การปรับอัตราค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน

งานบัตรประจำตัวประชาชน

           สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้เปิดให้บริการทำบัตรประชาชนอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 4 มกราคม 2556 สำหรับประชาชนคนไทย ที่เคยมีบัตรประชาชนมาก่อนแล้ว มีความสนใจที่จะทำบัตรประชาชนใหม่ เพื่อเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางไทยเล่มใหม่ หรือ ใช้เป็นหลักฐานสำหรับงานด้านนิติกรณ์ เช่น มอบอำนาจ รับรองเอกสาร ฯลฯ สามารถเดินทางมารับบริการได้ที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ได้ตามวันและเวลาที่เปิดให้บริการ

หมายเหตุ : บัตรประชาชนไทยไม่สามารถใช้แทน State ID. ได้ ดังนั้นจึงควรพกพาหนังสือเดินทางไทยเมื่อต้องพบเจอกรณีการขอตรวจค้นหลักฐานจากเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น 

 

ผู้ที่มีสิทธิ์ขอทำบัตรประจำตัวประชาชนในต่างประเทศ

 • เป็นคนไทยที่มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่บัตรหมดอายุ สูญหาย ชำรุด และประสงค์จะทำบัตรใหม่
 • มีบัตรประจำตัวประชาชนอยู่แล้ว แต่ประสงค์จะปรับปรุงข้อมูลในบัตรให้ตรงกับข้อมูลที่ประเทศไทย
 • ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 • ต้องไม่เป็นผู้ที่มาเรียนหรือทำงานในระยะเวลาสั้นๆ ไม่เกิน 6 เดือน
 • กรณีบัตรหาย จะต้องมี State ID. หรือ บิลค่าน้ำ-ค่าไฟ สำหรับพิสูจน์สถานที่อยู่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกา

 

เอกสารประกอบการขอทำบัตรประจำตัวประชาชน

 1. บัตรประจำตัวประชาชนใบเก่า (ที่ประสงค์จะเปลี่ยนใหม่ ซึ่งหมดอายุหรือชำรุด)
 2. เอกสารหลักฐานแสดงตนที่ทางราชการไทยออกให้และมีเลขประจำตัว 13 หลัก เช่น หนังสือเดินทาง ใบขับขี่ เป็นต้น

 

ค่าธรรมเนียม

 • กรณีบัตรหมดอายุ  ไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม
 • กรณีบัตรหาย เปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล เปลี่ยนที่อยู่ หรือ เปลี่ยนบัตรในกรณีบัตรชำรุด จะต้องเสียค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์

 

คำแนะนำ

 • ในกรณีที่มีหลักฐานไม่เพียงพอหรือไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้ว่าเป็นบุคคลสัญชาติไทยหรือไม่ ทางสถานกงสุลฯ จะต้องใช้เวลาในการตรวจสอบข้อมูลเก่าของท่าน ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการดำเนินการตรวจสอบความถูกต้อง จนเป็นผลให้การบริการล่าช้าและอาจไม่ได้รับความสะดวกเท่าที่ควร

 

- กรณีบัตรประชาชนสูญหาย เอกสารที่จะต้องนำมาด้วย

 1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ ทะเบียนบ้าน (สำเนาหรือตัวจริงใช้ได้ทั้งหมด)
 2. เอกสารยืนยันที่อยู่ในประเทศสหรัฐฯ เช่น State I.D. หรือ บิลค่าน้ำค่าไฟ บิลค่าโทรศัพท์ ฯลฯ 
 3. ผู้ที่มาท่องเที่ยว, ศึกษาต่อ และฝึกงาน ในระยะเวลาสั้นๆ (อยู่ใน USA ไม่เกิน 6 เดือน) ไม่ได้รับอนุญาตให้ต่อบัตรประจำตัวประชาชน จะต้องเดินทางกลับไปทำบัตรใหม่ที่ประเทศไทย
 4. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 5. ค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ
 6. กรอกแบบฟอร์มทั้ง 2 ชุด (ดาว์นโหลดแบบฟอร์มบริเวณด้านล่าง)

- กรณีที่ไม่พบรายละเอียดจากฐานข้อมูลที่เมืองไทยเพื่อใช้ในการต่อบัตรประชาชน เนื่องจาก ขาดการติดต่อการอำเภอหรือเขต เป็นระยะเวลานาน เอกสารที่จะต้องนำมาด้วย คือ

 1. บัตรประชาชน หรือ หนังสือเดินทางไทย หรือ ทะเบียนบ้านไทย (สำเนาหรือตัวจริงใช้ได้ทั้งหมด)
 2. บุคคลอ้างอิงที่เป็นคนไทยเท่านั้น และบัตรประชาชน
 3. ต้องไม่เป็นบุคคลที่มีรายชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง
 4. ค่าธรรมเนียม 4 ดอลล่าร์สหรัฐ
1. แบบฟอร์มคำร้องขอทำบัตรประชาชน
แบบฟอร์มขอทำบัตรประชาชน.jpg
JPG image [252.6 KB]
2. แบบฟอร์มคำร้องสอบสวน
แบบฟอร์มบันทึกสอบสวนบัตรประชาชน.jpg
JPG image [481.0 KB]

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com