รับรองการศึกษา (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

(จะต้องมาดำเนินการทำทุกๆ ปี)

รับรองการศึกษาเพื่อใช้ขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

 

1. ใบคำร้องนิติกรณ์ 1 ชุด

2. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้องมีชื่อของสถานศึกษา คณะที่เรียน สาขาที่เรียน รายละเอียดในการลงทะเบียนเรียนในปีการศึกษาใด ระหว่างปีอะไรถึงปีอะไร กำหนดการศึกษาเป็นระยะเวลาเท่าไหร่ และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในปีใด, พร้อมจัดทำการแปลเป็นภาษาไทยมาด้วย 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง) เพื่อนำมารับรองเอกสาร (ค่ารับรอง 15 เหรียญ)

3. หนังสือเดินทางและบัตรประชาชนตัวจริงและจัดทำสำเนามาอย่างละ 2 ชุด

4. สำเนาหมายเรียกทหาร (สด.9) หรือ (สด.35) 

แนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

 

1.เตรียมเอกสาร และหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ

2.เอกสารที่มีลายเซ็น จะต้องผ่านการรับรองจากเจ้าหน้าที่โนตารี่พับลิค (Notary Public)

3.ค่าธรรมเนียม ใน Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, New York" ไม่รับเช็คส่วนตัว หรือเงินสด

4.ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน โดยชำระค่าแสตมป์แบบ Priority Mail + Delivery

Confirmation หรือ Express Mail เท่านั้น (โปรดอย่าใช้ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน ให้ท่านตามระเบียบของ US Postal Service) สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับเอกสารที่สูญหายทางไปรษณีย์

 

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯเช่น

                - กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่อง หรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร

                - ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย

                - ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง

หากท่านกรอกเอกสารไม่ครบ หรือมิได้ส่งเงินค่าธรรมเนียม หรือขาดหลักฐานเจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ตามระเบียบ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีเกิดการสูญหาย

คำแนะนำเพิ่มเติม สำหรับผู้ที่ไม่เคยส่งคำร้องทางไปรษณีย์

 

              - ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่ และเซ็นชื่อทุกครั้ง
              - แนบหลักฐานประกอบการยื่นคำร้องให้ครบ หากไม่แน่ใจ ให้ค้นหาข้อมูลในเวบไซท์นี้เสียก่อน ถ้ายังมีข้อสงสัยอีกให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข (212) 754-1770 หรืออีเมล์ info@thaicgny.com
              - ส่งซองเปล่า จ่าหน้าซองถึงตัวเองทุกครั้ง เพื่อที่เจ้าหน้าที่จะได้ใช้ซองนั้นส่งเอกสารที่ดำเนินการเสร็จแล้วกลับไปให้ท่าน และควรทำเป็นจดหมายลงทะเบียนที่จะสามารถติดตามได้ในกรณีที่เกิดการสูญหาย
              - ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ ของท่านเอง และของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ถูกต้องตามนี้ Royal Thai Consulate-General New York  351 East 52nd Street, New York, NY. 10022

เจ้าหน้าที่แผนกด้านนิติกรณ์

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : ต่อ 306

คลิ๊ก...เพื่อดาว์นโหลดคำร้อง

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]
- แบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
MX-2616N_20180112_115205.pdf
Adobe Acrobat document [12.2 KB]

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

Tel. 646-842-0864

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com