กรุณาอ่านวิธีการลงทะเบียน

ขอรับคิวบริการงานกงสุลสัญจรฯ

1. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชน เมื่อท่านไปถึงจุดให้บริการแล้ว

        - หนังสือเดินทาง ให้รับเอกสารใบคำร้องขอทำหนังสือเดินทางและใบส่งกลับ Express mail ณ จุดรับคำร้องซึ่งเจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

        - ต้องถอดต่างหู และสำหรับคนที่ผิวแห้งมากควรทาครีมบำรุงผิวที่มือ เพราะถ้าผิวแห้งมากเครื่องอ่านลายนิ้วมือจะไม่สามารถอ่านลายนิ้วมือได้

        - บัตรประชาชน ให้รับเอกสารใบคำร้องขอทำบัตรประชาชน (ไม่ต้องกรอกเมล์ส่งกลับเพราะทำแล้วได้เลยทันที)

        - เมื่อกรอกทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยให้นั่งรอเรียกชื่อเพื่อตรวจเอกสารกับเจ้าหน้าที่ เตรียมเอกสาร บัตรประชาชน หนังสือเดินทาง เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดีจำนวน $61.- และใบกรอก Express mail (เจ้าหน้าที่จะเรียกทวนชื่อถึงแม้หมายเลขการรับบริการจะผ่านหมายเลขของท่านไปแล้ว ดังนั้นจึงไม่จำเป็นต้องไปตรวจเช็คกับเจ้าหน้าที่)

 

 

2. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานเรื่องทะเบียนราษฎร์ เมื่อมาถึงจุดให้บริการแล้ว

        - ให้รับใบคำร้องนิติกรณ์และใบกรอกเอกสาร ณ จุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเรียงไว้ กรอกเอกสารให้เรียบร้อย

        - เมื่อกรอกเอกสารเสร็จเรียบร้อย เตรียมหลักฐานต่างๆ พร้อมกับซองจดหมายติดแสตมป์ กันการสูญหายและจ่าหน้าซองให้เรียบร้อย เพื่อส่งเอกสารกลับมาถึงตัวท่านเอง

        - นั่งรอเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารและรับบริการ

 

 

3. สำหรับท่านที่มีคิวให้บริการงานนิติกรณ์ เมื่อมาถึงจุดให้บริการแล้ว

        - ให้รับใบคำร้องนิติกรณ์และกรอกเอกสารให้เรียบร้อย

        - เตรียมค่าธรรมเนียมให้พอดี (นิติกรณ์ชุดละ $15.- และค่าส่งไปรษณีย์กลับอีก $8.-)

        - นั่งรอเรียกชื่อจากเจ้าหน้าที่เพื่อตรวจเอกสารและรับบริการ

 

 

4. สำหรับท่านที่ไม่ได้รับคิวหรือไม่ได้ลงทะเบียนล่วงหน้า ในเวลา 13.00 น. ให้มาลงชื่อในสมุดทะเบียนเพื่อขอรับบริการต่อไป ณ บริเวณจุดที่เจ้าหน้าที่ได้จัดไว้

 

 

5. เนื่องจากสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับความอนุเคราะห์ในการใช้สถานที่จากทางวัดฯ ในการจัดกิจกรรมช่วยเหลือคนไทยให้ได้รับความสะดวก จึงขอให้ผู้ที่มาใช้บริการ พึ่งให้ความเคารพสถานที่ รักษาความสงบ ความสะอาด ความสุภาพเรียบร้อย ถ้อยทีถ้อยอาศัย ให้เกียรติซึ่งกันและกัน 

ลงทะเบียนขอรับบริการงานกงสุลสัญจร

ณ วัด............ รัฐ................ 

วัน.................... 2562

เปิดรับจองคิวให้บริการตั้งแต่

วันที่ ............... 2562 เท่านั้น

(หรือจนกว่าจะครบจำนวน 60 คน)

"กรุณากรอกรายละเอียดให้ชัดเจนครบถ้วน"

กด Send form เมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับคิวแล้ว

จะรวบรวมรายชื่อและแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้

ดังนั้นกรุณาเข้ามาดำเนินการตรวจคิวรับบริการ

ด้วยตัวของท่านเองในลำดับต่อไป

สำหรับผู้ที่ไม่มีรายชื่อ

หรือต้องการจะรับบริการเพิ่มเติม

ให้เดินทางไป ณ จุดรับบริการ

ในเวลา 13.00 น.

เพื่อขอรับบริการเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่

ท่านที่ได้รับคิวและไม่ได้รับคิว รวมถึงไม่ได้จองคิวเมื่อถึงจุดรับบริการแล้ว...ต้องทำอย่างไร?

1. ผู้ที่ต้องการรับบริการกงสุลสัญจรจะต้องลงทะเบียนจองคิวล่วงหน้า (สำหรับงานหนังสือเดินทาง จะรับจองคิวและแจ้งให้ทราบเป็นจำนวน 60 ราย เพื่อสะดวกในการจัดคิวให้บริการ)

 

2. ผู้ที่ไม่ได้รับคิวหรือผู้ที่ไม่ได้จองคิว กรุณาเตรียมเอกสารและเดินทางไปในวันและเวลาให้ที่บริการ ในเวลา 13.00 น. เพื่อติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในการขอรับการบริการต่อจากผู้ที่ได้จองคิว(จำนวน 60 คน)

 

3. คนที่เป็น "บุคคลในบ้านกลาง" จะต้องดำเนินการ "มอบอำนาจ" แก้ไขย้ายชื่อเข้ามาอยู่ในบ้านปกติให้เรียบร้อยก่อน จึงจะรับบริการทำบัตรประชาชนและหนังสือเดินทางได้ (บุคคลในบ้านกลางคือ คนที่เคยมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่เมืองไทยหลังใดหลังหนึ่งแต่ปัจจุบันไม่มีแล้วโดยการถูกคัดชื่อออกจากเจ้าบ้าน หรือ บ้านที่เคยอยู่ครอบครัวได้ขายไปแล้ว แต่ได้ซื้อบ้านใหม่และไม่ได้เอาชื่อใส่เข้าไปด้วย ฯลฯ)

 

4. การจองคิวจะต้องจองครั้งละ 1 ชื่อ เป็นชื่อผู้รับบริการและไม่สามารถจองเป็น Group หรือจองเป็นครอบครัวได้

 

5. ผู้ร้องที่ต้องการทำเรื่องทะเบียนราษฎร์ เช่น แจ้งเกิด แจ้งตาย จดทะเบียนสมรส จดทะเบียนหย่า ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร ฯลฯ ให้เตรียมซองติดแสตมป์ส่งกลับ ทำประกันการสูญหาย จ่าหน้าซองอย่างชัดเจนถึงตัวท่านเองให้เรียบร้อย และแนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่

 

6. หลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้จัดลำดับคิวแล้ว จะรวบรวมรายชื่อและแสดงไว้ที่หน้าเว็บไซต์นี้ ดังนั้นกรุณาเข้ามาดำเนินการตรวจคิวรับบริการด้วยตัวของท่านเองในลำดับต่อไป

 

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com