การรับรองเอกสารทั่วไป (ของราชการไทย)

ข้อมูลทั่วไป

             สถานกงสุลใหญ่ให้บริการรับรองเอกสารทั่วไป เช่น การรับรองสำเนาหนังสือเดินทางไทยเพื่อไปทำ Tax ID. หรือ การรับรองบัตรประชาชน และใบขับขี่ เพื่อไปดำเนินการติดต่อยื่นเรื่องทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา

 

             ส่วนกรณีต้องการรับรองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อนำไปทำเรื่องเกี่ยวกับธนาคารหรือขอรับเงินประกันสังคมในประเทศไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ ด้วยตัวเองเพื่อมาลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่

เอกสารที่ใช้

1. กรอกคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

2. หนังสือเดินทางไทย บัตรประชาชน หรือใบขับขี่ (ตัวจริงพร้องสำเนาอย่างละ 1 ชุด)

3. กรณีที่ต้องการรับรองที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาต้องเดินทางมาขอรับคำร้องและลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ของสถานกงสุลใหญ่ฯ

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียมในการรับรอง ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ (ชำระด้วยเงินสดรับเฉพาะธนบัตรเท่านั้น)

 + เวลาการให้บริการ 

เปิดเฉพาะ วันพุธ และ วันศุกร์ (ให้บริการเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนนัดเท่านั้น)

 • ผู้ร้องสามารถเข้ามาดำเนินการยื่นเรื่องได้ทุกวัน (ในวันทำการของสถานกงสุลใหญ่ฯ) ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 น. (ช่วงเช้า) และ 13.00-14.00 น. (ช่วงบ่าย)
 • งานนิติกรณ์จะเปิดทำการใน วันพุธ และ วันศุกร์ (โดยจะรวบงานใน จ. อ. พ. มาทำในวันพุธ และจะรวบงานในวัน พฤ. ศ. มาทำในวันศุกร์)
 • รับเอกสารใน วันพฤหัส หรือ วันจันทร์ ตั้งแต่เวลา  13.00-15.30 น. (สามารถใช้บริการส่งกลับทางไปรษณีย์แบบ USPS Express Mail จำนวน $26.95.- หรือ ชำระค่าไปรษณีย์จำนวน $27.- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดส่งกลับ กรณีสูญหายทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น)

ผู้ร้องยื่นเรื่องมาทางไปรษณีย์

 • ใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ ( 7 วัน)

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการรับรองการแปลเอกสารราชการไทย

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ สามารถเข้ารับบริการ

ในวันพุธและวันศุกร์ โดยไม่ต้องจองคิว)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

 1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ
 2. เอกสารสำเนาต้องมีลายเซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง
 3. ชำระค่าธรรมเนียม 15 ดอลล่าร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier's Check, Payable to "Royal Thai Consulate General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 และ ด้านขวาให้ใส่ชื่อและที่อยู่ของตัวท่านเอง) ไม่รับเช็คส่วนตัวหรือเงินสด
 4. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์  จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเอง โดยเขียนชื่อและที่อยู่ รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ให้ชัดเจนเพื่อจัดส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสมป์ในแบบ ลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail ($26.95.-) ของทาง USPS เท่านั้น (ไม่รับ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ
 5. ถ้าท่านไม่สะดวกในกรณีเตรียมซองส่งกลับให้แนบ Money Order จำนวน $27.- เพื่อเป็นค่าจัดส่งกลับทางไปรษณีย์ให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการจัดส่งกลับให้กับท่าน
 6. ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่และเซ็นชื่อทุกครั้ง
 7. ตรวจสอบชื่อและที่อยู่บริเวณซองไปรษณีย์ของตัวท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  Royal Thai Consullate-General New York 351 East 52nd Street, New York, NY 10022 

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น 

 • กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร
 • ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย
 • ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง

ซึ่งเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรณีย์ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีที่เกิดการสูญหาย

คำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306, 311

หรือที่ e-mail : yong@thaicgny.com

If you have any inquiry about the visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions