งานนิติกรณ์

            ให้บริการการรับรองคำแปลเอกสารราชการ รับรองลายมือชื่อ การมอบอำนาจ รับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร เป็นต้น

              เพื่อความสะดวกกับประชาชนคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตการดูแลของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เราพร้อมจะให้คำปรึกษาและให้บริการงานทะเบียนราษฏร์และงานนิติกรณ์        กับคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตกงสุลจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island, Massachusetts, Maine และ New Hampshire 

- หลักฐานประกอบคำร้องเช่น บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางจะต้องมีอายุการใช้งานเท่านั้น ในกรณีที่หมดอายุจะใช้ประกอบคำร้องไม่ได้

- ผู้ที่ต้องการรับบริการงานด้านนิติกรณ์ จะต้องลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ (ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องจองคิว)

หนังสือมอบอำนาจ (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อมอบอำนาจในเรื่องต่างๆ)

หนังสือยินยอม (เพื่อให้บุตรหรือธิดาทำหนังสือเดินทาง / อนุญาตคู่สมรสขายที่ดิน ฯลฯ)

รับรองเอกสารทั่วไป / รับรองสำเนา (เพื่อทำ Tax. ID หรือสูติบัตรสูญหาย)

ดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ

รับรองการศึกษาเพื่อขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

รับรองเอกสารต่างประเทศ (เอกสารที่ออกโดยหน่วยงาน USA. ต้องการนำไปใช้ที่ประเทศไทย)

รับรองลายมือชื่อทั่วไป (ลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อนำเอกสารไปยื่นเรื่องที่ประเทศไทย)

รับรองการแปลเอกสารราชการไทย (เอกสารไทยที่แปลเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปยื่นเรื่องกับหน่วยงานของทาง USA.

คำร้องนิติกรณ์

คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions