หนังสือเดินทาง (E-Passport) ระยะที่ 3

 

  • หนังสือเดินทาง (E-Passport) คือหนังสือเดินทางที่มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (Biometric Data) ได้แก่ รูปใบหน้า ม่านตา และลายนิ้วมือไว้ใน Contactless Integrated Circuit  ซึ่งฝังอยู่ในหนังสือเดินทาง และมีการเข้ารหัสข้อมูลเพื่อการ ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือเดินทาง

 

  • ผู้ที่มีอายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์ สามารถเลือกทำหนังสือเดินทาง 5 ปี หรือ 10 ปี

 

  • ผู้เยาว์ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์) ต้องทำหนังสือเดินทาง 5 ปี

 

  • เมื่อหนังสือเดินทางหมดอายุ จะต้องเดินทางมาทำเล่มใหม่และสามารถมาดำเนินการ        ขอทำใหม่เล่มได้ก่อนที่หนังสือเดินทางจะหมดอายุ 1 ปี

 

  • การแก้ไขข้อมูลส่วนตัวในหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางจะต้องตรงกับข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน ดังนั้นหากผู้ร้องที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศต้องการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล  ใหม่เนื่องจากการสมรสหรือหย่า จะต้องทำเรื่องมอบอำนาจส่งกลับไปแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ (เขตหรืออำเภอ) ที่ประเทศไทย และนำหลักฐานการแก้ไขมาดำเนินการทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ ก่อนที่จะขอทำหนังสือเดินทาง

 

คลิก...อ่านรายละเอียด

การเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางประเภทต่างๆ

หนังสือเดินทางหมดอายุ

หนังสือเดินทางสูญหาย

หนังสือเดินทางสำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี (ยังไม่บรรลุนิติภาวะ)

หนังสือเดินทางประเภทอื่นๆ เช่น ข้าราชการ นักการทูต พระธรรมทูต ฯลฯ

เอกสารเดินทางฉุกเฉิน

(กรณีเดินทางกลับประเทศไทยด่วน)

หนังสือเดินทางฉุกเฉินอายุ 1 ปี

+ แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [122.8 KB]

***หมายเหตุ***

ในกรณีที่ต้องการให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองและ stamp มาเอง (แนะนำให้ใช้แสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Tel.212-754-1770 ext. 304, 308, 311

(ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ฝากข้อความที่ Message Facebook

Royal Thai Consulate General New York หรือ e-mail : info@thaicgny.com)

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions