หนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

                      การทำหนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะต้องมาดำเนินการทำทุกๆ ปี ซึ่งควรจะดำเนินจัดทำล่วงหน้าก่อนประมาณ 4-5 เดือน

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้
 2. คำร้องแบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง อย่างละ 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 4. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) หรือ สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 5. ค่าธรรมเนียม 15 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรและเตรียมให้พอดี)
 6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาในปัจจุบัน (ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น) พร้อมคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ ผู้แปลต้องเขียนรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ โดยหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้องระบุรายละเอียดดังนี้
 • ​กำลังศึกษาในสาขาและหลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) รวมทั้งที่ตั้งของสถานศึกษา
 • เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด (Date of Graduation)
 • ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major)

 

หมายเหตุดังนั้นหากไม่แน่ใจให้อ่านข้อมูลอีกครั้ง หรือ รับฟังรายละเอียดจากคลิปใน Youtube และสามารถถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : info@thaicgny.com เมื่อได้รับการแจ้งกลับจากเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

- ในกรณีที่อ่านรายละเอียดแล้วไม่เข้าใจ ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยแนะนำให้เปิดคลิปเสียงจากทางเจ้าหน้าที่รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

การยื่นคำร้อง

1. ผู้ร้องสามารถมาดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในเวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00 - 15.30 น. (ช่วงบ้าย) ซึ่งจะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 10 วันทำการ โดยผู้ร้องจะต้องดำเนินการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือรับรองการศึกษา

เพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

2. ผู้ร้องสามารถมาดำเนินการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

               สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างรัฐ หรือห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองท่านสามารถส่งคำร้องต่างๆ เอกสารประกอบมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ  ขอแนะนำแนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

 

1.เตรียมเอกสาร และหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ
2.เอกสารจะต้องผ่านการรับรองจาก 
the Office of Authentications, U.S. Department of State
3.ค่าธรรมเนียม อย่าส่งเงินสดมาในซอง ให้ส่ง Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, New York" * ไม่รับเช็คส่วนตัว
4.แนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วยทุกครั้ง โดยชำระค่าแสตมป์แบบ Priority Mail + Delivery Confirmantion หรือ Express Mail (โปรดอย่าใช้ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubbleเพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน ให้ท่านทำตามระเบียบของ US Postal Service สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับเอกสารที่สูญหายทางไปรษณีย์)

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น 

 • กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร
 • ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย
 • ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง

ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย

สามารถขอรับเอกสารได้ 2 วิธี

1. รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

2. รับเอกสารทางไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- เตรียมซอง Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp)

- จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

- สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

ระยะเวลาในการให้บริการ 

 

ผู้ร้องเดินทางมายื่นเรื่องด้วยตอนเอง เปิดเฉพาะวันจันทร์, วันพุธ และ วันศุกร์ (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ( 7 วัน)

ผู้ร้องยื่นเรื่องมาทางไปรษณีย์

 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ( 14 วัน)

คำร้องนิติกรณ์และคำร้องขอผ่อนผันฯ

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]
- แบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
MX-2616N_20180112_115205.pdf
Adobe Acrobat document [12.2 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions