รับรองการศึกษา (ผ่อนผันการเกณฑ์ทหาร)

(จะต้องมาดำเนินการทำทุกๆ ปี)

เอกสารหลักฐานประกอบคำร้องนิติกรณ์เพื่อการขอผ่อนผันรอการตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร มีดังนี้

1. คำร้องนิติกรณ์ (ตามแนบ) 1 ชุด ระบุหมายเลขโทรศัพท์และอีเมล์ที่ติดต่อได้

2. คำร้องแบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร (ตามแนบ) 1 ชุด

3. หนังสือรับรองจากสถานศึกษาปัจจุบันตัวจริง พร้อมคำแปลซึ่งพิมพ์เป็นภาษาไทยทั้งฉบับ โดยผู้แปลต้องเขียนรับรองคำแปลถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ โดยหนังสือรับรองจากสถานศึกษาต้องระบุรายละเอียดดังนี้

 

          3.1 กำลังศึกษาในสาขา/หลักสูตรวิชาใด (Name of Program of Study) ณ สถานศึกษาใด (Name of Institute) รวมทั้งที่ตั้งของสถานศึกษา

 

            3.2 เริ่มเข้าศึกษาเมื่อใด (Date of Admission) และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรเมื่อใด  (Date of Graduation)

 

            3.3 ระดับการศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ (Degree) และภาควิชาเอก (Major)

4. สำเนาทะเบียนบ้าน /สำเนาบัตรประชาชน /สำเนาหนังสือเดินทาง อย่างละ 2 ฉบับ (ผู้ร้องต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

5. สำเนาใบสำคัญทหารกองเกิน (แบบ สด. 9) หรือ สำเนาหมายเรียกเข้ารับราชการทหาร (แบบ สด. 35) (ผู้ร้องต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ)

6. ค่าธรรมเนียม 15 ดอลลาร์สหรัฐ (รับเฉพาะ Money Order หรือ Cashier’s Check,  payable to “Royal Thai Consulate General New York”)

 

การยื่นคำร้อง

ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

– ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ ระหว่างเวลา 09.00 น. –12.00 น. / 13.30 น. – 16.00 น.วันจันทร์ – วันศุกร์ ( เว้นวันหยุดราชการสถานกงสุลฯ)

 

–ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ :   ที่อยู่ Royal Thai Consulate-General New York   351 East 52nd Street, New York, NY 10022

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

– กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 10 วันทำการ

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 15 วันทำการ (ไม่รวมระยะเวลาส่งทางไปรษณีย์)

 

การขอรับเอกสาร

ผู้ร้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี

– รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานกงสุลฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ 10.00 น. –12.00 น. / 13.00 น. – 15.30 น.วันจันทร์ – วันศุกร์ ( เว้นวันหยุดราชการสถานกงสุลฯ)

– รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมซอง Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail เท่านั้น   (ไม่รับ Meter Stamp)

2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

หมายเหตุ สถานกงสุลฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ

แนวทางในการส่งเอกสารคำร้องทางไปรษณีย์ ดังนี้

 

1. ตรวจสอบเอกสารและหลักฐานประกอบให้ครบตามระเบียบ

2. เอกสารสำเนาต้องมีลายเซ็น รับรองสำเนาถูกต้อง

3. ชำระค่าธรรมเนียม Money Order หรือ Cashier Check สั่งจ่าย "Royal Thai Consulate-General, New York" ไม่รับเช็คส่วนตัว หรือเงินสด

4. ส่งซองเปล่าติดแสตมป์ จ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองให้ชัดเจนเพื่อส่งเอกสารกลับไปให้ท่าน โดยชำระค่าแสตมป์แบบจดหมายลงทะเบียนเพื่อติดตามการสูญหาย หรือ Priority Mail + Delivery Confirmation หรือ Express Mail (กรุณาอย่าใช้ Meter Stamp และซองที่มี Air Bubble เพื่อความรวดเร็วในการส่งคืน) สถานกงสุลใหญ่ฯ ไม่รับผิดชอบสำหรับเอกสารที่สูญหายทางไปรษณีย์

5. ตรวจสอบการกรอกเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วนทุกหน้า ลงวันที่และเซ็นชื่อทุกครั้ง

6. ตรวจสอบชื่อ ที่อยู่ ของท่านเอง และของสถานกงสุลใหญ่ฯ ให้ถูกต้องตามนี้ Royal Thai Consulate-General New York  351 East 52nd Street, New York, NY. 10022

 

หมายเหตุ : เนื่องจากที่ผ่านมาพบว่า มีคำร้องและเอกสารดังกล่าวที่ไม่สมบูรณ์ถูกส่งมายังสถานกงสุลใหญ่ฯเช่น

             - กรอกเอกสารไม่ครบถ้วนทุกช่อง หรือไม่ได้เซ็นชื่อในเอกสาร

                - ไม่ได้ส่งเงินค่าธรรมเนียมมาด้วย

                - ขาดหลักฐานประกอบในการยื่นคำร้อง

หากท่านกรอกเอกสารไม่ครบ หรือมิได้ส่งเงินค่าธรรมเนียม หรือขาดหลักฐาน เจ้าหน้าที่จำเป็นต้องส่งเอกสารที่ติดปัญหาของท่านทั้งหมดกลับไปทางไปรษณีย์ตามระเบียบ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นในกรณีเกิดการสูญหาย ดังนั้นหากไม่แน่ใจให้ค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ก่อน ถ้ายังมีข้อสงสัยอีกให้โทรสอบถามเจ้าหน้าที่ทางโทรศัพท์ ที่หมายเลข

(212) 754-1770 ext. 306 หรืออีเมล์ info@thaicgny.com

คำร้องนิติกรณ์และคำร้องขอผ่อนผันฯ

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]
- แบบฟอร์มขอผ่อนผันการรอตรวจเลือกเข้ารับราชการทหาร
MX-2616N_20180112_115205.pdf
Adobe Acrobat document [12.2 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

Official Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions