รับรองการแปลเอกสารราชการไทย

แปลเอกสารราชการไทย  (ปัจจุบันให้ผู้ร้องแปลเอกสารด้วยตัวเอง แล้วนำมาให้สถานกงสุลฯ เซ็นรับรอง) เช่น ใบเกิดไทย ใบเปลี่ยนชื่อ ใบเปลี่ยนนามสกุล ทะเบียนบ้าน บัตรประชาชน ที่ออกโดยราชการไทย

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

           1.ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

           2.เอกสารต้นฉบับและสำเนาภาษาไทย 1 ชุด     

           2.เอกสารการแปลที่เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ชุด

           3.สำเนาบัตรประชาชน หรือหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย 2 ชุด

           4.ค่าธรรมเนียม 15 เหรียญสหรัฐ

           5.ผู้ยื่นคำขอต้องเป็นเจ้าของเอกสาร หากไม่สามารถมายื่นเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จะต้องทำหนังสือมอบอำนาจให้ผู้อื่นมายื่นแทน

 

หมายเหตุ : ชื่อบุคคลที่ปรากฏในเอกสารต้องสะกดภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตรงตามหลักฐานหนังสือเดินทาง หากผิดพลาดทางสถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบและส่งเอกสารที่ผิดกลับคืน โดยผู้ร้องต้องดำเนินการส่งเอกสารที่ถูกต้องมาดำเนินการใหม่

สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่มีบริการรับแปลเอกสาร

ที่จะขอรับการรับรอง ผู้ยื่นคำร้องจะต้องรับผิดชอบการแปลเอกสารด้วยตนเอง

การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

                 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ต่างรัฐ หรือห่างไกลจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และไม่สะดวกที่จะเดินทางมาติดต่อด้วยตัวเองสามารถส่งคำร้องต่างๆ และเอกสารประกอบมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ทางไปรษณีย์ สถานกงสุลใหญ่ฯ ข้อแนะนำแนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

                 1.เตรียมเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ

                 2.ค่าธรรมเนียม อย่าส่งเงินสดมาในซองให้ส่ง Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, New York" * ไม่รับเช็คส่วนตัว 

                 3.แนบซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองมาด้วยทุกครั้ง โดยชำระค่าแสตมป์แบบ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail (โปรดอย่าใช้ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubbleเพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน ให้ท่านตามระเบียบของ US Postal Service)  สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับเอกสารที่สูญหายทางไปรษณีย์ 

 

หมายเหตุ
หากส่งคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ เช่น

                - กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่องหรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร

                - ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย

                - ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง เจ้าหน้าที่จำเป็นจะต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ตามระเบียบและจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณี เกิดการสูญหาย

คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ไม่เคยส่งคำร้องทางไปรษณีย์

               - ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่ และเซ็นชื่อทุกครั้ง

               - แนบหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องให้ครบ หากไม่แน่ใจ ให้ค้นหาข้อมูลในเวบไซท์นี้เสียก่อน ถ้ายังมีข้อสงสัยอีกให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข (212) 754-1770 หรืออีเมล์ info@thaicgny.com

              - ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ ของท่านเองและของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ถูกต้องตามนี้ Royal Thai Consulate-General New York 

351 East 52nd Street,

New York, NY. 10022

คลิ๊ก...เพื่อดาว์นโหลดคำร้อง

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com