ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทาง (Thai Passport) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหายเพราะจะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน (สูญหายที่ไหนจะต้องแจ้งความที่นั้น) โดยผู้ร้องจะต้องนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
รวมถึงการขอทำเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel Documen: ETD) ในกรณี
ที่ต้องการเดินทางด่วนเช่นกัน

 

2. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ 1 ปี เพราะการเดินทาง
ระหว่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

3. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว
ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

4. การทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ทุกท่านจะต้องเข้าไปนัดวันจองคิวเพื่อขอรับบริการ
ทุกครั้ง 
(ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิว สามารถเดินทางมาเข้ารับบริการได้เลย)

 

5. ระยะเวลาการรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ขึ้นอยู่กับประเภทการรับเล่ม หากผู้ร้องเดินทาง
มารับเล่มด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ หากรับเล่มทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ
4 สัปดาห์

 

6. ในกรณีที่ต้องการให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองและ stamp มาเอง (แนะนำให้ใช้แสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น

 

7. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุ สูญหาย หรือมีการแก้ไขข้อมูลบนบัตร ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เช่นกัน โดยสามารถ
รอรับบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้เลย ทั้งนี้ ท่านจะต้องจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนแยกต่างหากจากการจองคิวทำหนังสือเดินทาง ดังนั้น เพื่อความสะดวกของท่าน ขอให้จองคิว
ทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเเละช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ท่านสามารถใช้สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้
  (คลิก...อ่านวิธีการทำบัตรประจำตัวประชาชน)

 

8. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดี (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

9. การออกหนังสือเดินทางจะออกตามข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่ออกตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

10. การเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขในทะเบียนราษฏรก่อน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขที่อำเภอหรือเขต โดยทำใบมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยเดินทางไปแก้ไข
ที่เขตหรืออำเภอ หรือจะเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำ
บัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ทันที

 

11. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก มาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

 

12. ผู้ร้องอายุเกิน 7 ปี บริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยแต่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ท่านจะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปได้ โดยท่านจะต้องเดินทางกลับไปติดต่อขอทำบัตรประจำคะสประชาชนใบแรกที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ Emergency Travel Document (ETD) ให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางกลับประเทศไทยได้

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ ซึ่งผู้ร้องเป็นบุคคลอายุมากกว่า

20 ปี บริบูรณ์

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. I.D. หรือ Driver License
 3. สูติบัตรไทย
 4. บัตรประจำตัวประชาชนไทยหรือทะเบียนบ้าน (ถ้ามี)
 5. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 6. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ Passport เท่านั้น)
 7. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 8. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

กรณีนักการทูตหรือข้าราชการ

ที่มาประจำการ ในประเทศสหรัฐอเมริกา

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. บัตรข้าราชการ
 4. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ต่ออายุหนังสือเดินทาง พร้อมถ่ายเอกสาร
  1 ชุด
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 6. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

 

กรณีที่ลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ในวันเดียวกัน
  กับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. หนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 4. กรณีที่มาศึกษาต่อและอยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ เพื่อนำหนังสือรับรองมาแสดง
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 6. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

 

กรณีพระธรรมทูตฯ

จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่ต้องใช้

 1. หนังสือเดินทางเล่มเดิม
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริง ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และยังไม่หมดอายุ (ถ้าหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ในวันเดียวกัน
  กับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง) คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 4. หนังสือจากสำนักพระพุทธศาสนา (ศ.ต.ภ.)
 5. ใบสุทธิตัวจริง
 6. จดหมายรับรองจากเจ้าอาวาสวัดที่พำนักอยู่ในปัจจุบัน
 7. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 8. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)

หลักเกณฑ์การให้บริการของผู้ร้องที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

 

เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริการผู้ร้องที่จองคิวและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐของเขตดูแลฯ

2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) แต่พักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐของเขตดูแลฯ  (จะให้บริการในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น)

 

หมายเหตุ : สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการจองคิวเข้ารับบริการดังนี้

- ขอความกรุณาอย่าจองคิวมากกว่า 1 ครั้ง (อย่าจองซ้ำ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องเลื่อนวันรับบริการ ขอความกรุณาให้ดำเนินการยกเลิกการจองครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้เดินทางเข้ามารับบริการ)

- ขอความกรุณาอย่าจองคิวโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะเดินทางเข้ามารับบริการ

- ขอความกรุณาอย่าใช้ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้อืน หรือ สร้างชื่อและที่อยู่ที่ไม่มีตัวตน (นามแฝงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้) มาจองคิวเข้ารับบริการโดยมีเจตนาที่จะไม่เข้ามารับบริการ

***ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ 

สามารถเดินทางเข้ามาขอรับบริการได้

โดยไม่ต้องจองคิวตั้งแต่ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

(วันศุกร์จะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่จองคิวมาเท่านั้น)

คลิกที่ปุ่ม REGISTER NOW เพื่อลงทะเบียนจองคิว

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [122.8 KB]

ค่าธรรมเนียม (อายุมากกว่า 20 ปีบริบูรณ์)

 • ค่าธรรมเนียม $37.-  สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 • ค่าธรรมเนียม $55.- สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี
 • ชำระเป็นเงินสดในรูปแบบธนบัตรเท่านั้นและกรุณาเตรียมให้พอดี

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งเล่มกลับทางไปรษณีย์มาเอง โดยจะต้องติดแสตมป์มูลค่า 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น (สถานกงสุลฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดการสูญหาย) 
 • สำหรับนักเรียนหรือข้าราชการที่ต้องการเบิกค่าแสตมป์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดเตรียมซองติดแสตมป์มาให้เรียบร้อย โดยนำใบเสร็จจากการซื้อแสตมป์ที่ Post Office ไปเบิกค่าจัดส่ง
 • หากท่านทราบหมายเลข tracking number ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.usps.com

1. ติดแสตมป์มูลค่า $26.95

 

2. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้ส่ง

Royal Thai Consulate-General NY

351 East 52nd Street

New York, NY 10022

 

3. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้รับ

กรอกชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไร

เมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตราฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตราฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตราฐาน ชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม(ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ext. 304, 308 หรือ 311

หรือฝากข้อความที่ Facebook หรือ e-mail : info@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย เช่น    โดนทำร้าย ตกเครื่องฯ ถูกจับ ฯลฯ  (นอกเวลาราชการ)

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

 

รายละเอียดเกี่ยวกับมาตราการ การเดินทางไปประเทศไทย Entry Schemes for Entering Thailand...คลิกที่นี่

APEC 2022 THAILAND

If you have any inquiry about the Thai E-Visa, please call 212-754-1770 ext. 303 during business hours, 

Mon-Fri 10.00 am-12.00 pm

and 1.00 pm-3.30 pm 

Thai E-VISA...Click here

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

กด Following เพื่อติดตามข้อมูลข่าวสาร จากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ก่อนใคร และสามารถฝากข้อความที่ต้องการติดต่อสอบถามได้ที่ ช่องทาง Message ของ Facebook ...คลิกที่ปุ่มด้านล่าง 

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions