ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

 1. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ได้ล่วงหน้า 1 ปี ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ

 2. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ ลายนิ้วมือ 10 นิ้วและถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

 3. ไม่ต้องนัดหมาย สามารถเข้ามาทำได้เลย และควรเช็คตารางวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย
 4. แผนกหนังสือเดินทางเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงเช้าตั้งแต่ 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 15.30 น.
 5. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3-4 สัปดาห์
 6. จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง (ถ้าไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงจะต้องทำบัตรใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ) และหนังสือเดินทางเล่มเดิม มาเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 7. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมและส่งจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พอดี (ชำระเป็นเงินสด)

หนังสือเดินทางไทยสูญหาย

หนังสือเดินทางสูญหาย หลักฐานที่จะต้องนำมายื่น ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และชิปสีทองสำหรับอ่านข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ในบัตรฯ
 • กรณีที่ไม่มีสำเนาบัตร ก็สามารถใช้ต่ออายุหนังสือเดินทางได้ แต่อาจจะต้องรอนานเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องออกจากระบบแล้วทำการเข้าระบบใหม่ให้เป็นออนไลน์ ซึ่งจะเสียเวลาในการให้บริการพอสมควรและทำให้การบริการหยุดชะงัก หรือเจ้าหน้าที่อาจจะต้องให้บริการผู้ร้องที่มีบัตรประชาชนตัวจริงก่อน
 • สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 • กรณีที่ไม่มีสำเนาหนังสือเดินทาง จะต้องนำใบแจ้งความนำมาใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 • กรณีเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ (อายุไม่ถึง 20 ปี) ผู้ปกครองทั้ง บิดาและมารดา จะต้องมาลงนามต่อหน้าเจ้าหน้าที่ด้วย
 • แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ 1 ชุด (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)
 • หนังสือเดินทางไทยจะใช้เวลาทำประมาณ 3-4 สัปดาห์ บุคคลที่ทำหนังสือเดินทางหายและต้องการเดินทางในกรณีฉุกเฉินหรือด่วนมาก กรุณาติดต่อสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก เพื่อขอออกเอกสาร C.I. ต่อไป

แบบฟอร์มที่ต้องกรอก

แบบฟอร์มคำร้องทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่ จำนวน 1 ชุด 

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
MX-2616N_20190111_112653.pdf
Adobe Acrobat document [25.8 KB]

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $35.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ค่าจัดส่งแบบ Express mail $26.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

หมายเหตุ : เมื่อหนังสือเดินทางเล่มใหม่ของท่านส่งมาถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ เจ้าหน้าที่จะใส่ซองและดำเนินการติดแสตมป์และส่งที่ไปรษณีย์ กรณีทีท่านไม่ได้รับหนังสือเดินทาง ให้นำ Tracking Number ไปสอบถามสถานะการจัดส่งที่ไปรษณีย์ (USPS)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย

หมายเหตุ : กรณีที่ต้องการให้บุคคลอื่นมารับแทน ผู้ร้องต้องเซ็นมอบอำนาจในใบรับที่เจ้าหน้าที่มอบให้ (บริเวณช่องด้านล่างทางซ้ายมือ) และให้บุคคลนั้นนำใบรับมารับแทนพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น

หมายเหตุ

 • การออกหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport) จะออกตามข้อมูลในทะเบียนราษฎรของผู้ร้องที่ประเทศไทย ทั้งนี้ นามสกุลในหนังสือเดินทางเล่มใหม่จะตรงกับหลักฐานทะเบียนบ้านหรือบัตรประชาชน โดยจะไม่ขึ้นอยู่กับหนังสือเดินทางเล่มเดิม
 • ถ้าผู้ร้องต้องการให้นามสกุลในหนังสือเดินทางเป็นนามสกุลหลังการสมรส/หย่า จะต้องแก้ไขนามสกุลในทะเบียนราษฎร์ก่อน โดยจะต้องไปดำเนินการแก้ไขที่เขต หรือ อำเภอ ที่เมืองไทย โดยการมอบอำนาจหรือเดินทางกลับไปแก้ไขด้วยตัวเอง

 

งานหนังสือเดินทาง 

- เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

- กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com