การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี (Temporary Passport)

 

หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี ออกให้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางปกติได้ หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดยไม่อาจรอหนังสือเดินทางที่กำลังส่งมาจากประเทศไทยได้ อย่างไรก็ดีจะต้องมีการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมกับทางกระทรวงการต่างประเทศก่อน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี มีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine Readable Bar Code ซึ่งหากนำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ ก่อนลงทะเบียนนัดหมายขอทำหนังสือเดินทางชั่วคราว กรุณาส่งจดหมายชี้แจงความจำเป็นเร่งด่วน หลักฐานประกอบ (หากมี) และหนังสือเดินทางไทยหน้าที่มีรายละเอียดของท่านไปที่ info@thaicgny.com เพื่อพิจารณาการออกหนังสือเดินทางชั่วคราว

หลักฐานการขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี 

 

 • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง
 • หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • บัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
 • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2") จำนวน 1 รูป
 • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ชุด
 • บันทึกสอบสวน 1 ชุด (มากรอกเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ)
 • เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่นำไปใช้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบนัดสัมภาษณ์ฯ ฯลฯ (print ออกมาบนกระดาษ) 
 • ในกรณี passport สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายบริเวณไหนจะต้องแจ้วความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับใบยืนยันความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำใบไปยื่นที่สถานตำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใบแจ้งความ
 • กรณีที่ผู้ร้องอายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ (ผู้เยาว์) จะต้องนำสูติบัตรไทย, หลักฐานบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา และบิดาและมารดาที่มีชื่อในสูติบัตรไทยจะต้องเดินทางมาที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เพื่อเซ็นอนุญาตในคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่ ถ้าบิดาหรือมารดาอยู่ต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาสถานกงสุลฯ จะต้องดำเนินการทำใบยินยอมให้ผู้ร้องสามารถทำหนังสือเดินทางชั่วคราวได้ (การทำใบยินยอมจะต้องติดต่อที่อำเภอ หรือเขต หรือสถานทูต สถานกงสุลฯ ในประเทศที่ท่านได้พำนักอยู่) ถ้าบิดาหรือมารดาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสียชีวิตให้เตรียมใบมรณะบัตรมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ หรือถ้ามีหลักฐานปกครองบุตรแต่เพียงผู้เดียวให้นำหลักฐานนั้นมาแสดงด้วย

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิวสามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี
ci-form.pdf
Adobe Acrobat document [134.7 KB]

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไร

เมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตราฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตราฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตราฐาน ชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม(ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $8.- (ชำระเป็นเงินสดในรูปแบบธนบัตรเท่านั้นและกรุณาเตรียมให้พอดี)

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300, 301, 304, 311

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions