ข้อมูลที่ต้องทราบก่อนการทำหนังสือเดินทางไทย

 1. หนังสือเดินทางสามารถทำเล่มใหม่ได้ล่วงหน้า 1 ปี ก่อนที่เล่มเก่าจะหมดอายุ

 2. ผู้ร้องต้องเข้ามาทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองเท่านั้น เพราะต้องพิมพ์ ลายนิ้วมือ 10 นิ้วและถ่ายรูปใหม่ที่สถานกงสุลใหญ่ฯ 

 3. ไม่ต้องนัดหมาย สามารถเข้ามาทำได้เลย และควรเช็คตารางวันหยุดของสถานกงสุลใหญ่ฯ ด้วย
 4. แผนกหนังสือเดินทางเปิดบริการ วันจันทร์-วันศุกร์ ในช่วงเช้าตั้งแต่ 9.00-12.00 น. และช่วงบ่าย 13.30 - 16.00 น.
 5. ใช้เวลารอหนังสือเดินทางเล่มใหม่ 3-4 สัปดาห์
 6. จะต้องนำบัตรประชาชนตัวจริง (ถ้าไม่มีบัตรประชาชนตัวจริงจะต้องทำบัตรใหม่ที่สถานกงสุลฯ) และหนังสือเดินทางเล่มเดิม มาเป็นหลักฐานในการทำหนังสือเดินทางเล่มใหม่
 7. กรุณาจัดเตรียมค่าธรรมเนียมและส่งจัดส่งทางไปรษณีย์ให้พอดี

หนังสือเดินทางไทยหมดอายุ

หนังสือเดินทางหมดอายุ หลักฐานที่จะต้องนำมายื่น ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย ที่มีหมายเลขประจำตัว 13 หลัก และชิปสีทองสำหรับอ่านข้อมูลเบื้องต้นที่มีอยู่ในบัตรฯ
 • กรณีที่ไม่มีสำเนาบัตร ก็สามารถใช้ต่ออายุหนังสือเดินทางได้ แต่อาจจะต้องรอนานเพราะเจ้าหน้าที่จะต้องออกจากระบบแล้วทำการเข้าระบบใหม่ให้เป็นออนไลน์ ซึ่งจะเสียเวลาในการให้บริการพอสมควรและทำให้การบริการหยุดชะงัก หรือเจ้าหน้าที่อาจจะต้องให้บริการผู้ร้องที่มีบัตรประชาชนตัวจริงก่อน
 • หนังสือเดินทางปัจจุบัน หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง 1 ชุด
 • แบบฟอร์มขอหนังสือเดินทางอิเล็คทรอนิกส์ 1 ชุด (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)
แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
MX-2616N_20190111_112653.pdf
Adobe Acrobat document [25.8 KB]

ค่าธรรมเนียม

 • ค่าธรรมเนียม $35.- ((ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การส่งหนังสือเดินทางกลับทางไปรษณีย์

 • ค่าจัดส่งแบบ Express mail $26.- (ชำระเป็นเงินสดและกรุณาเตรียมให้พอดี)

การรับเล่มหนังสือเดินทางด้วยตนเอง

 • มารับหนังสือเดินทางเล่มใหม่ด้วยตนเอง โดยต้องนำใบรับที่เจ้าหน้าที่ได้มอบให้มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • กรณีที่ต้องการให้บุคคลอื่นมารับแทน ผู้ร้องต้องเซ็นมอบอำนาจในใบรับที่เจ้าหน้าที่มอบให้ และให้บุคคลนั้นนำใบรับมารับแทนพร้อมแสดงบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางของบุคคลนั้น

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

Tel. 646-842-0864

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com