หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว C.I. (Certificate of Identity)

หนังสือสำคัญประจำตัว เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราวที่ออกให้แก่ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ ซึ่งมีความจำเป็นจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน สามารถใช้เดินทางกลับปรเทศไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งานเพียงแค่ 30 วัน (นับจากวันที่ออก C.I. ให้) โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการประมาณ 1 วันทำการ

หลักฐานที่ใช้ในการขอหนังสือสำคัญประจำตัว C.I.

  • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตัวเอง
  • สำเนาหนังสือเดินทางเล่มเดิม และสำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
  • รูปถ่ายขนาด passport size (2"x 2")
  • แบบฟอร์มคำร้องขอ C.I. 1 ชุด
  • บันทึกสอบสวน 1 ชุด (มากรอกเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ)
  • อีเมล์ที่ได้รับอนุญาตให้เดินทางกลับประเทศไทยจาก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดีซี (print ออกมาบนกระดาษ) 
  • ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) ทำสำเนา 1 ชุด (print ออกมาบนกระดาษ) 
  • ในกรณี passport สูญหาย จะต้องมีใบแจ้งความจากสถานีตำรวจมาเป็นหลักฐาน (หายบริเวณไหนจะต้องแจ้วความกับสถานีตำรวจในพื้นที่นั้น) แต่ถ้าไม่สามารถแจ้งความได้ ให้มาขอรับใบยืนยันความเป็นคนไทยจากสถานกงสุลใหญ่ฯ และนำใบไปยื่นที่สถานตำรวจบริเวณใกล้เคียงเพื่อขอใบแจ้งความ
     

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว

แบบฟอร์มขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

แบบฟอร์มขอหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)
ci-form.pdf
Adobe Acrobat document [134.7 KB]

งานหนังสือเดินทาง 

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.00 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 304, 311, 301 (กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้)

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

วัน - เวลาทำการของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

วันจันทร์ - วันศุกร์ (เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้น)

Office Hour Monday - Friday (Registered Only)

10.00 - 12.00 และ 13.00 - 17.00

แบบฟอร์มคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง
แบบฟอร์มหนังสือเดินทาง.pdf
Adobe Acrobat document [116.4 KB]

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com