ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทางมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหายเพราะจะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการแจ้งความกับสถานนีตำรวจท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน (สูญหายในพื้นที่ใด จะต้องแจ้งความกับสถานนีตำรวจในพื้นที่นั้น) โดยผู้ร้องจะต้องนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐานเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่เอกสารเดินทางฉุกเฉิน 

 

2. ผู้ร้องควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เมื่อหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 1 ปี และไม่ควรปล่อยให้หมดอายุก่อนทำเล่มใหม่

 

3. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

4. สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการงานด้านกงสุลทุกประเภทสำหรับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเท่านั้น ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

 

5. ระยะเวลาการรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ขึ้นอยู่กับประเภทการรับเล่ม หากผู้ร้องเดินทางมารับเล่มด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ หากรับเล่มทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ 4 สัปดาห์

 

6. ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งเล่มกลับทางไปรษณีย์มาเอง โดยจะต้องติดแสตมป์มูลค่า 27.10 ดอลลาร์สหรัฐ และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น 

 

7. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุ สูญหาย หรือมีการแก้ไขข้อมูลบนบัตร ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ  เช่นกัน โดยสามารถรอรับบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้เลย ทั้งนี้ ท่านจะต้องจองคิวทำบัตรประชาชนแยกต่างหากจากการจองคิวทำหนังสือเดินทาง ดังนั้น เพื่อความสะดวกของท่าน ขอให้จองคิวทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเเละช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ท่านสามารถใช้สำเนาของบัตรประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแทนบัตรประชาชนตัวจริงได้  (คลิก...อ่านวิธีการทำบัตรประชาชน)

 

8. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดี (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

9. การออกหนังสือเดินทางจะออกตามข้อมูลในบัตรประชาชน จะไม่ออกตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

10. การเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ก่อน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขที่อำเภอหรือเขต โดยทำใบมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยเดินทางไปแก้ไขที่เขตหรืออำเภอ หรือจะเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ทันที

 

11. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัว 13 หลัก มาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

 

12. ผู้ร้องอายุเกิน 7 ปี บริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยแต่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ท่านจะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปได้ โดยท่านจะต้องเดินทางกลับไปติดต่อขอทำบัตรประชาชนใบแรกที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทยให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ Emergency Travel Document (ETD) ให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางกลับประเทศไทยได้ NEW!

หนังสือเดินทางไทยหมดอายุ

สำหรับผู้ร้องที่มีอายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์ (บรรลุนิติภาวะแล้ว)

หนังสือเดินทางหมดอายุ จองคิวเข้ารับบริการและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่น ได้แก่

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ กรณีบัตรหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง คลิก...ไปที่หน้าจองคิวขอรับบริการงานกงสุลฯ
 3. หนังสือเดินทางปัจจุบัน
 4. แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ 1 ชุด  (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)
 5. ซองเปล่า USPS Priority Mail Express ติดแสตมป์มูลค่า 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ จ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน (เฉพาะกรณีที่ต้องการรับเล่มทางไปรษณีย์)
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง (ใหม่).pdf
Adobe Acrobat document [135.3 KB]
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง (ใหม่).jpg
JPG image [157.3 KB]

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง

(ยกเว้นผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ ไม่ต้องจองคิว

สามารถเดินทางเข้ามารับบริการได้เลย)

คลิก...ที่ปุ่ม REGISTER NOW

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $37.-  สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 • ค่าธรรมเนียม $55.- สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี
 • กรุณาชำระเป็นเงินสดในรูปแบบธนบัตรเท่านั้นและกรุณาเตรียมให้พอดี

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งเล่มกลับทางไปรษณีย์มาเอง โดยจะต้องติดแสตมป์มูลค่า 27.10 ดอลลาร์สหรัฐ และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น (สถานกงสุลฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดการสูญหาย) 
 • สำหรับนักเรียนหรือข้าราชการที่ต้องการเบิกค่าแสตมป์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดเตรียมซองติดแสตมป์มาให้เรียบร้อย โดยนำใบเสร็จจากการซื้อแสตมป์ที่ Post Office ไปเบิกค่าจัดส่ง
 • หากท่านทราบหมายเลข tracking number ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.usps.com

1. ติดแสตมป์มูลค่า $27.10

 

2. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้ส่ง

Royal Thai Consulate-General NY

351 East 52nd Street

New York, NY 10022

 

3. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้รับ

กรอกชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

 

- ในกรณีที่อ่านรายละเอียดแล้วไม่เข้าใจ ยังมีคำถามหรือข้อสงสัยแนะนำให้เปิดคลิปเสียงจากทางเจ้าหน้าที่รับฟังเพื่อสร้างความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไร

เมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตราฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตราฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตราฐาน ชัดเจนตั้งแต่หน้าผากถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบังเพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็นสีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม(ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300, 301, 304, 311

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext. 303, 311 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 1.00 pm.-3.30 pm.

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions