ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทางมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหายเพราะจะเกิด        ความยุ่งยาก เนื่องจากผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการแจ้งความกับสถานีตำรวจท้องถิ่นของประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน (สูญหายในพื้นที่ใด จะต้องแจ้งความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) โดยผู้ร้องจะต้องนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐานเพื่อขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ หรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน 

 

2. ผู้ร้องควรทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ เมื่อหนังสือเดินทางเล่มปัจจุบันมีอายุการใช้งานเหลือน้อยกว่า 1 ปี และไม่ควรปล่อยให้หมดอายุก่อนทำเล่มใหม่

 

3. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว
ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

 

4. สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการงานด้านกงสุลทุกประเภทสำหรับผู้ที่จองคิว
ล่วงหน้าเท่านั้น
ยกเว้นผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ไม่ต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า

 

5. ระยะเวลาการรอรับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ขึ้นอยู่กับประเภทการรับเล่ม หากผู้ร้องเดินทาง
มารับเล่มด้วยตนเอง ใช้เวลาประมาณ 3-4 สัปดาห์ หากรับเล่มทางไปรษณีย์ ใช้เวลาประมาณ      4 สัปดาห์

 

6. ในกรณีที่ต้องการให้ส่งกลับทางไปรษณีย์ ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองและ stamp มาเอง (แนะนำให้ใช้แสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น

 

7. ในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จะต้องใช้บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงที่ยังมีอายุการใช้งานอยู่ ในกรณีที่บัตรประจำตัวประชาชนของท่านหมดอายุ สูญหาย หรือมีการแก้ไขข้อมูลบนบัตร ท่านสามารถขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เช่นกัน โดยสามารถ
รอรับบัตรประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้เลย ทั้งนี้ ท่านจะต้องจองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนแยกต่างหากจากการจองคิวทำหนังสือเดินทาง ดังนั้น เพื่อความสะดวกของท่าน ขอให้จองคิวทำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือเดินทางในวันเเละช่วงเวลาเดียวกัน ในกรณีที่ไม่สามารถนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ ท่านสามารถใช้สำเนาของบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุแทนบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงได้ (
คลิก...อ่านวิธีการทำบัตรประจำตัวประชาชน)

 

8. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดี (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

9. การออกหนังสือเดินทางจะออกตามข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน จะไม่ออกตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

10. การเปลี่ยนนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ก่อน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขที่อำเภอหรือเขต โดยทำใบมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยเดินทางไปแก้ไขที่เขตหรืออำเภอ หรือจะเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำบัตร
ประจำตัวประชาชนใบใหม่ได้ทันที

 

11. ผู้ที่เกิดในต่างประเทศจะมีสิทธิขอหนังสือเดินทางได้ 1 ครั้งเพื่อที่จะเดินทางกลับประเทศไทย เอาชื่อเข้าในทะเบียนบ้านและทำบัตรประจำตัวประชาชน ถ้าดำเนินการขอหนังสือเดินทางไปแล้วแต่ไม่เดินทางกลับเมืองไทยเพื่อนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านให้เรียบร้อย   
กระทรวงฯ จะไม่ออกหนังสือเดินทางเล่มที่ 2 ให้ จนกว่าจะนำชื่อเข้าทะเบียนบ้านและนำเลขประจำตัวประชาชน 13 หลักมาแสดงเพื่อขอมีหนังสือเดินทางไทยเล่มที่ 2 ต่อไป

 

12. ผู้ร้องอายุเกิน 7 ปี บริบูรณ์ และเคยมีหนังสือเดินทางไทยแต่ยังไม่เคยทำบัตรประจำตัวประชาชนไทย ท่านจะไม่สามารถทำหนังสือเดินทางเล่มต่อไปได้ โดยท่านจะต้องเดินทางกลับไปติดต่อขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใบแรกที่ที่ว่าการอำเภอหรือสำนักงานเขตในประเทศไทย
ให้เรียบร้อยก่อน ทั้งนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ สามารถออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน หรือ Emergency Travel Document (ETD) ให้ท่านเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการเดินทางกลับประเทศไทยได้

 

หนังสือเดินทางไทยหมดอายุ

หลักฐานที่จะต้องนำมายื่น ได้แก่

 1. ลงทะเบียนจองคิวเพื่อนัดวันเข้ารับบริการทำหนังสือเดินทาง
 2. บัตรประจำตัวประชาชนไทยตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ กรณีบัตรหมดอายุจะต้องดำเนินการจองคิวขอทำบัตรประจำตัวประชาชนใหม่ในวันเดียวกันกับวันที่จองคิวทำหนังสือเดินทาง
 3. หนังสือเดินทางปัจจุบัน
 4. แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ 1 ชุด  (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้องขอทำหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [122.8 KB]

หลักเกณฑ์การให้บริการของผู้ร้องที่เดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

 

เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิ์จัดคิวบริการและให้บริการตามลำดับดังต่อไปนี้ 

1. ให้บริการผู้ร้องที่จองคิวและพักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐของเขตดูแลฯ

2. ผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปี (ไม่ได้จองคิว) แต่พักอาศัยอยู่ใน 10 รัฐของเขตดูแลฯ (จะให้บริการในวันจันทร์ถึงวันพฤหัสบดีเท่านั้น)

 

หมายเหตุ : สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอความร่วมมือผู้ที่ต้องการจองคิวเข้ารับบริการดังนี้

- ขอความกรุณาอย่าจองคิวมากกว่า 1 ครั้ง (อย่าจองซ้ำ หรือถ้ามีความจำเป็นต้องเลื่อนวันรับบริการ ขอความกรุณาให้ดำเนินการยกเลิกการจองครั้งแรก เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลอื่นได้เดินทางเข้ามารับบริการ)

- ขอความกรุณาอย่าจองคิวโดยที่ไม่มีเจตนาที่จะเดินทางเข้ามารับบริการ

- ขอความกรุณาอย่าใช้ชื่อ-นามสกุล ที่อยู่ของผู้อืน หรือ สร้างชื่อและที่อยู่ที่ไม่มีตัวตน (นามแฝงที่ไม่สามารถตรวจสอบได้) มาจองคิวเข้ารับบริการโดยมีเจตนาที่จะไม่เข้ามารับบริการ

***ผู้มีอายุมากกว่า 60 ปีบริบูรณ์ 

สามารถเดินทางเข้ามาขอรับบริการได้

โดยไม่ต้องจองคิวตั้งแต่ วันจันทร์-วันพฤหัสบดี

(วันศุกร์จะเปิดให้บริการเฉพาะผู้ที่จองคิวมาเท่านั้น)

คลิกที่ปุ่ม REGISTER NOW เพื่อลงทะเบียนจองคิว

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $37.-  สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 5 ปี
 • ค่าธรรมเนียม $55.- สำหรับหนังสือเดินทางอายุ 10 ปี
 • กรุณาชำระเป็นเงินสดในรูปแบบธนบัตรเท่านั้นและกรุณาเตรียมให้พอดี

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองเปล่าสำหรับการส่งเล่มกลับทางไปรษณีย์มาเอง แนะนำให้ติดแสตมป์มูลค่า 27.95 ดอลลาร์สหรัฐ (เริ่ม 2 ตุลาคม 2022) (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้) และจ่าหน้าซองถึงตนเองให้ชัดเจน ซองที่ใช้จะต้องเป็น USPS Priority Mail Express ขนาด 9-1/2"(L) x 12-1/2"(W) เท่านั้น (สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบทุกกรณีหากเกิดการสูญหาย) 
 • สำหรับนักเรียนหรือข้าราชการที่ต้องการเบิกค่าแสตมป์ในการจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดเตรียมซองติดแสตมป์มาให้เรียบร้อย โดยนำใบเสร็จจากการซื้อแสตมป์ที่ Post Office
  ไปเบิกค่าจัดส่ง
 • หากท่านทราบหมายเลข tracking number ของท่าน ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการจัดส่งได้ที่ www.usps.com

1. แนะนำให้ติดแสตมป์มูลค่า $27.95 (ต้องเป็นแสตมป์ที่เป็นดวงตราไปรษณีย์เท่านั้น ไม่รับ metered stamp ที่ทางไปรษณีย์ปริ้นท์ให้ เนื่องจาก metered stamp จะระบุวันที่จัดส่ง ซึ่งบางทีหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของผู้ร้องอาจไม่สามารถจัดส่งตามวันเวลาที่ metered stamp ระบุไว้)

 

2. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้ส่ง

Royal Thai Consulate-General NY

351 East 52nd Street

New York, NY 10022

 

3. กรอกชื่อ-ที่อยู่ ผู้รับ

กรอกชื่อและที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน

 

ควรแต่งหน้าและแต่งกายอย่างไร

เมื่อต้องมารับบริการทำหนังสือเดินทาง

 

 • ใบหน้า : เนื่องจากจะต้องมาถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ซึ่งการถ่ายรูปนั้นจะต้องให้ตรงกับมาตรฐานของ ICAO ซึ่งเป็นมาตรฐานข้อกำหนดในการถ่ายภาพติดบนหนังสือเดินทางทั่วโลก ซึ่งใบหน้าจะต้องได้ขนาดมาตรฐานชัดเจนตั้งแต่หน้าผาก
  ถึงปลายคางและปลายผมตรงติ่งหูด้านซ้ายไปถึงด้านขวา จะต้องไม่มีอะไรมาบดบัง
  เพื่อให้ภาพถ่ายผิดเพี้ยน

 

 • การแต่งหน้า : ไม่ควรจะแต่งหน้าเข้มจนเกินไป ควรใช้โทนสีธรรมชาติ (เพราะเนื่องจากรูปที่ปรากฏอยู่บนหนังสือเดินทางจะเป็นรูปสีขาว-ดำ)

 

 • การสแกนม่านตา : ปัจจุบันมีการเก็บม่านตาเพื่อบันทึกลงในชิปข้อมูลที่อยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง ดังนั้นจึงไม่ควรใส่คอนแทคเลนส์ (อนุญาตให้สำหรับผู้ใส่คอนแทคเลนส์สายตาแบบใสเท่านั้น) และผู้ที่ใส่แว่นสายตาจะต้องถอดแว่นสายตาขณะถ่ายรูป

 

 • พิมพ์ลายนิ้วมือ : หนังสือเดินทางจะต้องเก็บลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว โดยที่อุปกรณ์พิมพ์ลายนิ้วมือจะอ่านจากความชื้น ดังนั้นผู้ที่จะเดินทางมาทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ ควรจะต้องทาครีมบำรุงผิวที่บริเวณมือสักเล็กน้อยเพื่อสะดวกกับการพิมพ์ลายนิ้วมือทั้ง 10 นิ้ว

 

 • การแต่งกาย : ควรใส่เสื้อผ้าที่เป็นสีต่างๆ ไม่ควรใส่เสื้อสีขาวเนื่องจากฉากด้านหลังเป็น สีขาว ไม่ควรใส่เครื่องประดับและต่างหู สำหรับผู้ที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ต้องสวมใส่ผ้าคลุมผม (ฮิญาบ) ควรเป็นผ้าสีเดียวไม่มีลาย เช่น สีดำล้วน เป็นต้น

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ext. 304, 308 หรือ 311

หรือฝากข้อความที่ Facebook หรือ e-mail : info@thaicgny.com

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions