การขอสูติบัตรไทย (แจ้งเกิด)

การยื่นคำร้องขอสูติบัตรในปัจจุบัน

ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้อง

ขอสูติบัตรด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

และเมื่อเจ้าหน้าที่ดำเนินการทำสูติบัตรเสร็จแล้ว

ผู้ร้องก็จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในสูติบัตรอีกครั้ง

ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เช่นกัน

การแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ

1. สถานที่รับแจ้งเกิด

สถานที่รับแจ้งเกิดจะต้องอยู่ในท้องที่ที่เด็กเกิดเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยเป็นนายทะเบียนราษฎร์ในต่างประเทศซึ่งมีเขตรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกัน

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเป็นนายทะเบียนราษฎร์ซึ่งมีอำนาจรับแจ้งเกิดเด็กในรัฐเขตอาณา 10 รัฐดังต่อไปนี้ โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก คอนเนคติกัต โรดไอร์แลนด์ แมสสาชูเซตส์ เวอร์มอนต์ เมน นิวแฮมพ์เชียร์

2. ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิด

บิดาหรือมารดาของเด็ก กรณีบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาแจ้งเกิดได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ญาติหรือคนสนิทที่รับทราบการเกิดของเด็กมาแจ้งเกิดแทนได้

3. ระยะเวลาการแจ้งเกิด

สามารถแจ้งเกิดได้ตามความเหมาะสม

4. การได้สัญชาติไทยของเด็ก

เด็กที่เกิดในต่างประเทศโดยที่มารดามีสัญชาติไทย ย่อมได้สัญชาติไทยตามมารดาไม่ว่าบิดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม และถ้ามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาเป็นคนต่างชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทยตามกฏหมายด้วย 

สำหรับเด็กที่เกิดจากมารดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งไม่จดทะเบียนสมรสกับบิดาที่มีสัญชาติไทย เด็กย่อมไม่ได้สัญชาติไทย แต่หากจดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทย

 

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จดทะเบียน

ไม่ได้สัญชาติไทย

โดยการเกิด

อื่นๆ

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

 

 

5. การใช้นามสกุลของเด็ก

    5.1 กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 

        - เด็กมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา

- เด็กสามารถใช้นามสกุลมารดา ทั้งนี้ บิดาและมารดาต้องให้ความยินยอมโดยทั้งสองฝ่ายต้องให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อบันทึกปากคำและเหตุผลไว้เป็นหลักฐานประกอบ

    5.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

         โดยที่กฎหมายกำหนดให้เด็กที่เกิดมาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว เด็กย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา หากมารดาประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลที่มิใช่นามสกุลมารดา จำเป็นต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับผู้ที่ยินยอมให้ใช้นามสกุลต่อหน้านายทะเบียน กรณีดังกล่าว สถานกงสุลฯ สามารถออกสูติบัตรที่ระบุนามสกุลของมารดาเพียงเท่านั้น

6. ข้อควรพิจารณาเมื่อได้รับสูติบัตรแล้ว

            6.1 นำชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทย   บิดาหรือมารดานำสูติบัตรที่เจ้าหน้าที่กงสุลออกให้ไปติดต่อกับนายทะเบียนที่สำนักงานอำเภอ/เทศบาลที่บิดาหรือมารดาของเด็กที่จะแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน

            6.2 ทำหนังสือเดินทางไทย  นำสูติบัตรไปประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก่อนเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

 

********************

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. แบบฟอร์มการแจ้งเกิด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)

 2. สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด

ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลฯ ท่านจะต้องนำสูติบัตรท้องถิ่นของบุตรที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ (US Birth Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1, 2 และ 3 (สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้) ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 2.1 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก County Clerk 

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก County Clerk, New York)

ขั้นตอนที่ 2.2 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯ ไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้ ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ (เลือกรัฐที่ออกเอกสารใบสูติบัตร)

(ตัวอย่างเมื่อผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary, New York)

ขั้นตอนที่ 2.3 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 2.2 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/office-of-authentications.html

(ตัวอย่างจะมีลักษณะนี้เมื่อผ่านการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐฯ)

หมายเหตุ : *การรับรองเอกสารจะต้องผ่านหน่วยงานในขั้นตอนที่ 1 ก่อน ไม่เช่นนั้น หน่วยงานในขั้นตอนที่ 2 และ 3 จะไม่ดำเนินการรับรองเอกสารให้ / **หากผู้แจ้งส่งสูติบัตรท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการรับรองในขั้นตอน 2.2 และ ขั้นตอน 2.3 มา ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการแจ้งเกิดไทยให้ได ้ เพราะฉะนั้นกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

3. ในกรณีที่ใบสูติบัตรท้องถิ่นไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ จะต้องขอเอกสารรับรองจากทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทราบชื่อโรงพยาบาลเเละที่อยู่ของโรงพยาบาลส่งมาด้วย

 

4. สำเนาบัตรประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและมารดา ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวอื่นได้ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

5. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและมารดา หากเป็นคนไทย จะต้องยื่นสำเนาหยังสือเดินทางไทยเท่านั้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา กรณีที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ให้แนบทะเบียนบ้านนั้นๆ มาด้วย

 

7. สำเนาทะเบียนสมรส (หากบิดาและมารดาสมรสกัน)

 

8. กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมดังนี้

             8.1 กรณีบุตรใช้นามสกุลบิดา กรอกแบบฟอร์ม "คำให้การของมารดา (กรณีบุตรนอกสมรส)" และ "บันทึกการสอบปากคำของมารดาและบิดา กรณีบุตรบอกสมรส (บุตรใช้นามสกุลบิดา)" 

             8.2 กรณีบุตรใช้นามสกุลมารดา กรอกแบบฟอร์ม "คำให้การของมารดา (กรณีบุตรนอกสมรส)" 

 

9. รูปถ่ายเด็ก 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 

10. เอกสารแสดงที่พักอาศัยในปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ จดหมายต่างๆ ที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เเจ้ง เป็นต้น

 

11. ท่านสามารถส่งเอกสารและหลักฐานตั้งแต่ ข้อที่ 1 -10 ด้วยการถ่ายรูปหรือสแกนเอกสารมาให้กับเจ้าหน้าที่ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : info@thaicgny.com เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบแล้วจะแจ้งกลับให้ท่านทราบเพื่อให้ท่านได้นำเอกสารตัวจริงทั้งหมดมายื่นในขั้นตอนต่อไป

 

12. ผู้ร้องจะต้องเดินทางมายื่นคำร้องขอใบสูติบัตรด้วยตนเอง และเมื่อสูติบัตรเสร็จแล้ว ผู้ร้องก็จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในสูติบัตรอีกครั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

 

13. ผู้ที่ต้องเดินทางเข้ามาขอทำใบสูติบัตรจะต้องลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการที่นี่ (คลิก...ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำสูติบัตร)

 

หมายเหตุ :

1. การกรอกข้อมูลในคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น น้ำหนักแรกเกิด และในกรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้กรอกคำอ่านเป็นภาษาไทยกำกับให้เรียบร้อย (เช่น ชื่อ William Parker --> วิลเลียม พาร์คเกอร์ / เมืองที่เกิด Lanzhou --> หลานโจว เป็นต้น)

2. ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. ไม่จำเป็นต้องนำบุตรมาแสดงตัวที่สถานกงสุลฯ 

กรณีบิดาและมารดา "มิได้" จดทะเบียนสมรสกัน และ กรณีที่สูติบัตรสหรัฐฯ (USA Birth Certificate) ไม่ระบุชื่อบิดา

ผู้ร้องต้องลงทะเบียนจองคิวยื่นเอกสาร

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำสูติบัตร (แจ้งเกิด)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

+ ระยะเวลาการให้บริการ

 

(ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

เปิดเฉพาะวันอังคาร และ วันพฤหัสบดี

ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. และ 13.00-15.30 น. (ในกรณีที่เอกสารครบถ้วนสมบูรณ์จะใช้ระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 3 วันทำการ)

คลิก...เพื่อดาวน์โหลดคำร้อง

- ขั้นตอนการขอสูติบัตรไทย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
การขอสูติบัตรไทย.pdf
Adobe Acrobat document [155.1 KB]
- รายการเอกสารสำหรับการแจ้งเกิด
รายการเอกสารสำหรับการแจ้งเกิด.pdf
Adobe Acrobat document [225.6 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเกิด
คําร้องขอจดทะเบียนคนเกิด.pdf
Adobe Acrobat document [344.7 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดา กรณีบุตรนอกสมรส
คำให้การของมารดา-กรณีบุตรนอกสมรส.pdf
Adobe Acrobat document [163.6 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดาและบิดา กรณีบุตรนอกสมรส (เด็กใช้นามสกุลบิดา)
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสใช[...]
Adobe Acrobat document [176.7 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตรและมรณบัตร
คำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตรและมรณบัตร.pd[...]
Adobe Acrobat document [216.9 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีบุตรนอกสมรสไม่ประสงค์จะระบุชื่อบิดาในสุติบัตรไทย
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสไม[...]
Adobe Acrobat document [228.1 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีชื่อหรือนามสกุลของบิดา/มารดาในเอกสารไทยไม่ตรงกับสูติบัตรของทางการสหรัฐฯ
บันทึกสอบปากคำ-ไทยสหรัฐฯ-ไม่ตรง.pdf
Adobe Acrobat document [268.6 KB]

เมื่อได้รับสูติบัตรไทยแล้วและต้องการย้ายชื่อบุตรเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่งานทะเบียนราษฏร์

Tel. 212-754-1770 ext. 306 ในเวลา 13.00 น. -16.00 น. 

(กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำบัตรประชาชน จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

หรือ e-mail : info@thaicgny.com

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions