การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ

1. สถานที่รับแจ้งเกิด

สถานที่รับแจ้งเกิดจะต้องอยู่ในท้องที่ที่เด็กเกิดเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยเป็นนายทะเบียนราษฎร์ในต่างประเทศซึ่งมีเขตรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกัน

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเป็นนายทะเบียนราษฎร์ซึ่งมีอำนาจรับแจ้งเกิดเด็กในรัฐเขตอาณา 10 รัฐดังต่อไปนี้ โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก คอนเนคติกัต โรดไอร์แลนด์ แมสสาชูเซตส์ เวอร์มอนต์ เมน นิวแฮมพ์เชียร์

2. ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิด

บิดาหรือมารดาของเด็ก กรณีบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาแจ้งเกิดได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ญาติหรือคนสนิทที่รับทราบการเกิดของเด็กมาแจ้งเกิดแทนได้

3. ระยะเวลาการแจ้งเกิด

สามารถแจ้งเกิดได้ตามความเหมาะสม

4. การได้สัญชาติไทยของเด็ก

เด็กที่เกิดในต่างประเทศโดยที่มารดามีสัญชาติไทย ย่อมได้สัญชาติไทยตามมารดาไม่ว่าบิดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม และถ้ามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาเป็นคนต่างชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทยตามกฏหมายด้วย 

สำหรับเด็กที่เกิดจากมารดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งไม่จดทะเบียนสมรสกับบิดาที่มีสัญชาติไทย เด็กย่อมไม่ได้สัญชาติไทย แต่หากจดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทย

 

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จดทะเบียน

ไม่ได้สัญชาติไทย

โดยการเกิด

อื่นๆ

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

 

 

5. การใช้นามสกุลของเด็ก

    5.1 กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 

        - เด็กมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา

- เด็กสามารถใช้นามสกุลมารดา ทั้งนี้ บิดาและมารดาต้องให้ความยินยอมโดยทั้งสองฝ่ายต้องให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อบันทึกปากคำและเหตุผลไว้เป็นหลักฐานประกอบ

    5.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

         โดยที่กฎหมายกำหนดให้เด็กที่เกิดมาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว เด็กย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา หากมารดาประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลที่มิใช่นามสกุลมารดา จำเป็นต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับผู้ที่ยินยอมให้ใช้นามสกุลต่อหน้านายทะเบียน กรณีดังกล่าว สถานกงสุลฯ สามารถออกสูติบัตรที่ระบุนามสกุลของมารดาเพียงเท่านั้น

6. ข้อควรพิจารณาเมื่อได้รับสูติบัตรแล้ว

            6.1 นำชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทย   บิดาหรือมารดานำสูติบัตรที่เจ้าหน้าที่กงสุลออกให้ไปติดต่อกับนายทะเบียนที่สำนักงานอำเภอ/เทศบาลที่บิดาหรือมารดาของเด็กที่จะแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน

            6.2 ทำหนังสือเดินทางไทย  นำสูติบัตรไปประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก่อนเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

 

********************

+ การขอสูติบัตรไทย

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. แบบฟอร์มการแจ้งเกิด (Download แบบฟอร์มด้านล่าง)

2. ต้นฉบับสูติบัตรที่ออกให้โดยหน่วยงานท้องถิ่นของสหรัฐ พร้อมสำเนา 1 ชุด และต้องผ่านการรับรองของ Secretary of State ของรัฐที่ออกสูติบัตร และต้องผ่านการรับรองของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ

ขั้นตอนการรับรอง

1. Secretary of State

เลือกรัฐที่ออกเอกสารใบสูติบัตร

นิวยอร์ก             แมสซาซูเซ็ตส์               เพนซิลเวเนีย          คอนเน็คติกัต

นิวเจอร์ซี            เวอร์มอน                     เมน                      โอไฮโอ

นิวแฮมเชียร์        โรดไอส์แลนด์

 

2. Department of State

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

 

(ในกรณีที่ในใบเกิดไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทราบชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ของโรงพยาบาลส่งมาด้วย)

3. บัตรประชาชนไทย, สำเนาทะเบียนบ้าน และหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)

4.สำเนาทะเบียนสมรส (กรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องกรอกแบบฟอร์มคำให้การของมารดาที่มีบุตรนอกสมรส)

5. รูปถ่ายเด็ก 2x2 นิ้ว 2 ใบ

6. เอกสารแสดงที่พักอาศัยในปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ หรือ เมล์ต่างๆ ที่ส่งมาถึงที่บ้าน

7. ไม่มีค่าธรรมเนียม

8. ไม่จำเป็นต้องนำบุตรมาแสดงตัวที่สถานกงสุลใหญ่ฯ

9. การกรอกข้อมูลในคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิดกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น น้ำหนักแรกเกิด ชื่อบิดาหรือมารดาเขียนเป็นภาษาไทย(ในกรณีที่เป็นบุคคลต่างชาติ) สถานที่เกิดและประเทศของบิดาและมารดาของเด็ก

10. ในคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิดหัวข้อบ้านที่เพิ่มชื่อ จะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านแนบมาด้วย

+ การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

1. ส่งหลักฐานและเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (หลักฐานและเอกสารที่เป็นสำเนาภาษาไทยจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่)

2. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องส่งในแบบ Express mail ทั้งไปและกลับ (ในกรณีส่งกลับจะต้องซื้อแสตมป์ติดหน้าซองให้เรียบร้อยและสอดซองติดแสตมป์แบบ Express mail พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน)

3. ในกรณีที่เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเพื่อส่งเอกสารมาเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งกลับทางไปรษณีย์ เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบและจัดส่งมาใหม่อีกครั้ง

4. การแจ้งเกิดทั้งทางไปรษณีย์หรือมายื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ระยะเวลาในการออกใบสูติบัตรไม่เกิน 30 วัน จะได้รับเอกสารใบเกิดไทยตัวจริงพร้อมคืนเอกสารใบเกิดของทาง USA. ที่ได้ยื่นไว้ในตอนแรก

5. เมื่อได้รับใบเกิดไทยตัวจริงแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากมีสิ่งใดผิดพลาดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

6. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

กรณีที่ผู้ร้องไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตัวเอง

และต้องการให้ทางเจ้าหน้าส่งเอกสารกลับไปให้ที่บ้าน

ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองติดแสตมป์

เพื่อส่งกลับไปถึงตัวท่านเอง ทำประกันจดหมายสูญหาย

จ่าหน้าซองให้ชัดเจน แนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

งานทะเบียนราษฏร์ (แจ้งเกิด เสียชีวิต สมรส หย่า บุตรบุญธรรม ขอผ่อนผันทหาร)

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 และ 13.30-16.00 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300

 

คลิ๊ก...เพื่อดาว์นโหลดคำร้อง

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเกิด
คําร้องขอจดทะเบียนคนเกิด.pdf
Adobe Acrobat document [344.7 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดา กรณีบุตรนอกสมรส (เด็กใช้นามสกุลของมารดา)
คำให้การของมารดา-กรณีบุตรนอกสมรส.pdf
Adobe Acrobat document [163.6 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดาและบิดา กรณีบุตรนอกสมรส (เด็กใช้นามสกุลบิดา)
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสใช[...]
Adobe Acrobat document [176.7 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตรฯ
MX-2616N_20180112_115228.pdf
Adobe Acrobat document [20.4 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีบุตรนอกสมรสไม่ประสงค์จะระบุชื่อบิดาในสุติบัตรไทย
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสไม[...]
Adobe Acrobat document [228.1 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีชื่อหรือนามสกุลของบิดา/มารดาในเอกสารไทยไม่ตรงกับสูติบัตรของทางการสหรัฐฯ
บันทึกสอบปากคำ-ไทยสหรัฐฯ-ไม่ตรง.pdf
Adobe Acrobat document [268.6 KB]

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com