รับรองการแปลเอกสารราชการไทย

ข้อมูลทั่วไป

สถานกงสุลใหญ่ให้บริการรับรองคำแปลเอกสารภาษาไทยเป็นอังกฤษ สำหรับเอกสารราชการไทย ได้แก่

–เอกสารทะเบียนราษฎรและเอกสารเกี่ยวกับบุคคล เช่น สูติบัตร มรณบัตร บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่รถยนต์ ใบเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุล ฯลฯ

– เอกสารการทะเบียนครอบครัว เช่น ใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรส ใบสำคัญแสดงการหย่า ทะเบียนหย่าฯลฯ

ในการรับรองคำแปล ผู้ร้องจะต้องจัดทำคำแปลภาษาอังกฤษด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นที่มีความรู้เป็นผู้แปล โดยต้องพิมพ์มาให้เรียบร้อย และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้อง ทั้งนี้ เอกสารทะเบียนราษฎรและทะเบียนครอบครัวเป็นแบบฟอร์มมาตรฐานของทางราชการ ผู้ร้องสามารถดาวน์โหลดและพิมพ์ลงในแบบฟอร์มแปลเอกสาร

เอกสารราชการที่นำมารับรองคำแปลจะต้องเป็นเอกสารต้นฉบับเท่านั้น หากต้นฉบับเป็นสำเนา ต้องเป็นสำเนาที่ได้รับรองความถูกต้องจากหน่วยราชการไทย เช่น สำนักงานเขต/อำเภอ แล้ว เท่านั้นสถานกงสุลฯ จะประทับตรา “seen at the Royal Thai Consulate General” ในการรับรองคำแปลโดยสถานกงสุลฯ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

การยื่นคำร้อง 

  • ยื่นเอกสารด้วยตนเอง
  • ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ 

ที่อยู่ :Royal Thai Consulate-General New York 

Legalization Department

351 East 52nd Street,

New York, NY. 10022

 

เอกสารที่ใช้

1. กรอกคำร้องนิติกรณ์ จำนวน 1 ชุด 

2. ต้นฉบับเอกสารที่ต้องการให้รับรองคำแปล (เอกสารราชการไทยเท่านั้น)

3. เอกสารคำแปลที่พิมพ์เรียบร้อยแล้ว ครบถ้วนถูกต้องตามคำแนะนำในการแปล

4. สำเนาหนังสือเดินทางหน้าที่มีรูปถ่าย หรือ สำเนาบัตรประชาชน (ยังมีอายุใช้งาน) จำนวน 1 ชุด

 

ค่าธรรมเนียม

  • ค่าธรรมเนียมในการรับรองคำแปล ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

วิธีการชำระเงิน 

1.ยื่นเอกสารด้วยตนเอง : เงินสด

2.ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์: ชำระเป็น Money Order เท่านั้น

สั่งจ่าย Royal Thai Consulate General New York”

 

ระยะเวลาในการดำเนินการ

  • กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานกงสุลใหญ่ฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 2-3 วันทำการ
  • กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

 

การขอรับเอกสาร 

  • รับด้วยตนเอง
  • รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการดังนี้

เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับMeterStamp)

เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 หมายเหตุ สถานกงสุลฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด ๆ

คำแนะนำในการแปล

การแปลเอกสารต้องถูกต้องและครบถ้วนตามแบบฟอร์มของต้นฉบับ ห้ามแปลสรุป หรือรวบรัด ตัดตอน

ชื่อและนามสกุลที่ปรากฎในเอกสารจะต้องสะกดให้ถูกต้องตามหนังสือเดินทาง หากเอกสารมีการบันทึก หรือแก้ไขเพิ่มเติมจะต้องแปลส่วนที่บันทึกหรือแก้ไขนั้นลงไว้ด้วย เช่น การแก้ไขชื่อเด็กซึ่งบันทึกไว้ด้านหลังสูติบัตร

คำแปลต้องพิมพ์ให้เรียบร้อย ห้ามเขียนด้วยลายมือ และผู้แปลต้องลงชื่อรับรองคำแปลถูกต้องตามตัวอย่าง

 
 
คำแปลภาษาอังกฤษ
 
Certified correct translation
-- Signature of the translator--
(Name in print)
Date: ....................
 

 

คำร้องนิติกรณ์

- แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
legal form.pdf
Adobe Acrobat document [95.0 KB]

- เปิดทำการ วันจันทร์-วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00-12.00 และ 13.00-15.30 น.

- โทร. 212-754-1770 ต่อหมายเลข 306

Official Holidays 2021

Directory of Thai Businesses and Associations in NY and nearby areas...Click!

"อยากบินกลับเมืองไทยในช่วงโควิด-19 ต้องทำอย่างไร"... อยากรู้ก็คลิกเลย

If you have any inquiry about a visa, Please call Tel.212-754-1770 ext.304, 311, 303 during business hour Mon-Fri 10.00 am.-12.00 pm. and 13.00 pm.-15.30 pm.

Office hour

Monday - Friday

10.00am - 12.00 pm and

1.00pm - 3.30pm

สายด่วนเพื่อคนไทย

โทร. ๖๔๖-๘๔๒-๐๘๖

โทร. ๓๔๗-๒๗๗-๓๔๓๗

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

.

Print Print | Sitemap
© thaiconsulnewyork.com

Call

E-mail

Directions