การดำเนินการเพื่อขอรับ

ประวัติอาชญากรรมฯ

การดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของบุคคลชาวไทย

ที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำหรับผู้ร้องที่อยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่ ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont 

1. ติดต่อสถานีตำรวจเพื่อขอทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ ( FBI Finger Print ) (สามารถ Search ทางอินเตอร์เน็ตได้ว่า สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้านท่าน โดยใส่ Zip Code ใน Google ของท่าน หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสถานีตำรวจ)

 

2. นำ FBI Finger Print ที่สถานีตำรวจออกให้ ไปประทับตราและรับรองที่ Office of Secretary of State, State Department ของรัฐที่ตนอาศัยอยู่ (ท่านสามารถ Search ทางอินเตอร์เน็ต Secretary Of State แห่งใดใกล้บ้านท่าน)

 

3. นำ FBI Finger Print ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State แล้ว ไปผ่านการรับรองกับ Notary Public (อย่างไรก็ดี Secretary of state บางแห่งมีบริการ Notary Public ในสถานที่เดียวกัน)

 

4. นำ FBI Finger Print ที่ได้รับการรับรองแล้วจากข้อ 2 และ 3 มาให้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รับรองอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

 • ใบคำร้องนิติกรณ์
 • ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน
 • FBI Finger Print และสำเนาเอกสารที่จะให้รับรองอย่างละ 1 ชุด
 • ค่าธรรมเนียม 15 เหรียญสหรัฐ

5. เมื่อ FBI Finger Print ผ่านการรับรองจากข้อ 2- 4 แล้ว ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทย เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้าย โดยตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการต่อไปจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมที่ลิงค์ของกองทะเบียน http://www.criminal.police.go.th/contractme.php

 

6. สถานีตำรวจบางแห่งอาจจะไม่ดำเนินการพิมพ์ลายนิ้วมือให้ ขอให้ไปที่สถานีตำรวจอื่นๆ เพื่อขอพิมพ์ลายนิ้วมือต่อไป เนื่องจากหมึกพิมพ์ลายนิ้วมือจะต้องเป็นหมึกสีดำแบบพิเศษเพื่อการตรวจสอบลายนิ้วมือเท่านั้น (บางแห่งอาจจะสแกนจากระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งท่านจะต้องตรวจสอบกับกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทยว่าใช้การได้หรือไม่)

 

7. ในกรณีที่ต้องรับรองลายมือชื่อเพิ่มเติมในใบพิมพ์ลายนิ้วมือ ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อลงนามเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลฯ

หมายเหตุ :  ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการ (คลิก...เพื่อลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการ)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW 

เพื่อลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการดำเนินการ

เพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมฯ

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการ

ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ โดยไม่ต้องจองคิว)

การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

               สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างรัฐ หรือห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองท่านสามารถส่งคำร้องต่างๆ เอกสารประกอบมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ  ขอแนะนำแนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ
 2. เอกสารจะต้องผ่านการรับรองจาก the Office of Authentications, U.S. Department of State
 3. เอกสารสำเนาต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 4. ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order, Payable to "Royal Thai Consulate General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 และ ด้านขวาให้ใส่ชื่อและที่อยู่ของตัวท่านเอง) ไม่รับเช็คส่วนตัวหรือเงินสด
 5. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 6. ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่และเซ็นชื่อทุกครั้ง
 7. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น 

 • กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร
 • ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย
 • ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง
 • เอกสารไม่ผ่านการรับรองจาก the Office of Authentication, U.S. Department of State

ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย

การยื่นคำร้องและระยะเวลาในการให้บริการ 

 

ผู้ร้องสามารถมาดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00 - 14.00 น. (ช่วงบ่าย)  โดยผู้ร้องจะต้องดำเนินการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ( 7 วัน)

สามารถขอรับเอกสารได้ 2 วิธี

1. รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

- เปิดให้รับเอกสารในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

2. รับเอกสารทางไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- เตรียมซองและซื้อแสตมป์แบบ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน)

ไม่รับซองส่งกลับแบบ FedEx หรือ UPS ต้องใช้ของ USPS เท่านั้น

- จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

- สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

คำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

***หากต้องการทราบว่าเคยมีประวัติการต้องหาคดีอาญาในประเทศไทยหรือไม่ สามารถตรวจสอบผ่านระบบตรวจชื่อ ชื่อสกุลออนไลน์ได้ตลอดเวลา ที่ www.criminal.police.go.th / www.facebook.com/police.crd หรือโทรศัพท์ 02-205-1315

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions