ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทาง (Thai Passport) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหายเพราะจะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน (สูญหายที่ไหนจะต้องแจ้งความที่นั้น) โดยผู้ร้องจะต้องนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
รวมถึงการขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Documen: ETD) ในกรณี
ที่ต้องการเดินทางด่วนเช่นกัน

 

2. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ 1 ปี เพราะการเดินทาง
ระหว่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

3. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว
ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

4. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทุกท่านจะต้องเข้าไปนัดวันจองคิวเพื่อขอรับบริการ
ทุกครั้ง 
(ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว สามารถเดินทางมาเข้ารับบริการได้เลย)

 

5. ระยะเวลาการรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ขึ้นอยู่กับประเภทการรับเล่ม หากผู้ร้องเดินทาง
มารับเล่มด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ หากรับเล่มทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ
4 สัปดาห์

 

6. ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งเล่มกลับทางไปรษณีย์มาเอง โดยจะต้องติดแสตมป์มูลค่า 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น 

 

7. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุ สูญหาย หรือมีการแก้ไขข้อมูลบนบัตร ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เช่นกัน โดยสามารถ
รอรับบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้เลย ทั้งนี้ ท่านจะต้องจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนแยกต่างหากจากการจองคิวทำหนังสือเดินทาง ดังนั้น เพื่อความสะดวกของท่าน ขอให้จองคิว
ทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเเละช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ท่านสามารถใช้สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้
  (คลิก...อ่านวิธีการทำบัตรประจำตัวประชาชน)

 

8. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดี (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

9. การออกหนังสือเดินทางจะออกตามข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่ออกตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

10. การเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ก่อน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขที่อำเภอหรือเขต โดยทำใบมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยเดินทางไปแก้ไข
ที่เขตหรืออำเภอ หรือจะเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำ
บัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ทันที

 

11. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

 

 

12. ผู้ร้องอายุเกิน 7 ปี บริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยแต่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ท่านจะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปได้ โดยท่านจะต้องเดินทางกลับไปติดต่อขอทำบัตรประจำคะสประชาชนใบแรกที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ Emergency Travel Document (ETD) ให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางกลับประเทศไทยได้ NEW!

หนังสือเดินทางไทยกรณีอื่นๆ

เช่น กรณีผู้ร้องต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

และเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี หรือ มากกว่า 20 ปี กรณีผู้ร้องลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ กรณีผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

หรือเคยทำเล่มหนังสือเดินทางมาก่อนแล้ว

แต่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. สูติบัตรไทย
 3. บัตรประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุ (เฉพาะกรณีที่ผู้ร้องอายุมากกว่า 7 ปีบริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยมาก่อน)
 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (กรณีที่เคยทำหนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว)
 5. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้าเคยทำหนังสือเดินทางแล้ว)
 6. หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (กรณีที่เคยทำหนังสือเดินทางเล่มแรกแล้ว)
 7. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 8. ถ้าอายุมากกว่า 15 ปี จะต้องนำ State I.D. หรือ Student I.D. มาด้วย
 9. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ Passport เท่านั้น)
 10. บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในเอกสารคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 11. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาติดภารกิจอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องทำ "หนังสือยินยอม" ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  สำนักงานเขต ที่ว่าการอำเภอ สถานทูตไทย สถานกงสุลใหญ่ไทย ในประเทศที่ตนติดภารกิจอยู่ เมื่อได้หนังสือยินยอมแล้ว ให้ดำเนินการส่งมาให้ครอบครัวเพื่อถือมาเป็นตัวแทนในการทำหนังสือเดินทาง
 12. กรณีที่บิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในเอกสารคำร้อง แต่ถ้าบุตรอยู่ในความปกครองของทั้งคู่ บิดาและมารดา
  จะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในคำร้องต่อหน้าเจ้าที่
 13. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 14. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้)  จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

ซึ่งผู้ร้องเป็นบุคคลอายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. I.D. หรือ Driver License
 3. สูติบัตรไทย
 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 5. หนังสือเดินทางเล่มเดิม (ถ้าเคยทำหนังสือเดินทางแล้ว)
 6. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 7. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ Passport เท่านั้น)
 8. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 9. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

กรณีนักการทูต หรือข้าราชการที่มาประจำการ
ในสหรัฐอเมริกา

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. บัตรข้าราชการ
 4. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ต่ออายุหนังสือเดินทาง พร้อมถ่ายเอกสาร
  1 ชุด
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 6. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

 

กรณีที่ลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ในวันเดียวกัน
  กับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 4. กรณีที่มาศึกษาต่อและอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อนำหนังสือรับรองมาแสดง
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 6. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

 

กรณีพระธรรมทูตฯ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ในวันเดียวกัน
  กับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ระบุชื่อ-นามสกลุ ฉายา ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 4. หนังสือจากสำนักพระพุทธศาสนา
 5. ใบสุทธิตัวจริง
 6. จดหมายรับรองจากเจ้าอาวาสวัดที่พำนักอยู่ในปัจจุบัน
 7. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 8. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย หากประสงค์ให้จัดส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ขอความร่วมมือเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์มาเอง โดยจะต้องติดแสตมป์มูลค่า 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้ และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

หากประสงค์ให้จัดส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์ขอความร่วมมือเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์มาเอง โดยแนะนำให้ติดแสตมป์มูลค่า 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากจะได้รับเล่มในเวลาข้ามคืนและตรวจสอบสถานะได้ ทั้งนี้ แสตมป์ต้องเป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้ และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [122.8 KB]

ค่าธรรมเนียมสำหรับผู้เยาว์ (อายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • ค่าธรรมเนียม $37.- (ชำระเป็นเงินสดในรูปแบบธนบัตรเท่านั้นและกรุณาเตรียมให้พอดี)

ค่าธรรมเนียม (อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • ค่าธรรมเนียม $37.-  สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 • ค่าธรรมเนียม $55.- สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี
 • ชำระเป็นเงินสดในรูปแบบธนบัตรเท่านั้นและกรุณาเตรียมให้พอดี

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งเล่มกลับทางไปรษณีย์มาเอง โดยจะต้องติดแสตมป์มูลค่า 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น (สถานกงสุลฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดการสูญหาย) 
 • สำหรับนักเรียนหรือข้าราชการที่ต้องการเบิกค่าแสตมป์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดเตรียมซองติดแสตมป์มาให้เรียบร้อย โดยนำใบเสร็จจากการซื้อแสตมป์ที่ Post Office ไปเบิกค่าจัดส่ง
 • หากท่านทราบหมายเลข tracking number ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.usps.com

1. ติดแสตมป์มูลค่า $26.95

 

2. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้ส่ง

Royal Thai Consulate-General NY

351 East 52nd Street

New York, NY 10022

 

3. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้รับ

กรอกชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไร

เมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตราฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตราฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตราฐาน ชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม(ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Tel.212-754-1770 ext. 300, 301

(ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ ให้ฝากข้อความที่ Message Facebook  

Royal Thai Consulate General New York หรือ e-mail : info@thaicgny.com)

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

 ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand... คลิกที่นี่

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, Mon-Fri 10.00 am - 12.00 pm and 1.00 pm - 3.30 pm

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions