ประกาศสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

       สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กขอแจ้งว่า

      1.เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์ Covid-19 ของรัฐบาลไทยได้มีมติขอให้คนไทยในต่างประเทศชะลอการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ซึ่งทำให้สถานกงสุลใหญ่ฯ มีความจำเป็นต้องระงับการออกหนังสือรับรองเดินทางกลับประเทศไทยจนถึงวันที่ 15 เมษายน 2563 ตามมติดังกล่าว

      2.เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีคำสั่งห้ามอากาศยานขนส่งคนโดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. (เวลาประเทศไทย) ยกเว้นอากาศยานบางประเภท ดังนั้น จึงขอให้คนไทยผู้ที่จะเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่ 4-6 เมษายน 2563 ตรวจสอบเที่ยวบินของท่านกับสายการบิน

     3.สำหรับคนไทยที่ได้รับหนังสือรับรองจากสถานกงสุลใหญ่ฯ แล้วจะต้องมีใบรับรองแพทย์ว่า fit to fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และเมื่อเดินทางถึงประเทศไทยแล้วจะต้องเข้ารับกักกันเฝ้าระวังโรค (quarantine) ในทุกกรณี เป็นเวลา 14 วันในสถานที่ที่รัฐบาลกำหนด

                                                                                          จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

                                                                                       สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
                                                                                                วันที่ 3 เมษายน 2563

Royal Thai Consulate General New York

              สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก มีหน้าที่หลักในการให้บริการทำหนังสือเดินทางสำหรับคนไทย ตรวจลงตราหรือออกวีซ่าให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าเมืองไทย ดำเนินงานด้านนิติกรณ์และเอกสารต่างๆ ให้บริการทำบัตรประชาชน ดูแลคุ้มครองคนไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ รวมถึงให้คำปรึกษาและช่วยเหลือคนไทยที่อาศัยอยู่ในเขตอาณาจำนวน 10 รัฐ ได้แก่ New York, New Jersey, Pennsylvania, Ohio, Connecticut, Vermont, Rhode Island , Massachusetts, Maine และ New Hampshire ที่ได้รับความเดือดร้อน เช่น ถูกทำร้ายร่างกาย ถูกดำเนินคดีความหรือมีความจำเป็นต้องเดินทางกลับเมืองไทยอย่างเร่งด่วน เป็นต้น

              นอกจากนั้นยังมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ขยายและส่งเสริมสินค้า หัตถกรรม อุตสาหกรรมของไทย เผยแพร่เอกลักษณ์หรือสัญลักษณ์ของชาติ เช่น อาหารไทย รำไทย เพลงไทย ภาพยนตร์ไทย ศิลปะไทย รวมถึงการส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทย โดยมีสำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ นครนิวยอร์ก (Thai Trade), สำนักงานที่ปรึกษาการลงทุน ณ นครนิวยอร์ก (BOI) และ สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เรียกว่า "ทีมไทยแลนด์" ร่วมกันมีบทบาทผลักดันให้ภารกิจดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

https://www.caat.or.th/wp-content/uploads/2020/03/Summary-of-Practical-Guidelines-for-Air-Operators-19Mar20-3.pdf

 

Effective from 23:59 Thailand Local Time on 20 March 2020 (At the time of Clock-In at the Airport of Departure)

+ สถานที่ตั้ง

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก

เลขที่ 351 East 52nd Street New York, NY. 10022

(อยู่ระหว่าง 1st Ave และ 2nd Ave)

 

งานสำนักงาน

โทร.212-754-2536 / 212-754-2538 / 212-754-1770

ต่อหมายเลข

304, 311, 313 : งานธุรการ

309 : เลขากงสุลใหญ่ฯ

 

งานด้านกงสุล

โทร.212-754-1770  ต่อ 304, 311, 313

300 : งานบัตรประชาชน-ทะเบียนราษฏร์ 

311, 301 : งานหนังสือเดินทาง 

303 : งานวีซ่า

306 : งานนิติกรณ์และรับรองเอกสารต่างๆ

 

แฟ็กซ์ : 212-754-1907อีเมล์ info@thaicgny.com

 

เฟสบุ๊ค : Royal Thai Consulate General NY

+ เวลาการให้บริการงานด้านกงสุลฯ

วันจันทร์ - วันศุกร์ (หยุด วันเสาร์-วันอาทิตย์และวันอื่นๆ ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศ) โดยแบ่งเวลาต่างๆ ดังนี้

 

งานหนังสือเดินทาง 

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 น. และ 13.30-15.30 น.

 

งานตรวจลงตรา (VISA)

เปิดให้ยื่นเรื่องขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 น. และ รับวีซ่าคืนตั้งแต่เวลา 13.30-16.30 น. (ในวันถัดไป)

 

งานนิติกรณ์ (รับรองเอกสารและลายมือชื่อ การมอบอำนาจ)

ปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.30 น.

 

งานทะเบียนราษฏร์ (แจ้งเกิด เสียชีวิต สมรส หย่า บุตรบุญธรรม ขอผ่อนผันทหาร)

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 และ 13.30-16.00 น.

 

งานบัตรประจำตัวประชาชน

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.00 และ 13.30-15.00 น.

+ การดำเนินการเพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของคนไทยที่อาศัยอยู่ในสหรัฐฯ

Last information from การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย (CAAT:The Civil Aviation Authority of Thailand)

สถานะการล่าสุดจาก Website CDC

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com