ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

  1. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ได้ล่วงหน้า 1 ปี ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ

  2. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ ลายนิ้วมือ 10 นิ้วและถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

  3. ไม่ต้องนัดหมาย สามารถเข้ามาทำได้เลย และควรเช็คตารางวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย
  4. แผนกหนังสือเดินทางเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงเช้าตั้งแต่ 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.
  5. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3-4 สัปดาห์
  6. จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง (ถ้าไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงจะต้องทำบัตรใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ) และหนังสือเดินทางเล่มเดิม มาเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
  7. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมและส่งจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พอดี (ชำระเป็นเงินสด)

หนังสือเดินทางไทยกรณีอื่นๆ

เช่น กรณีผู้ร้องต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศและเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี หรือ มากกว่า 20 ปี, กรณีผู้ร้องลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ, กรณีผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

หรือเคยทำเล่มหนังสือเดินทางมาก่อนแล้ว

แต่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

หลักฐานที่ต้องใช้

                 - สูติบัตรไทย
                 - บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดา (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้ 
identification card หรือ passport)
                 - ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
                 - บิดาและมารดาของผู้เยาว์จะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในการออกหนังสือเดินทางต่อหน้าเจ้าหน้าที่ 

                   ในกรณีที่บิดามารดาอยู่ที่ประเทศไทย ทั้งบิดาและมารดาต้องทำหนังสือให้ความยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทางผ่านกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ [ก.ท.ม.] หรือผ่านที่ว่าการอำเภอ ที่ว่าการเขต กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียว

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

ซึ่งผู้ร้องเป็นบุคคลอายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

หลักฐานที่ต้องใช้

                 - สูติบัตรไทย
               
 บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางไทยของบิดาและมารดา (กรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ให้ใช้ 
identification card หรือ passport)
                 - ทะเบียนสมรสของบิดามารดา

                 - I.D.(identification card) or Driver License

กรณีที่ผู้ร้องลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องใช้

                 - บัตรประชาชนไทยหรือสำเนา และหนังสือเดินทางเล่มเดิมหรือสำเนา

                 - ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
                 - ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ

กรณีที่ผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

หลักฐานที่ต้องใช้

                 - บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไทยเล่มเดิมหรือสำเนา

                 - สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง (ล่าสุด) ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
                 - ใบสุทธิ หรือ บัตรประชาชนตัวจริง หรือ สำเนาบัตรประชาชน

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

- แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ 1 ชุด (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้อง pp.jpg
JPG image [592.1 KB]
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
คำร้อง pp.pdf
Adobe Acrobat document [362.4 KB]

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียม $35.- ((ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

  • ค่าจัดส่งแบบ Express mail $26.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

หมายเหตุ : เมื่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านส่งมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่จะใส่ซองและดำเนินการติดแสตมป์และส่งที่ไปรษณีย์ กรณีทีท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทาง ให้นำ Tracking Number ไปสอบถามสถานะการจัดส่งที่ไปรษณีย์ (USPS)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

  • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการให้บุคคลอื่นมารับแทน ผู้ร้องต้องเซ็นมอบอำนาจในใบรับที่เจ้าหน้าที่มอบให้ (บริเวณช่องด้านล่างทางซ้ายมือ) และให้บุคคลนั้นนำใบรับมารับแทนพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น

งานหนังสือเดินทาง 

- เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

- กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com