Royal Thai Consulate-General
in New York

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กมีภารกิจในการให้บริการทำหนังสือเดินทางไทย บัตรประจำตัวประชาชนไทย การตรวจลงตรา (วีซ่า) ให้กับชาวต่างประเทศที่จะเดินทางเข้าประเทศไทย งานทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว งานนิติกรณ์รับรองเอกสาร และงานคุ้มครองดูแลคนไทย สำหรับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ 10 รัฐในเขตกงสุล ได้แก่ รัฐนิวยอร์ก รัฐคอนเนทิคัต รัฐเมน รัฐแมสซาชูเซตส์ รัฐนิวแฮมป์เชอร์ รัฐนิวเจอร์ซีย์ รัฐโอไฮโอ รัฐเพนซิลเวเนีย รัฐโรดไอแลนด์ และรัฐเวอร์มอนต์
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ยังมีภารกิจในการสนับสนุนและส่งเสริมการค้า การลงทุน วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของไทย รวมถึงความสัมพันธ์ในระดับประชาชน โดยมีการบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานทีมประเทศไทย (สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ สำนักงานเศรษฐกิจการลงทุน สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และสำนักงานตัวแทนธนาคารแห่งประเทศไทย) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่างประเทศ (พ.ศ. 2561-2580) คือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก”
 
*****
 
The Royal Thai Consulate-General in New York is authorized to provide consular services on the issuance of Thai passports, Thai national ID cards, and appropriate visas for foreign nationals, the Thai civil and family registrations, the legalization, as well as the protection of Thai nationals. Its jurisdiction covers 10 states in the US; namely New York, Connecticut, Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, and Vermont.
 
In addition, the Royal Thai Consulate-General is also responsible for supporting and promoting Thailand’s trade, investment, culture, tourism and people-to-people relations, in close cooperation with the Thai agencies under Team Thailand (including Thai Trade Center, Thailand Board of Investment Office, Tourism Authority of Thailand, and Bank of Thailand Representative Office), with a view to achieving the goals set in the 20-Year Foreign Affairs Masterplan (2018-2037) built upon five key strategic priorities (5Ss) : Security, Sustainability, Standard, Status, and Synergy.

Address : 351 East 52nd Street, New York, NY 10022

Service hours : Mon-Fri 10.00am -12.00pm & 1.00pm - 3.30pm (except official holidays)  

Fax : 212-754-1907

E-mail : info@thaicgny.com

Facebook : Royal Thai Consulate General NY

ContactTel. 212-754-2536 / 212-754-2538 / 212-754-1770 ext. (...following numbers...)

  • Information ext. 304, 308, 311
  • Administration & Secretary ext. 309, 313 
  • Thai E-Visa ext. 303
  • หนังสือเดินทางไทยและเอกสารเดินทางฉุกเฉิน และบัตรประจำตัวประชาชนไทย ext. 304, 308, 311
  • ทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัว และนิติกรณ์รับรองเอกสาร ext. 301 
  • งานดูแลคุ้มครองคนไทย ext. 311

กรณีไม่สามารถติดต่อกับ

เจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ได้ กรุณาส่งข้อความมาที่ Facebook Message 

ของ Royal Thai Consulate General NY หรือส่งคำถามมาที่ e-mail : info@thaicgny.com

 

In case you cannot reach our staff on the phone, please submit your inquiries via Facebook Message on "Royal Thai Consulate General NY" or to email: info@thaicgny.com

Information

สารจา
กงสุลใหญ่
ณ นครนิวยอร์ก

Smart & Smile ให้ความรู้งานกงสุล

คลายข้อสงสัยที่คนส่วนใหญ่อยากรู้

What's NEW?

ANNOUNCEMENT

ติดต่อสอบถาม

ข้อมูล

การเดินทางมาที่ 

สถานกงสุลใหญ่ฯ

และที่จอดรถ

เว็บไซต์

หน่วยงาน

ที่เกี่ยวข้องและ

หน่วยงานราชการไทย

ในนิวยอร์ก

ทำเนียบข้าราชการ

Official Holidays 2022

สายด่วนเพื่อคนไทย 

(แจ้งขอความช่วยเหลือ
เหตุด่วนเหตุร้ายนอกเวลาราชการ)
โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

APEC 2022 THAILAND

Office Hours

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

'Follow' our Facebook to get updates of the Consulate's activities

The number of our visitors

.

Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions