หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.)

 

              หนังสือสำคัญประจำตัว เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน  สามารถใช้เดินทางกลับประเทศ ไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออกให้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย   

              การออกหนังสือสำคัญประจำตัว สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ วันทำการ สามารถเดินทางมาติดต่อได้ทุกวันทำการ เวลา 9.30 – 12.00 น. และ 13.30-15.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

***หลักฐานประกอบ

 

  • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง
  • ใบแจ้งความ (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิมหรือสำเนา / บัตรประชาชนหรือสำเนา (กรณีที่ไม่มีเอกสารทั้ง 2 ชนิดที่ได้แจ้งไว้ จะต้องนำทะเบียนบ้านหรือสำเนาแทน) 
  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป (ขนาด 2" X 2")
  • แบบฟอร์มคำร้องขอ C.I. จำนวน 1 ชุด 
  • บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด 
  • ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) print ออกมาบนกระดาษให้เรียบร้อย
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม

แบบฟอร์มคำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว

- แบบฟอร์มขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Download แบบฟอร์มจากด้านล่างนี้)

แบบฟอร์มขอหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)
ci-form.pdf
Adobe Acrobat document [134.7 KB]

งานหนังสือเดินทาง 

- เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 301

- กรณีที่เจ้าหน้าที่กำลังให้บริการผู้ร้องทำหนังสือเดินทาง จะไม่สามารถรับสายของท่านได้

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com