การดำเนินการเพื่อขอรับ

ประวัติอาชญากรรมฯ

การดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของบุคคลชาวไทย

ที่พำนักอาศัยอยู่ในสหรัฐฯ จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

1. ติดต่อสถานีตำรวจเพื่อขอทำการพิมพ์ลายนิ้วมือ ( FBI Finger Print ) (สามารถ Search ทางอินเตอร์เน็ตได้ว่า สถานีตำรวจที่อยู่ใกล้บ้านท่าน โดยใส่ Zip Code ใน Google ของท่าน หรือสามารถโทรศัพท์สอบถามก่อนที่ท่านจะเดินทางไปสถานีตำรวจ)

 

2. นำ FBI Finger Print ที่สถานีตำรวจออกให้ ไปประทับตราและรับรองที่ Office of Secretary of State, State Department ของรัฐที่ตนอาศัยอยู่ (ท่านสามารถ Search ทางอินเตอร์เน็ต Secretary Of State แห่งใดใกล้บ้านท่าน)

 

3. นำ FBI Finger Print ที่ผ่านการรับรองจาก Secretary of State แล้ว ไปผ่านการรับรองกับ Notary Public (อย่างไรก็ดี Secretary of state บางแห่งมีบริการ Notary Public ในสถานที่เดียวกัน)

 

4. นำ FBI Finger Print ที่ได้รับการรับรองแล้วจากข้อ 2 และ 3 มาให้ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก รับรองอีกครั้งหนึ่ง โดยมีเอกสารประกอบ ดังนี้

  • ใบคำร้องนิติกรณ์
  • ถ่ายสำเนาพาสปอร์ตหรือบัตรประชาชน
  • FBI Finger Print และสำเนาเอกสารที่จะให้รับรองอย่างละ 1 ชุด
  • ค่าธรรมเนียม 15 เหรียญสหรัฐ

5. เมื่อ FBI Finger Print ผ่านการรับรองจากข้อ 2- 4 แล้ว ส่งไปยังกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมที่ประเทศไทย เพื่อดำเนินการขั้นสุดท้าย โดยตรวจสอบรายละเอียดการดำเนินการต่อไปจากกองทะเบียนประวัติอาชญากรรมที่ลิงค์ของกองทะเบียน http://www.criminal.police.go.th/contractme.php

หมายเหตุ :  ผู้ร้องจะต้องลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการ (คลิก...เพื่อลงทะเบียนจองคิวเข้ารับบริการ)

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมฯ

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

ระยะเวลาในการให้บริการ 

 

ผู้ร้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตอนเอง เปิดเฉพาะวันจันทร์, วันพุธ และ วันศุกร์ (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ( 7 วัน)

ผู้ร้องยื่นเรื่องมาทางไปรษณีย์

  • ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ( 14 วัน)

คำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions