท่านั้น ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont 

การแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทย

สำหรับเด็กเกิดในต่างประเทศ

 1. สถานที่รับแจ้งเกิด สถานที่รับแจ้งเกิดจะต้องอยู่ในท้องที่ที่เด็กเกิดเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยเป็นนายทะเบียนราษฎรในต่างประเทศซึ่งมีเขตรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกัน

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเป็นนายทะเบียนราษฎรซึ่งมีอำนาจรับแจ้งเกิดเด็กในรัฐเขตอาณา 10 รัฐดังต่อไปนี้ นิวยอร์ก, คอนเนทิคัต, เมน, แมสซาชูเซตส์, นิวแฮมป์เชอร์, นิวเจอร์ซีย์, โอไฮโอ, เพนซิลเวเนีย, โรดไอแลนด์, เวอร์มอนต์ 

 

2. ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิด บิดาหรือมารดาของเด็ก กรณีบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาแจ้งเกิดได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ญาติหรือคนสนิทที่รับทราบการเกิดของเด็กมาแจ้งเกิดแทนได้

 

3. ระยะเวลาการแจ้งเกิด สามารถแจ้งเกิดได้ตามความเหมาะสม

 

4. การได้สัญชาติไทยของเด็ก เด็กที่เกิดในต่างประเทศโดยที่มารดามีสัญชาติไทย ย่อมได้สัญชาติไทยตามมารดาไม่ว่าบิดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม และถ้ามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาเป็นคนต่างชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทยตามกฏหมายด้วย สำหรับเด็กที่เกิดจากมารดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งไม่จดทะเบียนสมรสกับบิดาที่มีสัญชาติไทย เด็กย่อมไม่ได้สัญชาติไทย แต่หากจดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทย 

 

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จดทะเบียน

ไม่ได้สัญชาติไทย

โดยการเกิด

อื่นๆ

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

 

 

5. การใช้นามสกุลของเด็ก

    5.1 กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 

        - เด็กมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา

        - เด็กสามารถใช้นามสกุลมารดา ทั้งนี้ บิดาและมารดาต้องให้ความยินยอมโดยทั้งสองฝ่ายต้องให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อบันทึกปากคำและเหตุผลไว้เป็นหลักฐานประกอบ

    5.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

         โดยที่กฎหมายกำหนดให้เด็กที่เกิดมาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว เด็กย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา หากมารดาประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลที่มิใช่นามสกุลมารดา จำเป็นต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับผู้ที่ยินยอมให้ใช้นามสกุลต่อหน้านายทะเบียน กรณีดังกล่าว สถานกงสุลฯ สามารถออกสูติบัตรที่ระบุนามสกุลของมารดาเพียงเท่านั้น

 

6. ข้อควรพิจารณาเมื่อได้รับสูติบัตรแล้ว

          6.1 สูติบัตรตัวจริงจะออกให้เพียง 1 ใบเท่านั้น ดังนั้นจึงควรเก็บรักษาให้ดี และถ้ามีโอกาสควรนำเด็กเดินทางกลับเมืองไทย เพื่อทำบัตรประชาชนให้เรียบร้อย              6.2 การขอทำหนังสือเดินทางไทยเล่มแรกเพื่อนำเด็กกลับเมืองไทยไปทำบัตรประชาชน(อายุเกินกว่า 7 ปี) คลิกดูวิธีการได้ที่นี่

 

********************

หมายเหตุ : การใช้นามสกุลของเด็กจะต้องใช้นามสกุลตามบิดาหรือมารดาเท่านั้น ต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง ไม่สามารถนำนามสกุลของบิดาและมารดามารวมกันแล้วตั้งเป็นนามสกุลใหม่หรือกำหนดตั้งนามสกุลใหม่ขึ้นมาเอง

***ข้อแนะนำในการแจ้งเกิด

1. เด็กที่เกิดในต่างประเทศ มีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทยและจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฏหมาย จะมาดำเนินการทำสูติบัตรไทยเมื่อใดก็ได้ตามความเหมาะสม โดยนำหลักฐานมายื่นกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ถึงแม้จะอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ (บรรลุนิติภาวะแล้ว) จะมีมารดาหรือบิดาหรือไม่ (เสียชีวิตไปแล้ว) ก็สามารถมาแจ้งดำเนินการขอสูติบัตรด้วยตัวเองได้ตามปกติ (ดูรายละเอียดจากตารางเรื่องการแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยสำหรับเด็กเกิดในต่างประเทศ ข้อที่ 4.การได้สัญชาติไทยของเด็ก) 

 

2. เด็กที่อายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ ผู้ที่ทำหน้าที่แจ้งเกิดต้องเป็นบิดาหรือมารดาเท่านั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทำหน้าที่เป็นพิเศษจากกระทรวงการต่างประเทศ กรณีที่เป็นบุคคลอื่นต้องมีใบมอบอำนาจ ผ่านการรับรองจาก สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ หรือสถานทูตฯ หรือสถานกงสุลฯ

 

3. ปัจจุบันเมื่อทำใบสูติบัตรไทยแล้ว เด็กจะได้เลขประจำตัว 13 หลัก และเป็นคนไทยโดยสมบูรณ์ (สำหรับเด็กผู้ชายจะต้องไปดำเนินการเข้ารับการเกณฑ์ทหารที่ประเทศไทย โดยเมื่ออายุ 16 ปี จะต้องรับหมายเกณฑ์ฯ อายุ 20 ปี จะต้องไปรายงานตัวกับสัสดีที่สำนักงานเขต หรือที่ว่าการอำเภอ และเมื่ออายุครบ 21 ปี จะต้องไปเข้ารับคัดเลือกการเกณฑ์ทหาร มิเช่นนั้นจะมีความผิดตามพระราชกำหนดฯ)

 

4. เด็กที่เติบโตและได้ทำงานกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งกำหนดให้ต้องมีสัญชาติของ US. เพียงสัญชาติเดียวเท่านั้น เช่น งาน United States Secret Service หรืองานอื่นๆ ที่ทาง USA. กำหนด กรณีถ้าเด็กมี 2 สัญชาติ จะต้องมาดำเนินการสละสัญชาติ ซึ่งเด็กอาจจะสูญเสียโอกาสในการทำงานกับทาง US.

+ หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 1. สูติบัตรสหรัฐฯ หรือ  US Birth Certificate  พร้อมสำเนา 1 ชุด

โดยก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลฯ ท่านจะต้องนำสูติบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ (US Birth Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่วิธีการ 1, 2 และ 3 ดังนี้ (สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้)

 

ขั้นตอนที่ 1.1 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก County Clerk 

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก County Clerk, New York)

หมายเหตุ : *การรับรองเอกสารของ County Clerk ในบาง State จะต้องผ่านหน่วย County Clerk ก่อน ไม่เช่นนั้น หน่วยงานในขั้นตอนที่ 1.2 และ 1.3 จะไม่ดำเนินการรับรองเอกสารให้ เช่น นครนิวยอร์ก แต่บาง State ก็ไม่จำเป็นต้องผ่านสามารถดำเนินการในขั้นตอนที่ 1.2 และ 1.3 ได้เลย

ขั้นตอนที่ 1.2 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้

 

ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ (เลือกรัฐที่ออกเอกสารใบสูติบัตร)

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary, New York แล้ว

จะมีใบสีขาว (ตามตัวอย่าง) ปิดทับหน้าใบ County Clerk หรือ US Birth Certificate)

ขั้นตอนที่ 1.3 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1.2 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC

 

ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/office-of-authentications.html

Physical Address:

Office of Authentications

U.S. Department of State

600 19th Street 

NW Washington, DC 20006

 

Mailing Address:

Office of Authentications U.S.

Department of State CA/PPT/S/TO/AUT

44132 Mercure Circle

PO Box 1206, Sterling

VA 20166-1206

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Department of State, Authentication Office, Washington DC แล้ว จะมีใบสีเหลือง (ตามตัวอย่าง) ปิดทับหน้าใบ Office of the Secretary)

*** ใบสูติบัตรท้องถิ่นที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ จะต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานทั้ง 2 แห่งของสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะยื่นต่อสถานกงสุลฯ เนื่องจากเป็นระเบียบในการนำเอกสารต่างประเทศไปใช้ต่อหน่วยราชการไทย ***

- สำหรับผู้ที่ไม่รู้วิธีการส่งเอกสารไปรับรองกับทาง US. กรุณาคลิกที่ด้านล่างนี้

คลิก! เพื่อชมตัวอย่างขั้นตอนและอ่านรายละเอียดวิธิการของผู้ที่เคยส่งเอกสารไปผ่านการรับรองมาแล้ว

2. แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์ และ แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเกิด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มจากไฟล์ pdf ด้านล่างนี้)

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเกิด
คําร้องขอจดทะเบียนคนเกิด.pdf
Adobe Acrobat document [344.7 KB]

3. ในกรณีที่ใบสูติบัตรท้องถิ่นไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ จะต้องขอเอกสารรับรองจากทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทราบชื่อโรงพยาบาลเเละที่อยู่ของโรงพยาบาลส่งมาด้วย

 

4. บัตรประชาชนไทยและหนังสือเดินทางไทย ที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและมารดา (ในกรณีที่บิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ Identification Card หรือ Driver License แทน และ Passport)

 

5. ทะเบียนสมรส (ออกให้โดยประเทศใดก็ได้)

 

6. กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมดังนี้

             6.1 กรณีบุตรใช้นามสกุลบิดา กรอกแบบฟอร์ม "คำให้การของมารดา (กรณีบุตรนอกสมรส)" และ "บันทึกการสอบปากคำของมารดาและบิดา กรณีบุตรบอกสมรส (บุตรใช้นามสกุลบิดา)" 

             6.2 กรณีบุตรใช้นามสกุลมารดา กรอกแบบฟอร์ม "คำให้การของมารดา (กรณีบุตรนอกสมรส)" 

 

7. รูปถ่ายเด็ก 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 

8. เอกสารแสดงที่พักอาศัยในปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ จดหมายต่างๆ ที่ระบุชื่อและที่อยู่ของ บิดา มารดา และผู้เเจ้ง 

 

9. รวบรวมเอกสารหลักฐานให้ครบถ้วนตั้งแต่ ข้อที่ 1-8 แล้วส่งมาให้กับเจ้าหน้าที่ทำการตรวจสอบความถูกต้องในเบื้องต้น ด้วยการถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารให้ชัดเจน ส่งมาที่ e-mail:yong@thaicgny.com เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วจะแจ้งกลับให้ท่านทราบเพื่อนัดวันนำเอกสารตัวจริงทั้งหมดมายื่นในขั้นตอนต่อไป

 

10. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอใบสูติบัตรด้วยตนเอง และเมื่อใบสูติบัตรเสร็จแล้ว ผู้ร้องก็จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในใบสูติบัตรอีกครั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

 

11.  "หากเอกสารไม่ครบถ้วนหรือกรอกคำร้องไม่ถูกต้องภายใน 2 สัปดาห์ (15 วัน) สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการยื่นตรวจเอกสารของท่าน โดยท่านจะต้องส่งเอกสารทั้งหมดมาให้กับเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบใหม่ และในขั้นตอนนี้จะเป็นเพียงการตรวจสอบเอกสารเท่านั้น มิใช่การยื่นเรื่องเพื่อขอดำเนินการทำสูติบัตรแต่อย่างใด" 

หมายเหตุ :

1. การกรอกข้อมูลในคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น น้ำหนักแรกเกิด และในกรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้กรอกคำอ่านเป็นภาษาไทยกำกับให้เรียบร้อย (เช่น ชื่อ William Parker --> วิลเลียม พาร์คเกอร์ / เมืองที่เกิด Lanzhou --> หลานโจว เป็นต้น)

2. ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. ไม่จำเป็นต้องนำบุตรมาแสดงตัวที่สถานกงสุลฯ 

กรณีบิดาและมารดา "มิได้" จดทะเบียนสมรสกัน และ กรณีที่สูติบัตรสหรัฐฯ (USA Birth Certificate) ไม่ระบุชื่อบิดา

ผู้ร้องต้องลงทะเบียนจองคิว

กับทางเจ้าหน้าที่โดยตรงเท่านั้น

ผู้ที่ต้องการจองคิวเพื่อขอสูติบัตรไทย  

ท่านที่ประสงค์จะรับบริการงานทะเบียนราษฎร (การแจ้งเกิด การแจ้งตาย การจดทะเบียนสมรส การจดทะเบียนหย่า ฯลฯ) โปรดติดต่อกับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการส่งเอกสารให้ตรวจก่อนที่จะทำการจองคิวที่ e-mail: yong@thaicgny.com

 

เมื่อท่านได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่ว่าเอกสารครบถ้วนถูกต้องและสามารถเดินทางเข้ามายื่นเอกสารตัวจริงที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ก็สามารถโทรนัดวันโดยตรงกับเจ้าหน้าที่ได้ ซึ่งปัจจุบันสามารถจองคิวยื่นเรื่องได้เฉพาะใน วันอังคาร และ วันพฤหัส เท่านั้น (เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะต้องทำงานด้านนิติกรณ์ในวันพุธและวันศุกร์)

 

นัดคิวเข้ารับบริการงานทะเบียนราษฎรกับเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ Tel.212-754-1770 ext. 301

+ คลิก...ดาวน์โหลดคำร้องเพิ่มเติมในกรณีพิเศษ เช่น บุตรนอกสมรส การใช้ชื่อหรือนามสกุลไม่ตรงกับสูติบัตรของทางสหรัฐฯ การแก้ไขรายการสูติบัตรฯ 

- บันทึกการสอบปากคำมารดา กรณีบุตรนอกสมรส
คำให้การของมารดา-กรณีบุตรนอกสมรส.pdf
Adobe Acrobat document [163.6 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดาและบิดา กรณีบุตรนอกสมรส (เด็กใช้นามสกุลบิดา)
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสใช[...]
Adobe Acrobat document [176.7 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตรและมรณบัตร
แบบฟอร์มคำร้องและบันทึกสอบปากคำ.pdf
Adobe Acrobat document [109.4 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีบุตรนอกสมรสไม่ประสงค์จะระบุชื่อบิดาในสุติบัตรไทย
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสไม[...]
Adobe Acrobat document [228.1 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีชื่อหรือนามสกุลของบิดา/มารดาในเอกสารไทยไม่ตรงกับสูติบัตรของทางการสหรัฐฯ
บันทึกสอบปากคำ-ไทยสหรัฐฯ-ไม่ตรง.pdf
Adobe Acrobat document [268.6 KB]
- รายการเอกสารสำหรับการแจ้งเกิด
รายการเอกสารสำหรับการแจ้งเกิด.pdf
Adobe Acrobat document [225.6 KB]

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฎร

Tel. 212-754-1770 ext. 301 

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions