หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

กรณีต้องเดินทางกลับประเทศไทยเร่งด่วน

การขอหนังสือสำคัญประจำตัว (Certificate of Identity - C.I.)

 

              หนังสือสำคัญประจำตัว เป็นเอกสารเดินทางชั่วคราว ที่ออกให้แก่ผู้ที่ทำหนังสือเดินทางสูญหาย หรือหนังสือเดินทางหมดอายุ และจะต้องเดินทางกลับประเทศไทยโดยเร่งด่วน  สามารถใช้เดินทางกลับประเทศ ไทยได้เท่านั้น มีอายุการใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออกให้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จึงขอหลักฐานการจองตั๋วเครื่องบินประกอบเป็นหลักฐานด้วย   

              การออกหนังสือสำคัญประจำตัว สถานกงสุลใหญ่ฯ ใช้เวลาดำเนินการประมาณ วันทำการ สามารถเดินทางมาติดต่อได้ทุกวันทำการ เวลา 9.30 – 12.30 น. และ 13.30-16.30 น. โดยไม่ต้องนัดหมายล่วงหน้า

***หลักฐานประกอบ

 

  • ผู้ร้องจะต้องเดินทางมาด้วยตนเอง
  • ใบแจ้งความ (กรณีหนังสือเดินทางสูญหาย)
  • หนังสือเดินทางเล่มเดิมหรือสำเนา / บัตรประชาชนหรือสำเนา (กรณีที่ไม่มีเอกสารทั้ง 2 ชนิดที่ได้แจ้งไว้ จะต้องนำทะเบียนบ้านหรือสำเนาแทน) 
  • รูปถ่ายขนาดเดียวกับที่ ใช้ในหนังสือเดินทางจำนวน 2 รูป (ขนาด 2" X 2")
  • แบบฟอร์มคำร้องขอ C.I. จำนวน 1 ชุด 
  • บันทึกสอบสวน จำนวน 1 ชุด 
  • ตั๋วเครื่องบิน (E-Ticket) print ออกมาบนกระดาษให้เรียบร้อย
  • ไม่เสียค่าธรรมเนียม
แบบฟอร์มขอหนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)
ci-form.pdf
Adobe Acrobat document [134.7 KB]

เจ้าหน้าที่แผนกหนังสือเดินทาง

หมายเลขติดต่อ โทร. 212-754-1770 : ต่อ 301

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

Tel. 646-842-0864

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com