+ กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย

+ กรณีที่ผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

+ กรณีผู้ร้องลางานราชการมาศึกษาต่อในต่างประเทศ

+ กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ หรือเคยทำหนังสือเดินทางแล้วแต่อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

+ กรณีหนังสือเดินทางหมดอายุ

ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำ

หนังสือเดินทาง E-Passport ระยะที่ 3

อยู่ในระหว่างการปรับปรุงระบบระยะที่ 3

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions