หนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร

                      การทำหนังสือรับรองการศึกษาเพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหารจะต้องมาดำเนินการทำทุกๆ ปี ซึ่งควรจะดำเนินจัดทำล่วงหน้าก่อนประมาณ 3-4 เดือน (เริ่มดำเนินการในปีเดียวกับปีที่ต้องไปเกณฑ์ทหาร)

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้อง

 1. คำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้
 2. คำร้องแบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร 1 ชุด
 3. สำเนาทะเบียนบ้าน / สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาหนังสือเดินทาง อย่างละ 2 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 4. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด.9) หรือ สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด.35) (รับรองสำเนาถูกต้องพร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)
 5. ค่าธรรมเนียม 15 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะธนบัตรและเตรียมให้พอดี)
 6. ควรดำเนินการจัดส่งเรื่องตั้งแต่เดือน มกราคม เป็นต้นไป (ประมาณ 3-4 เดือนก่อนวันเกณฑ์ทหาร)
 7. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาในปัจจุบัน เป็นเอกสารที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง (ต้องเป็นเอกสารตัวจริงเท่านั้น) พร้อมคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ ผู้แปลต้องเขียนรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ โดยหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้องระบุรายละเอียดทั้ง 10 ข้อมีดังนี้
 • ​กำลังศึกษาในสาขาใด (What field of Studying)
 • หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study)
 • ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree)
 • ภาควิชาเอก (Major) 
 • ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute)
 • ที่ตั้งของสถานศึกษา (Address)
 • เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission)
 • คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด (Date of Graduation) วันที่จบหลักสูตรจะต้องครบคลุม เดือน เมษายน-พฤษภาคม ในปีที่จะต้องไปเกณฑ์ทหาร 
 • ในเทอมการศึกษาปัจจุบัน เริ่มเมื่อใด (Date of current semester start)
 • สิ้นสุดในเทอมเมื่อใด (Date of current semester end) วันที่สิ้นสุดเทอมจะต้องครบคลุม เดือน เมษายน-พฤษภาคม ในปีที่จะต้องไปเกณฑ์ทหาร

*** หัวข้อการศึกษาที่ต้องระบุรายละเอียดทั้ง 10 ข้อ มีความสำคัญมาก ถ้าขาดไปหรือไม่ครบถ้วนจะไม่สามารถออกหนังสือผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได้

หมายเหตุดังนั้นหากไม่แน่ใจให้อ่านข้อมูลอีกครั้ง และสามารถถ่ายภาพหรือสแกนเอกสารทั้งหมดเพื่อส่งมาให้กับทางเจ้าหน้าที่ได้ตรวจสอบก่อนที่ e-mail : info@thaicgny.com หรือ bangkoksunset@yahoo.com เมื่อได้รับการแจ้งกลับจากเจ้าหน้าที่แล้ว จึงเดินทางมาดำเนินการด้วยตนเองหรือจัดส่งเอกสารตัวจริงมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

การยื่นคำร้อง

1. ผู้ร้องสามารถมาดำเนินการยื่นคำร้องพร้อมเอกสารด้วยตนเองที่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ในวันพุธ หรือ วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00 - 14.00 น. (ช่วงบ่าย)  โดยผู้ร้องจะต้องดำเนินการจองคิวเพื่อเข้ารับบริการ

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือรับรองการศึกษา

เพื่อผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

2. ผู้ร้องสามารถมาดำเนินการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

               สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างรัฐ หรือห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองท่านสามารถส่งคำร้องต่างๆ เอกสารประกอบมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ  ขอแนะนำแนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

 1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ
 2. เอกสารสำเนาต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier's Check, Payable to "Royal Thai Consulate General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 และ ด้านขวาให้ใส่ชื่อและที่อยู่ของตัวท่านเอง) ไม่รับเช็คส่วนตัวหรือเงินสด
 4. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ($27.10.-) ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ถ้าท่านไม่สะดวกในกรณีเตรียมซองส่งกลับให้แนบ Money Order จำนวน $28.- เพื่อเป็นค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดส่งกลับให้กับท่าน
 6. ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่และเซ็นชื่อทุกครั้ง
 7. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น 

 • กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร
 • ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย
 • ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง

ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย

ระยะเวลาในการให้บริการ 

 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ( 15 วัน)

สามารถขอรับเอกสารได้ 2 วิธี

1. รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก 

- เปิดให้รับเอกสารในช่วงบ่าย ตั้งแต่วันจันทร์-วันศุกร์ ในเวลา 13.00-15.30 น.

2. รับเอกสารทางไปรษณีย์ โดยต้องดำเนินการดังต่อไปนี้

- เตรียมซอง USPS  Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ($27.10) เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp)

ห้ามใช้ ซองส่งกลับแบบ FedEx หรือ UPS ต้องใช้ของ USPS เท่านั้น

ถ้าท่านไม่สะดวกในกรณีเตรียมซองส่งกลับให้แนบ Money Order จำนวน $28.- เพื่อเป็นค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดส่งกลับให้กับท่าน

- จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจน

- สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

คำร้องนิติกรณ์และคำร้องขอผ่อนผันฯ

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]
- แบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
MX-2616N_20180112_115205.pdf
Adobe Acrobat document [12.2 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306, 311

หรือที่ e-mail : info@thaicgny.com

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions