การขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี (Temporary Passport)

หนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี ออกให้ในกรณีที่จำเป็นต้องใช้หนังสือเดินทางอย่างเร่งด่วน ในช่วงที่ไม่สามารถออกหนังสือเดินทางปกติได้ หรือมีความจำเป็นต้องเดินทางไปต่างประเทศที่ไม่ใช่ประเทศไทย โดยไม่อาจรอหนังสือเดินทางที่กำลังส่งมาจากประเทศไทย อย่างไรก็ดีจะต้องมีการตรวจสอบ Blacklist กับทางกระทรวงการต่างประเทศก่อน ซึ่งอาจใช้ระยะเวลาประมาณ 1 สัปดาห์ หนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี มีข้อจำกัดคือ ไม่มี Machine Readable Bar Code ซึ่งหากน้ำไปขอวีซ่า บางประเทศอาจไม่ยอมรับ

หลักฐานการขอหนังสือเดินทางชั่วคราวอายุ 1 ปี 

  • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2")
  • แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ชุด
  • บันทึกสอบสวน 1 ชุด (มากรอกเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ)
  • เอกสารเกี่ยวกับเรื่องที่นำไปใช้ เช่น ตั๋วเครื่องบิน ใบนัดสัมภาษณ์ฯ ฯลฯ (print ออกมาบนกระดาษ) 
  • ในกรณี passport สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายบริเวณไหนจะต้องแจ้วความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับใบยืนยันความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำใบไปยื่นที่สถานตำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใบแจ้งความ

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียม $10.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

  • ค่าจัดส่งทางเมล์จำนวน $27.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

หมายเหตุ : เจ้าหน้าที่จะใส่ซอง ติดแสตมป์ และไปส่งที่ไปรษณีย์(Post Office) ท่านสามารถนำ Tracking Number ตรวจเช็คการจัดส่งที่ไปรษณีย์กับเว็บไซต์ของ USPS

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

  • มารับหนังสือเดินทางชั่วคราวด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี

แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางชั่วคราว 1 ปี
ci-form.pdf
Adobe Acrobat document [134.7 KB]

งานหนังสือเดินทาง 

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com