เรียนพี่น้องชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงทุกท่าน 

 

           ตามที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กได้จัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักรทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 4-16 มีนาคม 2562 นั้น 
ตามระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร 2561 ข้อ 68 ถ้าท่านไม่ได้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ขอความกรุณากรอกข้อความในหนังสือแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้ (ส.ส.1/8) ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถใช้สิทธิเลือกตั้งได้ และระบุเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ในหนังสือดังกล่าวด้วยและจัดส่งให้สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก ภายในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2562 ด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง ดังต่อไปนี้

 

1.ส่งทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึง

Royal Thai Consulate General, New York 
351 East 52nd Street New York,NY 10022
หรือ


2.จัดส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ : info@thaicgny.com หรือ


3.ไปยื่นเรื่องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ตั้งแต่วันที่ 16 -26 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. - 12.30 น. และ 13.30 น.- 16.30 น.(ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ทั้งนี้ ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือแจ้งเหตุฯ (ส.ส.1/8) ได้ที่เว็บไซต์ของสถานกงสุลใหญ่ฯ หากมีข้อสงสัย สอบถามข้อมูลได้ที่ โทร. 646 842 0864

หนังสือแจงเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งได้
สส 1ทับ 8.jpg
JPG image [445.7 KB]

ประกาศที่ 6/2562 เรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ 

ประกาศที่ 6/2562 เรื่องการส่งบัตรเลือกตั้งให้สถานกงสุลใหญ่ฯ
Untitled.jpg
JPG image [559.5 KB]

การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 2562 

เรียนพี่น้องชาวไทยในรัฐนิวยอร์กและรัฐใกล้เคียงครับ ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งที่สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กนั้น สถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งเอกสารการเลือกตั้งให้ท่านทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่ท่านได้ลงทะเบียนเอาไว้ ในช่วงต้นเดือนมีนาคม 2562 โดยเอกสารที่จะส่งให้ท่านมีดังนี้

 

1.บัตรเลือกตั้ง
2.ซองใส่บัตรเลือกตั้ง (ส.ส.5/2) ซึ่งมีรหัสเลือกตั้งและจังหวัดที่ท่านมีสิทธิเลือกตั้ง
3.ซองใส่เอกสาร (ส.ส.5/21 (นร)) ซึ่งปิดแสตมป์และจ่าหน้าซองส่งกลับถึงสถานกงสุลใหญ่ฯ
4.เอกสารแนะนำการลงคะแนน
5.รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งของท่าน
6.รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อหรือปาร์ตี้ลิสต์
7.รายชื่อผู้ถูกเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมือง

 

การลงคะแนน

 

ให้ทำเครื่องหมายกากบาทในช่องทำเครื่องหมายของหมายเลขผู้สมัครในบัตรเลือกตั้งและนำบัตรเลือกตั้งใส่ซองบัตรเลือกตั้ง (ส.ส. 5/2) ตามข้อ 2 และปิดผนึก

 

หลังจากนั้นบรรจุในซองใส่เอกสาร ส.ส.5/21 (นร) ตามข้อ 3 พร้อมกับสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางของท่านอย่างใดอย่างหนึ่ง พร้อมกับเซ็นชื่อของท่านรับรองสำเนาถูกต้องแล้วปิดผนึก และเซ็นชื่อกำกับตรงรอยต่อผนึก

 

กรอกข้อความตามรายการทั้งด้านหน้าและด้านหลังของซองใส่เอกสารและส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ทางไปรษณีย์โดยให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้รับซองของท่านภายในวันที่ 15 มีนาคม 2562

 

ส่วนเอกสารอื่นๆ ตามข้อ 4-7 ไม่ต้องส่งคืนสถานกงสุลใหญ่ฯ ครับ

"หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับงานเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

สามารถโทรสอบถามได้ที่ Tel.646-842-0864"

ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งกับทางสถานกงสุลใหญ่ฯ ได้ที่ 

ประกาศที่ 5/2562 เรื่องการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนอกราชอาณาจักร

5-2562.pdf
Adobe Acrobat document [619.5 KB]

นายนิพนธ์ เพ็ชรพรประภาส กงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กพร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ฯ เปิดศูนย์เลือกตั้งนอกราชอาณาจักรของสถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562

A Reflection on Thailand’s ASEAN Chairmanship in 2019

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 9.00 am.-12.30 pm.

ประกาศวันหยุด

สถานกงสุลใหญ่ฯ

ปี 2563/2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖๔

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com