ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

1. หนังสือเดินทาง (Thai Passport) มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ควรเก็บรักษาให้ดี ไม่ควรทำหายเพราะจะเกิดความยุ่งยาก เนื่องจากผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายจะต้องดำเนินการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่นของ USA. (สูญหายที่ไหนจะต้องแจ้งความที่นั่น) โดยผู้ร้องจะต้องนำใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาดำเนินการขอทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ รวมถึงการขอทำ C.I. ในกรณีที่ต้องการเดินทางด่วนเช่นกัน

 

2. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ 1 ปี เพราะการเดินทางระหว่างประเทศจะต้องมีหนังสือเดินทางที่มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

3. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ลายนิ้วมือ 10 นิ้ว ถ่ายรูปใหม่ และสแกนม่านตา ที่สถานกงสุลฯ

 

4. จองคิวเพื่อทำการนัดหมาย ตรวจสอบรายชื่อและตรวจสอบวันที่ให้เข้ามารับบริการ

 

5. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ประมาณ 3-4 สัปดาห์

 

6. จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง (ถ้าไม่มีจะต้องทำบัตรใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่) และหนังสือเดินทางเล่มเดิม มาเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่

 

7. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมและค่าจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พอดี (ชำระเป็นเงินสดเท่านั้น)

 

8. การออกหนังสือเดินทางจะออกตามข้อมูลในบัตรประชาชน จะไม่ออกตามหนังสือเดินทางเล่มเดิม

 

9. การเปลี่ยนามสกุลหลังการสมรสหรือหย่า จะต้องแก้ไขในทะเบียนราษฏร์ก่อน โดยจะต้องดำเนินการแก้ไขที่อำเภอหรือเขต โดยทำใบมอบอำนาจให้คนที่เมืองไทยเดินทางไปแก้ไขที่เขตหรืออำเภอ หรือจะเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง เมื่อแก้ไขเสร็จแล้วก็ดำเนินการทำบัตรประชาชนใบใหม่ได้ทันที

 

 

คลิก...ลงทะเบียนจองคิวเพื่อขอรับบริการงานหนังสือเดินทาง

หนังสือเดินทางไทยกรณีอื่นๆ

เช่น กรณีผู้ร้องต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศและเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี หรือ มากกว่า 20 ปี กรณีผู้ร้องลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ กรณีผู้ร้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

หรือเคยทำเล่มหนังสือเดินทางมาก่อนแล้ว

แต่ผู้ร้องเป็นผู้เยาว์อายุไม่ถึง 20 ปี บริบูรณ์

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. สูติบัตรไทย
 2. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 3. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ I.D. หรือ DriverLicense หรือ Passport)
 4. บิดาและมารดาจะต้องมาลงนามให้ความยินยอมในเอกสารคำร้องต่อหน้าเจ้าหน้าที่
 5. ในกรณีที่บิดาหรือมารดาติดภาระกิจอยู่ในต่างประเทศไม่สามารถเดินทางมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ได้ จะต้องทำ "หนังสือยินยอม" ที่กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ  ที่ว่าการเขต ที่ว่าการอำเภอ สถานทูตไทยฯ สถานกงสุลไทยฯ ในประเทศที่ตนติดภาระกิจอยู่ เมื่อได้หนังสือยินยอมแล้ว ให้ดำเนินการส่งมาให้ครอบครัวเพื่อถือมาเป็นตัวแทนในการทำหนังสือเดินทาง
 6. กรณีที่บิดาและมารดาได้จดทะเบียนหย่าขาดจากกันแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในเอกสารคำร้อง แต่ถ้าบุตรอยู่ในความปกครองของทั้งคู่ บิดาและมารดาจะต้องเดินทางมาเซ็นชื่อในคำร้องต่อหน้าเจ้าที่
 7. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

 

กรณีที่ต้องการทำหนังสือเดินทางเล่มแรกในต่างประเทศ

ซึ่งผู้ร้องเป็นบุคคลอายุมากกว่า 20 ปี บริบูรณ์ 

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. I.D. หรือ DriverLicense
 2. สูติบัตรไทย
 3. ทะเบียนสมรสของบิดามารดา
 4. บัตรประชาชนไทยหรือหนังสือเดินทางของบิดาและมารดา (กรณีเป็นชาวต่างชาติให้ใช้ I.D. หรือ DriverLicense หรือ Passport)
 5. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

 

กรณีที่ผู้ร้องลาราชการมาศึกษาต่อที่ต่างประเทศ

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไทยเล่มเดิม
 2. ข้าราชการและนักศึกษาที่ลามาศึกษาต่อนอกความดูแลของ ก.พ. จะต้องยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาต่อ พร้อมฉบับถ่ายเอกสาร 1 ชุด
 3. ข้าราชการและนักศึกษาที่อยู่ในความดูแลของ ก.พ. ให้ยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

 

กรณีที่ผู้ต้องเป็นพระภิกษุสงฆ์

หลักฐานที่ต้องใช้

 1. บัตรประชาชนและหนังสือเดินทางไทยเล่มเดิม
 2. มติมหาเถรสมาคมอนุมัติการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ (ระบุชื่อ-นามสกลุ ฉายา ตรงกับหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 3. ใบสุทธิตัวจริง
 4. แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

 

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทาง

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $35.- ((ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ค่าจัดส่งกลับทางเมล์ $27.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

หมายเหตุ : เมื่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านส่งมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่จะใส่ซองและดำเนินการติดแสตมป์และส่งที่ไปรษณีย์ กรณีทีท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทาง ให้นำ Tracking Number สอบถามสถานะการจัดส่งที่ไปรษณีย์ (USPS)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

งานหนังสือเดินทาง 

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com