กรุณาอ่านวิธีการลงทะเบียน

ขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจร ประจำปี 2564

1. สำหรับท่านที่มีคิวรับบริการงานหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน เมื่อท่านไปถึงจุดรับบริการแล้ว

        - หนังสือเดินทาง ให้รับเอกสารใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางและใบส่งกลับ Express mail ณ จุดรับคำร้องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

        - ต้องถอดต่างหู และสำหรับคนที่ผิวแห้งมากควรทาครีมบำรุงผิวที่มือ เพราะถ้าผิวแห้งมากเครื่องอ่านลายนิ้วมือจะไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้

        - บัตรประชาชน ให้รับเอกสารใบคำร้องขอทำบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกเมล์ส่งกลับเพราะทำแล้วได้รับบัตรเลยทันที)

        - เมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยให้นั่งรอเรียกชื่อเพื่อตรวจเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เตรียมเอกสาร บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีจำนวน $61.- และใบกรอก Express mail (เจ้าหน้าที่จะเรียกทวนชื่อถึงแม้หมายเลขการรับบริการจะผ่านหมายเลขของท่านไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจเช็คกับเจ้าหน้าที่)

 

 

2. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานเรื่องทะเบียนราษฎร์ เมื่อมาถึงจุดให้บริการแล้ว

        - ให้รับใบคำร้องนิติกรณ์และใบกรอกเอกสาร ณ จุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเรียงไว้ กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

        - เมื่อกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อย เตรียมหลักฐานต่างๆ พร้อมกับซองจดหมายติดแสตมป์ กันการสูญหายและจ่าหน้าซองให้เรียบร้อย เพื่อส่งเอกสารกลับมาถึงตัวท่านเอง

        - นั่งรอเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารและรับบริการ

 

 

3. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานนิติกรณ์ เมื่อมาถึงจุดให้บริการแล้ว

        - ให้รับใบคำร้องนิติกรณ์และกรอกเอกสารให้เรียบร้อย

        - เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดี (นิติกรณ์ชุดละ $15.- และค่าส่งไปรษณีย์กลับอีก $8.-)

        - นั่งรอเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารและรับบริการ

 

 

4. สำหรับท่านที่ไม่ได้รับคิวหรือไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในเวลา 13.00 น. ให้มาลงชื่อในสมุดทะเบียนเพื่อขอรับบริการต่อไป ณ บริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

 

 

5. เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่จากทางวัดฯ ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับความสะดวก จึงขอให้ผู้ที่มาใช้บริการ พึ่งให้ความเคารพสถานที่ รักษาความสงบ ความสะอาด ความสุภาพเรียบร้อย ถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

"กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน"

Your form message has been successfully sent.

You have entered the following data:

ลงทะเบียนขอรับบริการกงสุลสัญจรฯ

Please correct your input in the following fields:
Error while sending the form. Please try again later.

Note: Fields marked with * are required

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions