การแจ้งเกิด

การแจ้งเกิดและขอสูติบัตรไทยสำหรับเด็กที่เกิดในต่างประเทศ

1. สถานที่รับแจ้งเกิด

สถานที่รับแจ้งเกิดจะต้องอยู่ในท้องที่ที่เด็กเกิดเท่านั้น สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลไทยเป็นนายทะเบียนราษฎร์ในต่างประเทศซึ่งมีเขตรับผิดชอบตามที่ได้รับมอบหมายแตกต่างกัน

            สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์กเป็นนายทะเบียนราษฎร์ซึ่งมีอำนาจรับแจ้งเกิดเด็กในรัฐเขตอาณา 10 รัฐดังต่อไปนี้ โอไฮโอ เพนซิลเวเนีย นิวเจอร์ซีย์ นิวยอร์ก คอนเนคติกัต โรดไอร์แลนด์ แมสสาชูเซตส์ เวอร์มอนต์ เมน นิวแฮมพ์เชียร์

2. ผู้มีหน้าที่แจ้งเกิด

บิดาหรือมารดาของเด็ก กรณีบิดาหรือมารดาไม่สามารถมาแจ้งเกิดได้ด้วยตนเอง สามารถมอบหมายให้ญาติหรือคนสนิทที่รับทราบการเกิดของเด็กมาแจ้งเกิดแทนได้

3. ระยะเวลาการแจ้งเกิด

สามารถแจ้งเกิดได้ตามความเหมาะสม

4. การได้สัญชาติไทยของเด็ก

เด็กที่เกิดในต่างประเทศโดยที่มารดามีสัญชาติไทย ย่อมได้สัญชาติไทยตามมารดาไม่ว่าบิดาจะเป็นผู้มีสัญชาติไทยหรือไม่ก็ตาม และถ้ามารดาเป็นผู้มีสัญชาติไทย บิดาเป็นคนต่างชาติแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทยตามกฏหมายด้วย 

สำหรับเด็กที่เกิดจากมารดาที่ไม่ใช่สัญชาติไทยซึ่งไม่จดทะเบียนสมรสกับบิดาที่มีสัญชาติไทย เด็กย่อมไม่ได้สัญชาติไทย แต่หากจดทะเบียนสมรสกัน เด็กย่อมได้สัญชาติไทย

 

สัญชาติบิดา

สัญชาติมารดา

สถานภาพสมรส

สัญชาติบุตร

ไทย

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

จดทะเบียน

ไทย

ไทย

อื่นๆ

ไม่จดทะเบียน

ไม่ได้สัญชาติไทย

โดยการเกิด

อื่นๆ

ไทย

จดทะเบียน

ไทย

อื่นๆ

ไทย

ไม่จดทะเบียน

ไทย

 

 

5. การใช้นามสกุลของเด็ก

    5.1 กรณีบิดามารดาจดทะเบียนสมรส 

        - เด็กมีสิทธิใช้นามสกุลบิดา

- เด็กสามารถใช้นามสกุลมารดา ทั้งนี้ บิดาและมารดาต้องให้ความยินยอมโดยทั้งสองฝ่ายต้องให้ปากคำต่อเจ้าหน้าที่กงสุลเพื่อบันทึกปากคำและเหตุผลไว้เป็นหลักฐานประกอบ

    5.2 กรณีบิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส

         โดยที่กฎหมายกำหนดให้เด็กที่เกิดมาเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของมารดาฝ่ายเดียว เด็กย่อมมีสิทธิใช้นามสกุลของมารดา หากมารดาประสงค์จะให้บุตรใช้นามสกุลที่มิใช่นามสกุลมารดา จำเป็นต้องมาสอบปากคำเพิ่มเติมพร้อมกับผู้ที่ยินยอมให้ใช้นามสกุลต่อหน้านายทะเบียน กรณีดังกล่าว สถานกงสุลฯ สามารถออกสูติบัตรที่ระบุนามสกุลของมารดาเพียงเท่านั้น

6. ข้อควรพิจารณาเมื่อได้รับสูติบัตรแล้ว

            6.1 นำชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้านไทย   บิดาหรือมารดานำสูติบัตรที่เจ้าหน้าที่กงสุลออกให้ไปติดต่อกับนายทะเบียนที่สำนักงานอำเภอ/เทศบาลที่บิดาหรือมารดาของเด็กที่จะแจ้งชื่อเด็กเข้าทะเบียนบ้าน

            6.2 ทำหนังสือเดินทางไทย  นำสูติบัตรไปประกอบการยื่นคำร้องขอทำหนังสือเดินทาง ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดการทำหนังสือเดินทางแก่เด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก่อนเดินทางมาทำหนังสือเดินทาง

 

********************

+ การขอสูติบัตรไทย

หลักฐานและเอกสารที่ต้องใช้มีดังนี้

1. แบบฟอร์มการแจ้งเกิด (ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง)

2. สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรอง พร้อมสำเนา 1 ชุด

 

ก่อนที่จะยื่นคำร้องต่อสถานกงสุลฯ ท่านจะต้องนำสูติบัตรท้องถิ่นของบุตรที่ออกโดยทางการสหรัฐฯ (US Birth Certificate) ไปผ่านการรับรอง (Authentication) จากกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาก่อน โดยมีลำดับตามขั้นตอนที่ 1 และ 2 (สามารถดำเนินการทางไปรษณีย์ได้) ดังนี้

 

ขั้นตอนที่ 1 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นของทางราชการสหรัฐฯไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของมลรัฐที่ออกสูติบัตรท้องถิ่นให้ ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ (เลือกรัฐที่ออกเอกสารใบสูติบัตร)

นิวยอร์ก             แมสซาซูเซ็ตส์               เพนซิลเวเนีย          คอนเน็คติกัต

นิวเจอร์ซี            เวอร์มอน                     เมน                      โอไฮโอ

นิวแฮมเชียร์        โรดไอส์แลนด์

 

ขั้นตอนที่ 2 นำใบสูติบัตรท้องถิ่นที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1 ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่ https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

 

*การรับรองเอกสารจะต้องผ่านหน่วยงานในขั้นตอนที่ 1 ก่อน ไม่เช่นนั้น หน่วยงานในขั้นตอนที่ 2 จะไม่ดำเนินการรับรองเอกสารให้

 

**หากผู้แจ้งส่งสูติบัตรท้องถิ่นที่ไม่ผ่านการรับรองของ 2 หน่วยงานขั้นต้นมา ทางเจ้าหน้าที่จะไม่สามารถดำเนินการแจ้งเกิดไทยให้ได ้ เพราะฉะนั้นกรุณาปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด 

 

3. ในกรณีที่ใบสูติบัตรท้องถิ่นไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและที่อยู่ จะต้องขอเอกสารรับรองจากทางโรงพยาบาลเพื่อให้ทราบชื่อโรงพยาบาลเเละที่อยู่ของโรงพยาบาลส่งมาด้วย

 

4. สำเนาบัตรประชาชนไทยที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและมารดา ในกรณีเป็นชาวต่างชาติ ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวอื่นได้ เช่น ใบขับขี่ เป็นต้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

5. สำเนาหนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุของบิดาและมารดา หากเป็นคนไทย จะต้องยื่นสำเนาหยังสือเดินทางไทยเท่านั้น ลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องให้เรียบร้อย

 

6. สำเนาทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา กรณีที่ประสงค์จะเพิ่มชื่อในทะเบียนบ้านอื่นๆ ที่ไม่ตรงกับทะเบียนบ้านของบิดาและมารดา ให้แนบทะเบียนบ้านนั้นๆ มาด้วย

 

7. สำเนาทะเบียนสมรส (หากบิดาและมารดาสมรสกัน)

 

8. กรณีไม่ได้จดทะเบียนสมรสจะต้องกรอกแบบฟอร์มเพิ่มเติมดังนี้

    8.1 กรณีบุตรใช้นามสกุลบิดา กรอกแบบฟอร์ม "คำให้การของมารดา (กรณีบุตรนอกสมรส)" และ "บันทึกการสอบปากคำของมารดาและบิดา กรณีบุตรบอกสมรส (บุตรใช้นามสกุลบิดา)" 

    8.2 กรณีบุตรใช้นามสกุลมารดา กรอกแบบฟอร์ม "คำให้การของมารดา (กรณีบุตรนอกสมรส)" 

 

9. รูปถ่ายเด็ก 2x2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

 

10. เอกสารแสดงที่พักอาศัยในปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำค่าไฟ จดหมายต่างๆ ที่ระบุชื่อและที่อยู่ของผู้เเจ้ง เป็นต้น

 

หมายเหตุ 

1. การกรอกข้อมูลในคำร้องขอจดทะเบียนคนเกิด กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน เช่น น้ำหนักแรกเกิด และในกรณีบิดาหรือมารดาเป็นชาวต่างชาติ ให้กรอกคำอ่านเป็นภาษาไทยกำกับให้เรียบร้อย (เช่น ชื่อ William Parker --> วิลเลียม พาร์คเกอร์ หรือ เมืองที่เกิด Lanzhou

--> หลานโจว เป็นต้น)

2. ไม่มีค่าธรรมเนียม

3. ไม่จำเป็นต้องนำบุตรมาแสดงตัวที่สถานกงสุลฯ 

+ การยื่นเอกสารทางไปรษณีย์

1. ส่งหลักฐานและเอกสารดังกล่าวข้างต้นมายังสถานกงสุลใหญ่ฯ (หลักฐานและเอกสารที่เป็นสำเนาภาษาไทยจะต้องเซ็นสำเนาถูกต้อง ลงชื่อและวันที่)

2. การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ จะต้องส่งในแบบ Express mail ทั้งไปและกลับ (ในกรณีส่งกลับจะต้องซื้อแสตมป์ติดหน้าซองให้เรียบร้อยและสอดซองติดแสตมป์แบบ Express mail พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน)

3. ในกรณีที่เอกสารไม่ครบหรือไม่ถูกต้อง สถานกงสุลใหญ่ฯ จะติดต่อท่านทางโทรศัพท์หรืออีเมล์เพื่อแจ้งให้ท่านทราบเพื่อส่งเอกสารมาเพิ่มเติม แต่ในกรณีที่ไม่สามารถติดต่อทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ได้ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะส่งกลับทางไปรษณีย์ เพื่อให้ท่านเตรียมเอกสารให้ครบและจัดส่งมาใหม่อีกครั้ง

4. การแจ้งเกิดทั้งทางไปรษณีย์หรือมายื่นด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ ระยะเวลาในการออกใบสูติบัตรไม่เกิน 30 วัน จะได้รับเอกสารใบเกิดไทยตัวจริงพร้อมคืนเอกสารใบเกิดของทาง USA ที่ได้ยื่นไว้ในตอนแรก

5. เมื่อได้รับใบเกิดไทยตัวจริงแล้ว กรุณาตรวจสอบความถูกต้องให้เรียบร้อย หากมีสิ่งใดผิดพลาดโปรดแจ้งเจ้าหน้าที่โดยเร็วเพื่อทำการแก้ไขต่อไป

6. สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์

 

ที่อยู่สำหรับส่งไปรณีย์

Royal Thai Consulate-General NY

Department of Civil Registration

351 E 52nd St 

New York, NY 10022

กรณีที่ผู้ร้องไม่สามารถมารับเอกสารได้ด้วยตัวเอง

และต้องการให้ทางเจ้าหน้าส่งเอกสารกลับไปให้ที่บ้าน

ผู้ร้องจะต้องเตรียมซองติดแสตมป์

เพื่อส่งกลับไปถึงตัวท่านเอง ทำประกันจดหมายสูญหาย

จ่าหน้าซองให้ชัดเจน แนบมาพร้อมกับหลักฐานให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย

งานทะเบียนราษฏร์ (แจ้งเกิด เสียชีวิต สมรส หย่า บุตรบุญธรรม ขอผ่อนผันทหาร)

เปิดทำการตั้งแต่เวลา 9.00-12.30 และ 13.30-16.00 น.

โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300

 

คลิก...เพื่อดาว์นโหลดคำร้อง

- ขั้นตอนการขอสูติบัตรไทย (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ)
การขอสูติบัตรไทย.pdf
Adobe Acrobat document [155.1 KB]
- รายการเอกสารสำหรับการแจ้งเกิด
รายการเอกสารสำหรับการแจ้งเกิด.pdf
Adobe Acrobat document [225.6 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
คำร้องนิติกรณ์.pdf
Adobe Acrobat document [286.1 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอจดทะเบียนเกิด
คําร้องขอจดทะเบียนคนเกิด.pdf
Adobe Acrobat document [344.7 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดา กรณีบุตรนอกสมรส
คำให้การของมารดา-กรณีบุตรนอกสมรส.pdf
Adobe Acrobat document [163.6 KB]
- บันทึกการสอบปากคำมารดาและบิดา กรณีบุตรนอกสมรส (เด็กใช้นามสกุลบิดา)
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสใช[...]
Adobe Acrobat document [176.7 KB]
- แบบฟอร์มคำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตรและมรณบัตร
คำร้องขอแก้ไขรายการสูติบัตรและมรณบัตร.pd[...]
Adobe Acrobat document [216.9 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีบุตรนอกสมรสไม่ประสงค์จะระบุชื่อบิดาในสุติบัตรไทย
บันทึกการสอบปากคำมารดา-กรณีบุตรนอกสมรสไม[...]
Adobe Acrobat document [228.1 KB]
- บันทึกการสอบปากคำ กรณีชื่อหรือนามสกุลของบิดา/มารดาในเอกสารไทยไม่ตรงกับสูติบัตรของทางการสหรัฐฯ
บันทึกสอบปากคำ-ไทยสหรัฐฯ-ไม่ตรง.pdf
Adobe Acrobat document [268.6 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 300

Official Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions