หนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

                      การทำหนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะต้องมาดำเนินการทำทุกๆ ปี ซึ่งควรจะดำเนินจัดทำล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-4 เดือน นับจากวันที่ท่านจะต้องไปเกณฑ์ทหาร (ควรเริ่มดำเนินการในปีเดียวกับปีที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร) และการยื่นเรื่องขอผ่อนผันฯ ไม่สามารถดำเนินการข้ามเขตได้ ดังนั้น สถาบันที่ท่านกำลังศึกษาจะต้องอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ดูแลอยู่เท่านั้น ได้แก่ New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island และ Vermont 

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง (มี 2 กรณี)

1. กรณีที่สถานศึกษาอยู่ในอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดูแล

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้
 2. คำร้องแบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง อย่างละ 2 ฉบับ (บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางจะต้องไม่หมดอายุ และ รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 4. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) และ สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
 5. ค่าธรรมเนียม 15 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรและเตรียมให้พอดี)
 6. ควรดำเนินการจัดส่งเรื่องตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นไป (ประมาณ 3-4 เดือนก่อนวันเกณฑ์ทหาร)
 7. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาในปัจจุบัน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง (ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น) พร้อมคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ (ต้องใช้ศูนย์แปลภาษาที่เมืองไทยและมีการรับรองอย่างเป็นทางการเพื่อการแปลที่ถูกต้อง ห้ามแปลด้วยตนเองเด็ดขาด) โดยหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้องระบุรายละเอียดทั้ง 8 ข้อ มีดังนี้
 • หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study)
 • คณะอะไร (What field of Studying)
 • ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute)
 • ที่ตั้งของสถานศึกษา (Address)
 • เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission)
 • คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด (Date of Graduation) วันที่จบหลักสูตรจะต้องครอบคลุม เดือน เมษายน-พฤษภาคม ในปีที่จะต้องไปเกณฑ์ทหาร 
 • ในเทอมการศึกษาปัจจุบัน เริ่มเมื่อใด (Date of current semester start)
 • สิ้นสุดในเทอมเมื่อใด (Date of current semester end) วันที่สิ้นสุดเทอมจะต้องครอบคลุม เดือน เมษายน-พฤษภาคม ในปีที่จะต้องไปเกณฑ์ทหาร

*** หัวข้อการศึกษาที่ต้องระบุรายละเอียดทั้ง 8 ข้อ (ตามในข้อ 7 ที่ได้แจ้งไว้) มีความสำคัญมาก ถ้าขาดไปหรือไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถออกหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้

2. กรณีที่สถานศึกษาอยู่ที่ประเทศไทย และได้ส่งตัวมาฝึกงานอาณาเขต 10 รัฐ ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ดูแล

*** กรณีที่สถานศึกษาในเมืองไทย จะต้องมีเอกสารเพิ่มเติมได้แก่

1. หนังสือส่งตัวมาฝึกงานจากทางมหาวิทยาลัย

2. หนังสือรับรองจากสถานที่ฝึกงาน

แนบมาพร้อมกับหลักฐานทั้ง 7 ข้อที่ได้แจงไว้ในข้างต้นด้วย

หมายเหตุดังนั้นหากไม่แน่ใจให้อ่านข้อมูลอีกครั้ง และสามารถถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : yong@thaicgny.com เมื่อได้รับการแจ้งกลับจากเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

การยื่นคำร้องและระยะเวลาในการให้บริการ

1. การยื่นคำร้องด้วยตัวเอง ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ( 15 วัน)

ผู้ร้องสามารถมาดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00 - 14.00 น. (ช่วงบ่าย)  โดยผู้ร้องจะต้องดำเนินการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือรับรองการศึกษา

เพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

2. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ( 15 วัน)

               สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างรัฐ หรือห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองท่านสามารถส่งคำร้องต่างๆ เอกสารประกอบมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ  ขอแนะนำแนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ
 2. เอกสารสำเนาต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order, Payable to "Royal Thai Consulate General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 และ ด้านขวาให้ใส่ชื่อและที่อยู่ของตัวท่านเอง) ไม่รับเช็คส่วนตัวหรือเงินสด
 4. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่และเซ็นชื่อทุกครั้ง
 6. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 
 7. ไม่ดำเนินการจัดส่งไปที่ประเทศไทย

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น 

 • กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร
 • ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย
 • ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง

ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย

ขอรับเอกสารขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

1. รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

- เปิดให้รับเอกสารในช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00-15.30 น.

2. รับเอกสารทางไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- เตรียมซอง USPS  Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp)

ห้ามใช้ ซองส่งกลับแบบ FedEx หรือ UPS ต้องใช้ของ USPS เท่านั้น

- จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

- สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

คำร้องนิติกรณ์และคำร้องขอผ่อนผันฯ

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]
- แบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
MX-2616N_20180112_115205.pdf
Adobe Acrobat document [12.2 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

(ในวันและเวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก)

หรือที่ e-mail: yong@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions