กงสุลใกล้ตัว “นานาคำถามเกี่ยวกับสัญชาติ”

                “คนไทย” เป็นได้จากการมีพื้นเพและความรู้สึกผูกพัน เช่น เกิดและโตที่เมืองไทย พูดภาษาไทยและรู้จักวัฒนธรรมไทยอย่างเข้าถึงเหมือนชาวต่างชาติอยู่เมืองไทยนานจนซึมซับความเป็นไทยถึงขั้นบอกพวกเราว่า “ดิฉาน หรือ ผอมเป็นคอนไทย” เลยน่ายินดีที่ความรู้สึกดีๆ เหล่านั้นกับความผูกพันในประเทศไทยทำให้รู้ว่าเป็นคนไทยไปเลย

 

                หากพิจารณาตามข้อกฎหมาย คนไทยหมายถึงคนที่มีสัญชาติไทย ตามกฎหมายว่าด้วยสัญชาติ บุคคลจะได้สัญชาติไทยโดย (1) การสืบสายโลหิตจากบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยอยู่แล้ว (2) หลักดินแดน หมายถึงการที่บุคคลเกิดในประเทศไทย แต่มีบิดาและมารดาเป็นคนต่างด้าวหรือคนไร้สัญชาติ ซึ่งบุตรจะได้สัญชาติไทยก็ต่อเมื่อมีคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด (3) การแปลงสัญชาติจากสัญชาติอื่นเป็นคนสัญชาติไทย

 

                การสืบสายโลหิตจากบิดาหรือมารดาที่มีสัญชาติไทยอยู่แล้ว เป็นกรณีที่ผ่านเข้ามาทางสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กค่อนข้างมากในฐานะที่เป็นนายทะเบียนรับแจ้งเกิดเด็ก ซึ่งมีบิดาหรือมารดาเป็นคนไทย บิดาและมารดาเป็นคนไทย ทั้งที่จดทะเบียนหรือไม่จดทะเบียนสมรสกัน และทุกครั้งที่บิดา/มารดามาติดต่อนายทะเบียนเพื่อแจ้งเกิดก็จะสอบถามว่าลูกของดิฉัน/ผมจะได้สัญชาติไทยไหม

 

                มาดูกันว่า...การเกิดในกรณีใดบ้างที่เข้าข่ายการได้รับสัญชาติไทย

 

                เด็กที่เกิดในต่างประเทศจากมารดาผู้มีสัญชาติไทย และบิดาเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม เด็กนั้นย่อมมีสิทธิได้รับสัญชาติไทยตามมารดา แม้ว่าบิดาและมารดานั้นจะจดหรือไม่จดทะเบียนสมรสก็ตาม

 

                ในทางตรงกันข้าม หากมารดาไม่ใช่คนสัญชาติไทย แต่บิดาเป็นคนสัญชาติไทย เด็กจะได้สัญชาติไทยก็ต่อเมื่อมารดาและบิดาคู่นั้นจดทะเบียนสมรสกัน แต่หากไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กจะไม่ได้สัญชาติไทยโดยกำเนิด หากต้องการให้เด็กได้สัญชาติไทยหลักเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทยระบุว่า จะต้องแสดงหลักฐานความสัมพันธ์ทางพันธุกรรม (DNA) ระหว่างบิดากับบุตรต่อ   นายทะเบียนท้องถิ่นเสียก่อนที่จะได้สัญชาติไทย

 

                ติดตามกงสุลใกล้ตัวจากสถานกงสุลไทย ณ นครนิวยอร์กเพื่อคนไทยโอกาสต่อไปค่ะ

ประกาศข่าวจากสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2562/2019

สายด่วนเพื่อคนไทย

Tel. 646-842-0864

สามารถส่งคำถามหรือข้อคิด เห็นแนะนำได้ที่ E-mail : info@thaicgny.com

หรือ facebook : Royal Thai Consulate NY

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com