Check list

คลิก...ที่ไฟล์ PDF เพื่อตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว

(2000-2526) ณ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2563

กรุณาตรวจสอบรายชื่อผู้จองคิว ภายหลังจากที่ลงทะเบียนจองคิวแล้ว ประมาณ 1-2 สัปดาห์ ผู้ที่ตรวจสอบแล้วไม่พบรายชื่อ กรุณาเข้าไปจองคิวใหม่อีกครั้งที่ Register/ลงทะเบียนจองคิว

ตรวจสอบรายชื่อจองคิว นสด.
check name 3 (2000).pdf
Adobe Acrobat document [255.9 KB]

กรณีที่ได้รับคิวบริการแล้ว แต่ต้องการเลื่อนวันมารับบริการ

เนื่องจากมีเหตุจำเป็นไม่สามารถมาตามวันและเวลานัดหมายได้...Click here

สถานกงสุลใหญ่ฯ ปิดทำการในวันพฤหัสบดีที่ 26 และวันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563 เนื่องจากเป็นวัน Thanksgiving Day

วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ลำดับที่ 2281-2330)

2281 ณัฐพงษ์ ขันแก้วบุญเรือง
2282 อภิญญา รัตนะ
2283 รพีพัฒน์ มงคลอดิสัย
2284 กัญณ์จนภัทร แผ้วเกษม
2285 สุทธินันท์ มัดตาเฮด
2286 ณัฐจิรา ยะฟู
2287 อัมพาวรรณ ศีลรักษา
2288 สุภาพร ศรีดาฟอง
2289 อุมา ชาติรักษา
2290 อุฏณากรณ์ จินะการ
2291 ระวี ตันสังวรณ์
2292 วารุณี ไรอัน
2293 กิตตินันท์ ศรีประเสริฐยิ่ง
2294 โลแกน อิ๊บ
2295 นงลักษณ์ เลื่อมใสย
2296 ธนเดช วาสะศิริ
2297 วิษณุ สินธิบุญ
2298 สุพรรษา​  บอร์ดดาช
2299 ณัฐจิรา ยะฟู
2300 ROBERT PARKIN DEVERY
2301 Pattarin Noonium
2302 สุกัญญา ชัยพฤฒิพงศ์
2303 รำพูล หาญสวัสดิ์
2304 รัญชิดา ตาดี
2305 นุทรินทร์ ไชยแก้ว
2306 อุทุมพร นวลจันทร์
2307 ศิรินันท์ อาจวาริน
2308 เบญญาพร ก๋งเอม
2309 พัชร เสียงเสนาะ
2310 นภาพร ทิมลอยแก้ว
2311 วสันต์ เลียวสกุลชัย
2312 วรินย์ เลียวสกุลชัย
2313 ชาลีโรส บอร์เนต์
2314 ชัชชญา ธรรมวรกูล
2315 สุธรรม สำราญชื่น
2316 สุพัฒนพร อุดมฤทธาวุธ
2317 ยศพนธ์ ยอดยา
2318 นราธิป สันรัมย์
2319 ชัญญพัชร์ ณิทัตสุขประเสริฐ
2320 จีรฎา อิงควาณิชย์
2321 สุพรทิพย์  ภู่เจนจบ
2322 ธนดล เจริญเวศยางกูร
2323 บุญญาพร นนทิจันทร์
2324 อภิญญา รัตนะ
2325 วรรณภา ใจแสน
2326 เอกอาคม บุญชู
2327 มาลี พงษาชัย
2328 ศตบงกช ลาภอร่าม
2329 เอนก มาตเจือ
2330 จิปาภา ชัยศรี

วันอังคารที่ 1 ธันวาคม 2563

(ลำดับที่ 2331-2380)

2331 ปัทมา แปงแก้ว
2332 วศิน มีปรีชา
2333 สมรัตน์ ศรีเงิน
2334 เบญจรงค์ เทพเฉลิม
2335 ชลธิชา เพ็งคำศรี
2336 ปริญญา ชาติแกม
2337 ธิติมา เตชะวานิช
2338 ณัฐธิดา อิทธิพลากร
2339 ชนัญสิริ ชิ้นหนึ่ง
2340 ณัฐพร แก้วอารีลักษณ์
2341 Suriya Alamala
2342 Achiraya Alamala
2343 saranpat teangtrong
2344 Vasin meeprecha
2345 ธนพล อุทัยพันธุ์
2346 คาน อิสสรา รอร์ที
2347 วิริยา อาจณรงค์
2348 อรอนงค์ อยู่สุข
2349 Onuma Mulpurke
2350 Jullawat Voravudhi
2351 ประกอบ สิมาชัย
2352 อิทธิพงษ์ ลีวงค์วัฒน์
2353 Dechopol Kowintaweewat
2354 อัญชิสา ภารพิมล
2355 เอกพล อรัญญาวิกุล
2356 Praewpailin Chinsakchai
2357 ศิวพงศ์ กุศลภุชฌงค์
2358 แพร บุญวิสุทธิ์
2359 ณิชนันท์  กัลยา
2360 สุภาพร บัวจันทร์
2361 ศิริพร ยิ้มศิริวัฒนะ
2362 ธนพร ศรีโสภา
2363 จารุวรรณ อะรินวงค์
2364 siriwadee jareeprasit
2365 ชญาญ์พัฏฐ์ บัณทัตธนโชติ
2366 จุลนพ แก้วประจุ
2367 วัลลภา ฟราย
2368 นัฐพร อำนวยพร
2369 Patthira siriwan
2370 Joe Blow
2371 พิชชาภา เชิดสันเทียะ
2372 พนิดา สุวัณณุสส์
2373 เอติฮัด บวรศักดิ์สโมสร
2374 วาริสา
2375 กิตตินันท์ ศรีประเสริฐยิ่ง
2376 พัชราภรณ์ เนตรสุพรรณ์
2377 NAMPORN CURSETJEE
2378 Ekachai Krittayapimonporn
2379 Kanlayakorn Krittayapimonporn
2380 ศิริวรรณ อู่แสงทอง

วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563

(ลำดับที่ 2381-2430)

2381 สมรัตน์ ศรีเงิน
2382 ปิยชาติ สู้ไชยชนะ
2383 สุธาทิพย์ สุตัญตั้งใจ
2384 อลิสา ลิ้มภัทรปภากร
2385 เอกพล อรัญญาวิกุล
2386 สุภัท อู่วัฒนสกุล
2387 วุฒิชัย ชมความสุข
2388 ปวีณา แผนสนิท
2389 อัญชิสา ลีเดีย ภารพิมล
2390 โจลี ภูรยานันท์
2391 ละม้าย จันทร์อำไพ
2392 จรัญ กิตติยามั่นคง
2393 นัยรัตน โชติช่วง
2394 มุนินทร ฤกษ์วรัญญู
2395 อลิสา ลิ้มภัทรปภากร
2396 ดวงพร  วิเชียรดี
2397 JARUWAN ARINWONG
2398 วิสุทธิ์ ธนวีรวัฒน์
2399 วิไล ภาวศุทธิวงศ์
2400 พรปวีณ์ โอพิทักษ์ชีวัน
2401 เมเกิ้น เอ็ง
2402 ปิตินันท์ วงศ์สามารถ
2403 พลอยพัชร  เลขะวัฒนะ
2404 Wimonrat Hafner
2405 จตุวัฒน์ สายะเวส
2406 สมรัตน์ ศรีเงิน
2407 sirirat chaiboon
2408 สุนิสา ชื่นชม
2409 thanapa mace
2410 ธารา วรวัลย์
2411 พรปณต สัจจาอัครมนตรี
2412 วรลักษณ์ ช่อลัดดา
2413 จำนงค์ สุวรรณา
2414 อโนล่า นิโคล โอเมี้ยนสกี้
2415 ณัฐฐิชา โอฬารรักษ์ธรรม
2416 ขวัญชนก ดาวังปา
2417 กิ่งกมล   เปึยเเก้ว
2418 อารียา เเสงนิล
2419 สุนีย์  ไลออนส์
2420 ฐิตาภา กูลประสิทธิ์
2421 แพร บุญวิสุทธิ์
2422 จีราพร อัศวไพศากลุล
2423 สุวัฒน์​ อัคค​ชาติ​กุล
2424 ลดาวัลย์  ยมาภัย
2425 สิทธิชัย ลุนสะแกวงษ์
2426 Pacharee Tang-DeFilippo
2427 อนันดา ควิณ เศรษฐปราโมทย์
2428 พัฒนา พรมพลอย
2429 ณัฐพล พรมพลอย
2430 Niyaphun Ditsayashairoj

วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563

(ลำดับที่ 2431-2480)

2431 ภัทร์พิชชา ไชยา
2432 บุญชรัศมิ์ บุญยอ
2433 นนท์ โยธานะ
2434 เยาวมาลย์ ศรีชัยศักดิ์
2435 กมลชนก เกตุมณี
2436 Phiraphan Soonthaothai
2437 ณัฐฐปวีร์ สุนทรสิงห์
2438 รวยรื่น สุนทรารชุน
2439 สุชาครีย์ ทองแก้ว
2440 ชัย โสภณวัฒนะ
2441 นพดล ทองมี
2442 MRS.WARANGTIP SUTICHAOWANAPAN
2443 ถวิล เผือกประพันธ์
2444 รจนาวรรณ รจนาสม
2445 Pradit Sakkara
2446 มณีวรรณ์ ฟอสเตอร์
2447 หทัยชนก มากกุลชร
2448 พลอยไพลิน อินทราวุธ
2449 Nutcha Kittisurin
2450 ปุณยนุช สิงห์
2451 สุธาสินี จิระพรพงศ์
2452 Unchana Viglianti
2453 ชินดิศ  ยังประดับ
2454 อนิศรา  แก้วชัยรักษ์
2455 กังสดาน  วุฒินันท์
2456 กุญชช์ญา ตุลยานนท์
2457 บุศดี วิพรรณะ
2458 วิชุดา ตะกั่วนอก
2459 วรรษกร ศรีทิพย์วงศ์
2460 วีรยา จิตติโภคา
2461 มลธิชา  สมรูป
2462 chaiwat najai
2463 วันทนีย์ กิติรัตน์ตระการ
2464 ขวัญเรือน  ทอดสนิท
2465 วันชัย จวงพลงาม
2466 ลัลลดา พุทธรักษ์
2467 นวลจันทร์. รัสคิวิสซ์
2468 ฐปนีย์ พวงเงิน
2469 จินตนา   วงศามารถ
2470 ปีเตอร์  บริทแลนด์
2471 Phiraphan Soontharothai
2472 ลำดวน  ชาญณรงค์
2473 ลัลลดา พุทธรักษ์
2474 kittinun Sriprasertying
2475 รุ่งนภา อ่อนจันทร์
2476 จิรฐา อัชวากุล
2477 ยุพิน คงคาสี
2478 สมพงศ์ ภู่ระหงษ์
2479 กรวรรณ ธำรงเดชาวัตช์
2480 BUAPHAN PRATHEEP

วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563

(ลำดับที่ 2481-2526)

2481 Assawin
2482 จรัญ กิตติยามั่นคง
2483 สงัด  คำด้วง
2484 สุรีย์รัตน์ คอลสัน
2485 เอกพล อรัญญาวิกุล
2486 Buaphan Pratheep
2487 สุภาพร บัวจันทร์
2488 ปัทมา แปงแก้ว
2489 Saranpat Teangtrong
2490 พุทธรักษ์ บุตตะพิมพ์
2491 พุทธามาศ บุตตะพิมพ์
2492 เชลียาห์  วันเมษบาลสถิต
2493 วรรณภา ใจแสน
2494 วศิน มีปรีชา
2495 อภิญญา อุดมศิลป์
2496 รุ่งนภา อ่อนจันทร์
2497 สุพัชชา สิทธิสุนทร
2498 รัตน์ชนก คอฟฟี่
2499 ชัชชนน สุบรรณ
2500 อัญชนา วิแยนที
2501 ฐิติพงศ์ ประเสริฐศิลป์
2502 นิตยา กันธิยะ
2503 วีระกร พุทธิมา
2504 อลิสา ภูศักดิ์
2505 บุษดี ประสงค์ศิลปกุล
2506 น้ำฝน  วัชโรทัย
2507 ชมพูนุช มาดิล
2508 มัณฑนา เศวตะดุล
2509 บุษดี ประสงค์ศิลปกุล
2510 Nairat Chotchoung
2511 จตุวัฒน์ สายะเวส
2512 Dechopol Kowintaweewat
2513 นนทวิช แผ้วสถาน
2514 ยาใจ ชุ่มเชย
2515 สกายล่าร์ แดม
2516 สุภาพร บัวจันทร์
2517 ทัตพิชา สุวรรณประภาพร
2518 กัญญนันทน์ เปรมศิริธนบูรณ์
2519 ประพิมพรรณ บวรภัทรวดี
2520 สมศาสตร์ ชาญชัย
2521 รุ่งนภา อ่อนจันทร์
2522 สุพิชชา สัมมะจารินทร์
2523 เอกพล แรญญาวิกุล
2524 ดวงพร  วิเชียรดี
2525 กิ่งกมล   เปึยเเก้ว
2526 Sutasinee Jirapornpong

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิท-19 ต้องทำอย่างไร" อยากรู้ก็คลิกเลย

Starting from now on, all visa applicants who wish to submit their applications to Royal Thai Consulate-General in New York, must submit the relevant form at this link

If you have any inquiry about a visa, Please call 212-754-1770 Ext.303 during business hour

Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00 am - 12.00 pm and

1.00 pm - 3.30 pm

Register

ลงทะเบียนจองคิวเพื่อเข้ารับบริการงานกงสุลฯ... CLICK

Official Holidays /2020

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

Message box

แนะนำการบริการหรือฝากข้อคิดเห็นเพื่อบริการที่ดีขึ้น

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com